CASH FLOW S.A.: Wypowiedzenie umowy kredytowej

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pln.02.400x300Zarząd Cash Flow S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, że w dniu 24 stycznia 2013 roku otrzymał wypowiedzenie umowy kredytowej przez Śląski Bank Spółdzielczy "SILESIA" w Katowicach zawartej w dniu 3 październia 2008 roku z zachowaniem okresu wypowiedzenia i z wezwaniem do spłaty całej kwoty kredytu w kwocie 2.017.581,64 zł. Wypowiedziany kredyt jest zabezpieczony hipoteką na nieruchomości spółki w Dąbrowie Górniczej przy ul. 3 maja 11.

Kryterium uznania zobowiązania za zobowiązanie o znacznej wartości jest jego wartość, która przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta wynoszących na dzień 30 września 2013 roku, tj. na dzień przekazania raportu za trzeci kwartał 2013 roku, 12.495 tysięcy złotych.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Źródło: www.bankier.pl