Banki i klienci: SKO w opinii uczniów

Banki i klienci: SKO w opinii uczniów
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Funkcjonowanie SKO w jednostce systemu oświaty (w szkole) opiera się na trzech istotnych filarach; jednym z nich jest bank spółdzielczy (bank patronacki), kolejnym, ze swej istoty zbiorowym, są uczniowie - uczestnicy SKO, a trzecim jest nauczyciel - opiekun SKO.

Alicja Brand, Sabina Załupska

Dla funkcjonowania SKO niezbędny jest efekt synergii tych wszystkich trzech podmiotów i każdy z nich ma swoje powody, racje i inspiracje dla zaangażowaniu się w ramach tej formy edukacji ekonomiczno-społecznej. Dla banku spółdzielczego SKO to jeden ze sposobów realizowania działalności z zakresu społecznej odpowiedzialności, której podejmowanie świadczy o otwartości na tę właśnie formę współpracy z lokalną społecznością, o realizowaniu przez bank misji edukacyjnej, a także o prospektywnym spojrzeniu na jego działalność na rynku lokalnym. Dla uczniów, równolegle do deklarowania przez nich woli uczestnictwa w ramach tej formy, istotny jest inspirujący nauczyciel – opiekun SKO oraz także pozytywny lokalny wizerunek banku spółdzielczego sprawującego patronat nad tą inicjatywą. Z kolei dla nauczyciela skłonnego do podjęcia się opieki nad SKO istotne jest nakłonienie i zorganizowanie uczniów do tej formy aktywności oraz istnienie lokalnej instytucji finansowej, wykazującej wolę sprawowania patronatu w tym właśnie zakresie.

Bank z misją edukacyjną – rewitalizacja SKO

Bank Spółdzielczy w Limanowej obchodzi w tym roku jubileusz 140-lecia istnienia. Od 1877 r. prowadzi swą działalność, bazując na systemie określonych zasad i wartości. Przypomnijmy, że historia bankowości spółdzielczej jest niemal tak długa, jak historia ruchu spółdzielczego, opierającego się na wartościach i zasadach określanych mianem „roczdelskich”. Zostały one wypracowane jeszcze w XIX w., kiedy to w 1844 r.1 tkacze z Rochdale w Anglii powołali do życia pierwszą na świecie Spółdzielnie Sprawiedliwych Pionierów. Wraz z rozwojem społeczno-ekonomicznym i stosownie do potrzeb rozwijającego się na całym świecie ruchu spółdzielczego, zasady roczdelskie ulegały licznym przeformułowaniom i uzupełnieniom. Dziś stanowią trzon zasad i wartości spółdzielczych stosowanych przez międzynarodowy ruch społdzielczy2:

 1. Dobrowolnego i otwartego członkostwa.
 2. Demokratycznej kontroli członkowskiej.
 3. Ekonomicznego uczestnictwa członków.
 4. Autonomii i niezależności.
 5. Kształcenia, informacji, działalności oświatowej.
 6. Współdziałania.
 7. Troski o społeczność lokalną
 8. Neutralności politycznej i religijnej.

Alicja Brand
Mgr nauk prawnych, absolwentka Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego przy WPiA UW i Programu Doktoranckiego Ekonomia Pracy w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. Obecnie główny specjalista w Zespole Samorządu i Promocji Krajowej Rady Spółdzielczej.

Rewitalizacja działalności

Bank Spółdzielczy w Limanowej rewitalizował działalność Szkolnej Kasy Oszczędności w 2009 r. Stawiając sobie za cel edukację finansową i społeczną, w swych działaniach inwestuje w dzieci i młodzież. Aktywne propagowanie oszczędzania i nacisk kładziony na zwiększanie świadomości ekonomicznej swoich obecnych i przyszłych klientów, to tylko niektóre zagadnienia towarzyszące codziennej jego działalności.

Kilka lat temu mogliśmy obserwować jak idea działalności oświatowej, wypływająca z zasad i wartości spółdzielczych, została przeniesiona na grunt banków komercyjnych, poprzez promowanie SKO. Banki komercyjne, mimo że stosują model Szkolnej Kasy Oszczędności, nie są jego naturalnymi kontynuatorami. Konstruktem spółdzielczych form działania, także tych realizowanych w ramach szkolnych struktur, są przede wszystkim ludzie, a w przypadku SKO – uczniowie w okresie adolescencji (dorastania). Wykorzystanie spółdzielczych modeli edukacyjnych (SKO) przez banki komercyjne, dla których konstruktem dominującym jest kapitał, jedynie integruje młodzież wokół idei oszczędzania. Należy przy tym podkreślić, że choć wykorzystanie SKO przez banki komercyjne ogranicza się w praktyce do popularyzacji oszczędzania, to realizowanie ich modelu przez BS-y jest trwale wpisane w tradycję bankowości spółdzielczej i służy nie tylko kształtowaniu i utrwalaniu u młodzieży postaw oszczędnościowych, ale także rozwijaniu świadomości ekonomicznej uczestników i przygotowywaniu ich do korzystania w przyszłości z produktów i usług bankowych.

Cel i zakres ankietyzacji

Sabina Załupska
Kierownik Zespołu Koordynacji Działalności Handlowej Banku Spółdzielczego w Limanowej. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Związana z bankowością spółdzielczą od 17 lat.

Kolejne badanie, które opisujemy powiązane jest z badaniem ankietowym, którym objęto nauczycieli opiekunów SKO, działających pod patronatem Banku Spółdzielczego w Limanowej, a które zostało przeprowadzone w październiku 2016 r. i jego wyniki opublikowano w nr 12/2016 „NBS”.

Niniejsze badanie, obejmujące ankietyzacją grupę uczniów, przeprowadzono w marcu 2017 r. Objęto nim 134 uczniów zaangażowanych w ramach SKO działających pod patronatem Banku Spółdzielczego w Limanowej. 97 ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na bank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI