Bankowość i Finanse | Loża Komentatorów | Na ile wakacje kredytowe mogą wpłynąć na bilanse i politykę kredytową banków?

Bankowość i Finanse | Loża Komentatorów | Na ile wakacje kredytowe mogą wpłynąć na bilanse  i politykę kredytową banków?
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Prezentowane opinie (zebrane w lipcu 2022 r.) stanowią odzwierciedlenie prywatnych poglądów i nie wyrażają stanowiska żadnej z instytucji, z którymi ich autorzy są związani zawodowo.

Karol Wolniakowski
wiceprezes zarządu SGB-Banku SA odpowiedzialny za Pion Ryzyka i Finansów

Wprowadzenie wakacji kredytowych wpłynie negatywnie na wartość portfela kredytów mieszkaniowych, co przełoży się na pogorszenie wyników sektora.

Można założyć, że przeważająca większość uprawnionych kredytobiorców skorzysta z tego rozwiązania. Dla banków przesunięcie części rat kredytu na koniec okresu spłaty bez dodatkowych kosztów po stronie kredytobiorców oznacza konieczność utworzenia odpisów na te kredyty. W przypadku instytucji o dużym udziale kredytów mieszkaniowych w portfelu, poziom niezbędnych odpisów może nawet doprowadzić do powstania strat. Nie bez znaczenia dla sytuacji sektora będą obciążenia w postaci wpłat na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, które dodatkowo zwiększą koszty działania.

Ostatnio niekorzystny wpływ na poziom funduszy własnych banków mają też odpisy na kredyty frankowe oraz spadek wyceny posiadanych przez banki obligacji, wynikający ze wzrostu stóp procentowych. Fundusze własne determinują maksymalny poziom kredytów w portfelu, równocześnie rosnąca inflacja powoduje, że klienci wnioskują o coraz wyższe kwoty kredytów. Ograniczenie możliwości wzrostu funduszy banków w połączeniu z wysoką inflacją może w najbliższej przyszłości skutkować mniejszą dostępnością kredytów. Ponadto, duża zmienność warunków, zarówno w otoczeniu makroekonomicznym, jak i w sferze regulacji, wpływa znacząco na wzrost kosztu ryzyka, który jest jednym z istotnych elementów wpływających na rentowność banków. Dlatego będą one musiały dostosować ceny swoich produktów, w tym kredytowych, aby zrekompensować ten wzrost.

Michał Dybuła
główny ekonomista, BNP Paribas Bank Polska

Wolumen złotowych kredytów mieszkaniowych wynosi 400 mld zł. Przy założeniu trzymiesięcznej stopy WIBOR na poziomie 7% i marży 200 pkt. baz., roczne przychody banków z tytułu odsetek od tych kredytów wyniosłyby 36 mld zł. Wakacje kredytowe pozwolą zawiesić cztery raty w tym roku i kolejne cztery w przyszłym. Roczna utrata dochodów dla banków może wynieść ok. 12 mld zł, jeśli wszyscy uprawnieni zdecydują się skorzystać z tego rozwiązania.

Według opinii audytorów, standardy rachunkowości mogą wymagać, aby całkowita strata na tych kredytach była ujmowana, gdy tylko rozpoczną się wakacje kredytowe, czyli w tym roku. Przepływy odsetkowe są rejestrowane na zasadzie memoriałowej. Ponieważ zostaną one zmienione przez wakacje, banki będą musiały skorygować bieżącą wartość kredytów w swoich księgach i odpisać stratę. W konsekwencji wyniki sektora bankowego mogą w 2022 r. być niższe nawet o 25 mld zł.

Pozycja kapitałowa ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK