Bank Polskiej Spółdzielczości z nową strategią do 2026 r. Jakie zmiany planuje?

Bank Polskiej Spółdzielczości z nową strategią do 2026 r. Jakie zmiany planuje?
By Janste88 - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53240242
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Polskiej Spółdzielczości przyjął, po zatwierdzeniu przez radę nadzorczą, dokument pn. "Strategia Banku BPS S.A. oraz grupy kapitałowej na lata 2018-2026", podał bank. Trzy kluczowe cele strategiczne obejmują, poza kontynuacją działań stabilizacyjnych, ewolucję działalności komercyjnej w kierunku stabilizacji źródeł przychodów przy zachowaniu niskiego ryzyka i wzmacnianie stabilności i pozycji konkurencyjnej Zrzeszenia BPS.

#BPS realizuje misję wspierania sektora polskiej bankowości spółdzielczej oraz zapewnienia dostępu do finansowania w społecznościach lokalnych

„Zgodnie z zatwierdzoną strategią podstawową misją grupy kapitałowej i banku BPS, jako banku zrzeszającego najliczniejszą grupę banków spółdzielczych w Polsce jest umacnianie sektora polskiej bankowości spółdzielczej oraz zapewnienie dostępu do finansowania w społecznościach lokalnych poprzez budowę rentownego i stabilnego Zrzeszenia BPS” – czytamy w komunikacie.

Grupa BPS, mając na względzie oczekiwania właścicieli dotyczące poprawy bezpieczeństwa funkcjonowania banku oraz zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych na rzecz zrzeszonych banków spółdzielczych, będzie realizować trzy kluczowe cele strategiczne obejmujące:
– kontynuację działań stabilizacyjnych, zgodnie z realizowanym przez Bank BPS S.A. Programem postępowania naprawczego na lata 2014 – 2019;
– ewolucję działalności komercyjnej w kierunku stabilizacji źródeł przychodów przy zachowaniu niskiego ryzyka;
– wzmacnianie stabilności i pozycji konkurencyjnej Zrzeszenia BPS, wymieniono.

Ewolucja działalności komercyjnej 

W ramach ewolucji działalności komercyjnej Bank BPS S.A.:
– dostosuje działalność komercyjną do możliwości kapitałowych i uwzględni ograniczony poziom dopuszczalnego ryzyka;
– wykorzysta atuty Zrzeszenia do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej banków spółdzielczych. Będzie efektywnie prowadził akcję kredytową w obszarach nieosiągalnych z poziomu indywidualnych banków spółdzielczych (kredyty konsorcjalne) oraz rozwinie działalność spółek produktowych (leasing, faktoring);
– dokona zmian w grupie kapitałowej, które będą miały na celu ograniczenie liczby spółek wchodzących w skład grupy i docelowo pozostawienie jedynie tych, których działalność jest ekonomicznie uzasadniona z punktu widzenia efektywnego funkcjonowania grupy, czytamy dalej.

Realizując misję polegającą na wspieraniu sektora polskiej bankowości spółdzielczej oraz zapewnieniu dostępu do finansowania w społecznościach lokalnych poprzez budowę rentownego i stabilnego Zrzeszenia BPS, Bank BPS S.A. będzie prowadził swoją działalność w czterech głównych przenikających się obszarach, tj.:
– współpraca handlowa z bankami spółdzielczymi, mająca na celu uwolnienie ich potencjału biznesowego (m. in. kredyty konsorcjalne, leasing, faktoring, rozliczenia, karty, waluty);
– działalność zrzeszeniowa polegająca na wspieraniu banków spółdzielczych w różnych obszarach ich funkcjonowania;
– współpraca z bankami zrzeszonymi w ramach Centrum Rozwoju Usług Zrzeszenia BPS (usługi wspierające banki spółdzielcze);
– działalność handlowa prowadzona poprzez własną sieć sprzedaży (zrównoważony rozwój działalności komercyjnej), wskazano także.

Zmiana modelu funkcjonowania banku

„Zmiana modelu funkcjonowania banku będzie odbywała się poprzez ograniczanie ekspozycji na ryzyko w połączeniu z nieznacznym przyrostem skali prowadzonej działalności, dostosowanym do wzrostu Zrzeszonych BS. Bank będzie podejmował działania mające na celu optymalizację wymogów kapitałowych poprzez dostosowywanie wielkości i struktury portfela kredytowego. Aktywność sprzedażowa skierowana zostanie na pozyskiwanie przede wszystkim kredytów z sektora JST oraz kredytów mieszkaniowych, które w najmniejszym stopniu obciążają kapitały banku. Nowy model biznesowy oznacza również konieczną zmianę modelu operacyjnego banku, zorientowaną przede wszystkim na optymalizację kosztów, usprawnienie operacji w priorytetowych segmentach działania oraz rozszerzenie usług na rzecz banków spółdzielczych. Projekt Centrum Rozwoju Usług Zrzeszenia BPS 'CRUZ BPS’ będzie katalizatorem istotnych zmian w modelu funkcjonowania Zrzeszenia, w tym samego Banku BPS S.A. Nastąpi przemodelowanie działalności Banku w kierunku rozszerzenia i udoskonalenia usług świadczonych na rzecz banków spółdzielczych. Realizacja tego projektu pozwoli ograniczyć koszty działania zrzeszonych banków spółdzielczych oraz uwolnić ich potencjał biznesowy” – czytamy dalej.

Bank będzie ponadto zwiększał swoją efektywność, dążąc do poprawy wskaźnika kosztów do dochodów (C/I). W tym celu podjęte zostaną działania skutkujące wzrostem przychodów odsetkowych i pozaodsetkowych, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów funkcjonowania banku. Dodatkowo, zoptymalizowana zostanie oferta produktowa Banku oraz dostosowany jego model operacyjny. Niezbędne zmiany nakierowane na podniesienie efektywności kosztowej przeprowadzone zostaną również w ramach grupy, zakończono w komunikacie.

Bank Polskiej Spółdzielczości (BPS) działa na polskim rynku od 1992 roku i zrzesza ok. 350 banków spółdzielczych.

Źródło: ISBnews