Promocja: Minimalizowanie ryzyka? Tak – im wcześniej, tym lepiej!

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2009.07-08.foto.38.a.150xW ostatnich tygodniach, znacznie szybciej niż przed rokiem rośnie liczba osób zalegającymi ze spłatami kredytów. Czy można sprawdzić wiarygodność płatniczą potencjalnego klienta zanim przyzna mu się kredyt? Czy można zabezpieczyć się lepiej przed sytuacjami jego niewypłacalności i tym samym zmniejszyć ryzyko swojego banku? Tak! Należy korzystać z wszelkich dostępnych źródeł informacji o kliencie!

Grzegorz Kondek

W obecnej sytuacji ekonomicznej panującej na świecie i w kraju, dotyczącej dynamicznych zmian na rynku kredytowym i mającej wpływ na kondycję fnansową osób fzycznych i przedsiębiorców, szczególnego znaczenia nabiera wiarygodność, jakość i kompletność danych bankowych wykorzy­stywanych w procesach oceny ryzyka. Związek Banków Polskich, do tych celów, udostępnia min. System BANKOWY REJESTR.

Obecnie większość banków komercyjnych jest w chroniona przez System BR, sytuacja jest niestety odwrotna w bankowo­ści spółdzielczej (zaledwie 20 proc. banków spółdzielczych). W najbliższym czasie może się to bardzo niekorzystnie odbić na tym sektorze bankowości.

Rok 2009 – wyraźny, znaczny wzrost liczby wpisów

W 2009 roku zauważalnie szybciej niż w analogicznym okre­sie ubiegłego roku, rośnie liczba konsumentów i przedsiębior­ców w Centralnej Bazie Danych Systemu BANKOWY REJESTR. Tempo wzrostu bazy jest ponad dwukrotnie większe niż przed rokiem. Obrazuje to także wzrost ryzyka, na jakie narażone są banki – zwłascza te, które nie mają dostępu do tych danych.

System BANKOWY REJESTR (System BR)

System BANKOWY REJESTR jest ważnym i skutecznym narzędziem wykorzystywanym w pierwszej fazie oceny ryzyka związanego z potencjalnym klientem banku. W istotny sposób ogranicza liczbę osób oraz czas potrzebny na wykonanie wstęp­nej oceny klienta w aspekcie spełniania podstawowych kryte­riów stosowanych w banku.

System umożliwia wymianę informacji identyfkujących klien­tów niewywiązujących się ze swych zobowiązań wobec banków, gdy łączna wartość zobowiązań przekracza 200 zł w przypadku konsumentów i 500 zł w przypadku przedsiębiorców, a świad­czenia powstałe w wyniku tych zobowiązań są wymagalne od co najmniej 60 dni. Zobowiązania muszą spełniać jeszcze któreś z kryteriów opisanych w dalszej części niniejszego artykułu.

Za pośrednictwem Systemu BR banki wymieniają się infor­macjami o klientach, których zobowiązania zostały zakwalifko­wane – zgodnie z Rozporządzeniem MF z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działal­nością banków – do należności „wątpliwych” bądź „straconych”. Dane są aktualizowane co najmniej raz dziennie. Baza danych, to zbiór ponad 1 250 000 klientów banków (konsumenci i przedsiębiorcy).

System BANKOWY REJESTR funkcjonuje na podstawie przepisu art. 105 ust. 4 i ust. 4d oraz art. 105a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Aby przeciwdziałać próbom zaciągania kredytów ponad zdol­ność do ich spłaty, już we wstępnej fazie oceny ryzyka związane­go z klientem trzeba sprawdzać wnioskujących.

Cały sektor bankowy podejmuje wysiłki na rzecz wzajemnej wymiany infor­macji o charakterze ostrzegaw­czym, jak i niezbędnym do oceny zdolnoś...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI