Buy now, pay later zagrożone projektem nowej ustawy?

Buy now, pay later zagrożone projektem nowej ustawy?
Fot. stock.adobe.com / Jon Anders Wiken
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Konfederacja Lewiatan zgłosiła w ramach konsultacji szereg uwag do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapobieganiem kradzieży tożsamości. Jej zdaniem projekt uderza w firmy działające w formule BNPL.

Proponowane regulacje mogą wpłynąć szczególnie negatywnie na instytucje finansowe funkcjonujące pod reżimem ustawy o kredycie konsumenckim, a w konsekwencji mogą być dotkliwe dla polskiego sektora e-commerce.

Nałożenie na instytucje finansowe obowiązku każdorazowej weryfikacji numeru PESEL konsumenta przed zawarciem umowy o kredyt lub pożyczkę, może uniemożliwić zakupy klientom korzystającym z finansowania “kup teraz, zapłać później”, podczas zakupów dokonywanych online – czytamy w stanowisku Konfederacji Lewiatan.

BNPL dotąd dość bezpieczne

Wprowadzenie ustawy w obecnym brzmieniu, doprowadzi w istocie do rezygnacji z tej metody płatności lub wymusi na rynku instytucji kredytowych budowanie usług w modelu niepodlegającym pod przepisy ustawy o kredycie konsumenckim, co wpłynie negatywnie na procesy udzielania tego typu finansowania – czytamy dalej.

Osadzenie usługi “kup teraz, zapłać później” w reżimie ustawy o kredycie konsumenckim, powoduje szereg obowiązków po stronie kredytodawców, co do przebiegu procesu oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego, zwiększając przy tym bezpieczeństwo dla samych kredytobiorców.

Konfederacja Lewiatan zwraca uwagę, że oferowane przez instytucje finansowe usługi płatności odroczonych cechują się wysoką spłacalnością, co przekłada się na niską fraudowość procesu,
opierającą się na kradzionej tożsamości.

PESEL zastrzegany w czasie rzeczywistym

W szczególności uwagi Konfederacji Lewiatan dotyczą konieczność zapewnienia możliwości zastrzeżenia numeru PESEL w czasie rzeczywistym.

W opinii ekspertów Konfederacji  utworzony rejestr zastrzeżeń powinien być wyposażony w funkcjonalność pozwalającą na określenie dokładnej chwili dokonania zastrzeżenia, uwzględniającej nie tylko dzień, ale również co najmniej godzinę, minutę i sekundę.

Ich zdaniem  w takim przypadku będzie istniała możliwość łatwego wykazania, że w chwili dokonywania czynności z klientem (np. zawierania umowy), jego PESEL nie był zastrzeżony.

Jeśli datą dokonania zastrzeżenia będzie wyłącznie dzień, to będzie to stanowiło znaczne utrudnienie dla rozwoju gospodarki cyfrowej, działającej on-line, w czasie rzeczywistym.

Jednocześnie Konfederacja Lewiatan proponuje, aby data cofnięcia zastrzeżenia uwzględniała nie tylko datę dzienną, ale również co najmniej godzinę, minutę i sekundę. Zaś skuteczność cofnięcia byłaby określona właśnie od chwili dokonania cofnięcia zastrzeżenia, nie zaś od dnia następnego.

Takie rozwiązanie umożliwi dalszy rozwój gospodarki cyfrowej, działającej on-line w czasie rzeczywistym, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo wszystkim stronom procesu finansowania zakupów produktów on-line na niskie kwoty – piszą eksperci Konfederacji Lewiatan w swoim stanowisku dotyczącym projektowanej ustawy, które zawiera także szereg innych postulatów.Źródło: Konfederacja Lewiatan