BGŻOptima poszerza ofertę funduszy inwestycyjnych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bgz.optima.250xW ofercie BGŻOptima pojawia się pięć nowych subfunduszy: QUERCUS Ochrony Kapitału, QUERCUS Selektywny, QUERCUS Agresywny, Aviva Investors Stabilnego Inwestowania oraz UniKorona Zrównoważony. Każdy z nich umożliwia lokowanie funduszy w innych instrumentach finansowych, a co za tym idzie realizację innej strategii inwestycyjnej. Obecnie w ofercie BGŻOptima znajduje się 20 funduszy oferowanych przez 4 czołowe Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych - AVIVA, Union Investment, BPH oraz Quercus.

– Chcieliśmy, aby nowe fundusze inwestycyjne stanowiły uzupełnienie dla oferowanych przez nas rozwiązań, co rozszerza spektrum wyboru dla naszych klientów – mówi Piotr Grzybczak, Dyrektor Zarządzający BGŻOptima. Żeby ten wybór ułatwić, bank udostępnia na stronie internetowej wyszukiwarkę funduszy, która pomaga zdecydować gdzie ulokować swoje oszczędności. – Na polskim rynku zarejestrowanych jest obecnie ponad 1 100 funduszy. Nawet dla kogoś zorientowanego wybór odpowiedniego rozwiązania, rokującego na atrakcyjne wyniki, z tak dużej puli, stanowi wyzwanie – mówi Piotr Grzybczak.

Budując ofertę funduszy inwestycyjnych, BGŻOptima kieruje się ściśle wytyczonymi kryteriami preselekcji, opracowanymi we współpracy z firmą Analizy Online. Bank bierze pod uwagę ranking (information ratio) oraz rating Analiz Online (ocena jakościowa). Koncentruje się również na funduszach krajowych, które podlegają lokalnym regulacjom podatkowym. – Dodatkowo zwracamy uwagę na to, czy wyniki funduszu są jednocześnie pozytywne i powtarzalne. Zadbaliśmy również o dostępność funduszy parasolowych, umożliwiających zamianę między subfunduszami – wyjaśnia Michał Perłowski, który w BGŻOptima odpowiada za rozwój produktów inwestycyjnych.

Wszystkie fundusze oferowane przez BGŻOptima można w prosty i szybki sposób założyć przez stronę internetową. Wśród nowych rozwiązań w ofercie BGŻOptima można znaleźć fundusze dla klientów o różnych profilach ryzyka. QUERCUS Ochrony Kapitału to fundusz, którego środki lokowane są głownie w instrumentach dłużnych. Przy niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego umożliwia uzyskanie stóp zwrotu wyższych, niż w przypadku inwestycji w lokaty bankowe, bony skarbowe czy klasyczne fundusze gotówkowe. Od 2008 roku fundusz zanotował 22 proc. wzrost.

Drugą nowością spod marki QUERCUS jest subfundusz QUERCUS Selektywny, oferujący elastyczne lokowanie funduszy w akcje oraz instrumenty dłużne. Ponieważ inwestowanie w akcje ogranicza się tu do wyszukiwania tzw. okazji rynkowych, poziom ryzyka finansowego jest ograniczony w stosunku do inwestycji w akcje reprezentujące tzw. szeroki rynek. Fundusz zanotował 15 proc. wzrost w przeciągu ostatnich 4 lat.

Z kolei inwestorzy oczekujący wysokich zysków, gotowi na podjęcie nieco wyższego ryzyka finansowego, powinni zainteresować się ofertą QUERCUS Agresywny. Fundusz zapewnia lokowanie środków w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie, rynku New Connect oraz spółek notowanych na rynkach zagranicznych. Jest zarządzany bardziej agresywnie niż klasyczne fundusze akcji. Od początku działalności, czyli od 2008 roku, QUERCUS Agresywny zanotował 26 porc. zysk.

nowy produkt w portfolio BGŻOptimy to Aviva Investors Stabilnego Inwestowania, jeden z najbardziej udanych produktów tego TFI, który od utworzenia w 2002 roku zanotował 128 proc. zysk.

Oferuje on możliwość uzyskania w długiej perspektywie wysokich dochodów przy umiarkowanym ryzyku inwestycyjnym. Aktywa subfunduszu inwestowane są przede wszystkim w obligacje i bony skarbowe, ale również w akcje. Sprawia to, że w długim okresie potencjalne zyski mogą być wyższe, niż w przypadku funduszy bezpiecznych. Dlatego oferta Aviva Investors Stabilnego Inwestowania polecana jest jako dodatkowe zabezpieczenie emerytalne.

Oferta subfunduszu UniKorona Zrównoważony jest skierowana do osób, które chcą mieć udział w zyskach płynących z inwestycji zarówno w akcje, jak i w obligacje. Przy ustalaniu proporcji udziału akcji i dłużnych papierów wartościowych w aktywach subfunduszu bierze się pod uwagę czynniki warunkujące sytuację na rynkach akcji oraz kształtowanie i perspektywy rentowności dłużnych papierów wartościowych. Taki sposób zarządzania funduszem stanowi alternatywę wobec bezpośredniej inwestycji w akcje i obligacje, a co za tym idzie zmniejsza ryzyko inwestycyjne. Od początku 1995 roku, czyli od utworzenia, fundusz zanotował aż 419 proc. zysku.

Marek Gieorgica
Zespół Prasowy BGŻOptima