Bank Millennium podsumowuje 2019 r. Udana fuzja z Euro Bankiem, 734 tys. nowych aktywnych klientów, dwucyfrowe wzrosty wartości portfela kredytów i depozytów

Bank Millennium podsumowuje 2019 r. Udana fuzja z Euro Bankiem, 734 tys. nowych aktywnych klientów, dwucyfrowe wzrosty wartości portfela kredytów i depozytów
Fot. Bank Millennium
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Millennium odnotował 27 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2019 r. tj. o 86,5% mniej niż w poprzednim kwartale, podał bank, prezentując wstępne (nieaudytowane) dane. Zysk netto za ostatni kwartał ub.r. skorygowany o pozycje nadzwyczajne wyniósłby 274,1 mln zł, tj. byłby o 46% wyższy niż kwartał wcześniej.
Skonsolidowany #zysk netto Grupy @BankMillennium w 2019 roku wyniósł 561 mln zł (-26% r/r) #BankMillennium

„Skonsolidowany, nieaudytowany zysk netto Grupy Banku Millennium za rok 2019 wyniósł 561 mln zł i był o 26% niższy niż zysk roku 2018. Na wyniki wpłynął szereg pozycji nadzwyczajnych. Najważniejszą było przejęcie Euro Banku, dokonane 31 maja 2019 r. Wiązało się to z dodatkowymi wynikami bieżącymi w okresie 7 miesięcy, ale spowodowało także nadzwyczajne koszty i rezerwy w łącznej kwocie 205 mln zł (166 mln zł po opodatkowaniu)” – czytamy w komunikacie.

„Obciążająca IV kw. rezerwa w wysokości 223 mln zł na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi była kolejną istotną pozycją nadzwyczajną. Wystąpił także przychód w wysokości 27 mln zł z tytułu odzyskania aktywa podatkowego w I kw. oraz zysk kapitałowy w wysokości 45 mln zł z tytułu udziałów w spółce PSP w III kw. Po skorygowaniu o wszystkie dodatkowe koszty i zyski, skorygowany zysk netto wyniósłby 889 mln zł, przekładając się na znaczny wzrost o 17% w porównaniu z kwotą 761 mln zł zysku netto za rok 2018” – czytamy dalej.

Poza przedmiotowymi pozycjami jednorazowymi, w III-IV kw. 2019 r. bank zawiązał rezerwę w wysokości 66 mln zł, na przyszłe zwroty prowizji od spłaconych przed terminem kredytów konsumpcyjnych.

Fuzja operacyjna z Euro Bankiem

„Fuzja operacyjna z Euro Bankiem, zakończona 11 XI skuteczną migracją wszystkich oddziałów, klientów i produktów na markę i systemy Banku Millennium, umożliwiła znaczny wzrost aktywów ogółem o 22% do poziomu 98,1 mld zł. Depozyty klientów wyniosły 81,5 mld zł, a kredyty w Grupie wzrosły do 69,8 mld zł. Liczba aktywnych klientów detalicznych urosła do poziomu 2,6 mln dzięki połączeniu wzrostu organicznego oraz dokonanej fuzji” – czytamy dalej.

„Na koniec roku 2019, 1,8 mln klientów aktywnie korzystało z kanałów elektronicznych, w tym 1,4 mln z mobilnych. Pomimo realizacji fuzji banków, grupa zamknęła rok 2019 solidną nadwyżką płynności (relacja kredytów do depozytów poniżej 86%) i mocną pozycją kapitałową (łączny współczynnik kapitałowy 20,1%)” – wskazano także.

Czytaj także: Bank Millennium w bankowości elektronicznej udostępnia konta z innych banków >>>

Wskaźnik koszty/dochody w grupie wyniósł 49,7%, aczkolwiek po skorygowaniu o ww. pozycje jednorazowe wynosił 47,4%, tj. o 0,9 pkt proc. więcej niż w roku 2018. Wartość ta nie uwzględnia planowanych efektów synergii połączeniowych, spodziewanych od roku 2020. Wskaźnik ROE grupy za 2019 r. skorygowany o pozycje jednorazowe, wyniósł 10,2% i był wyższy o 0,6 pkt proc. niż w roku poprzednim, podano też w materiale.

Wynik z tytułu odsetek (pro-forma) w 2019r. wyniósł 2 499,4 mln zł i wzrósł o 33,1% r/r. Wzrost ten był wspomagany 7-miesięcznym wynikiem z tytułu odsetek Euro Banku. W połączeniu z Euro Bankiem, średnia marża odsetkowa netto (w stosunku do średnich aktywów odsetkowych) w IV kw. 2019r. osiągnęła 2,94%, o 30 pb wyżej niż marża odsetkowa netto za IV kw. 2018 r. Wzrost NIM był ograniczony rezerwą utworzoną na pokrycie potencjalnych zwrotów opłat od pożyczek gotówkowych, poinformował dalej bank.

Wynik z tytułu prowizji w 2019 r. wyniósł 699,2 mln zł, co oznacza wzrost o 5,8% w ujęciu rocznym. „Wkład Euro Banku do tej pozycji wynikowej był niewielki, ponieważ większość prowizji pobranych przez ten bank była rozpoznawana w przychodach odsetkowych poprzez mechanizm efektywnej stopy procentowej. Opłaty związane z ubezpieczeniami, kredytami oraz kartami wzrosły w ujęciu rocznym w największym stopniu, natomiast związane z rynkami kapitałowymi uległy widocznemu zmniejszeniu” – czytamy w komunikacie.

Wynik na działalności podstawowej

Wynik na działalności podstawowej, określony jako połączenie wyniku z tytułu odsetek i wyniku z tytułu prowizji, osiągnął w przypadku grupy 3 198,5 mln zł w 2019r., co oznacza wzrost o 26% rocznie, częściowo w efekcie fuzji. W IV kw. 2019r. wynik na działalności podstawowej wzrósł o 1% kw./kw.

Przychody operacyjne ogółem (pro-forma) grupy wyniosły 3 471,5 mln zł w 2019 r., wzrastając o 27,3% r/r i bez zmian kw./kw.

Koszty ogółem w 2019 r. wzrosły o 36,1% r/r

Koszty ogółem w roku 2019 wyniosły 1 726,1 mln zł, co oznacza wzrost o 36,1% r/r. Koszty integracji w wysokości 116,3 mln zł, związane z przejęciem i fuzją Euro Banku, miały silny wpływ na ewolucję kosztów, podkreśliła instytucja.

„Podwyższenie opłaty na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG dodatkowo zwiększyło poziom kosztów. Gdyby wyeliminować wpływ jednorazowych kosztów integracji, koszty operacyjne grupy wzrosłyby o 27% r/r w całym 2019 r. i 0,5% kw./kw. w IV kwartale 2019 r.” – podkreślono także.

Koszty osobowe w 2019 r. wyniosły 836,4 mln zł, wzrastając o 31,1% r/r. Poza przejęciem ponad 2,4 tys. pracowników Euro Banku, wzrost ten był także spowodowany wysokim wzrostem średnich płac na całym rynku obserwowanym w Polsce w długim okresie. W wyniku przejęcia Euro Banku liczba zatrudnionych ogółem w grupie wzrosła do poziomu 8 464 pracowników (w przeliczeniu na etaty).

Kredyty netto ogółem Grupy Banku Millennium osiągnęły 71 801 mln zł na koniec grudnia 2019 r.

„Kredyty netto ogółem Grupy Banku Millennium osiągnęły 71 801 mln zł na koniec grudnia 2019 roku, po silnym wzroście o 32,3% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wzrost portfela kredytowego z wyłączeniem walutowych kredytów hipotecznych wykazał znacznie większą dynamikę na poziomie 43,7% r./r. odzwierciedlając dynamiczny wzrost wszystkich kluczowych grup działalności kredytowej (kredyty hipoteczne złotówkowe, kredyty konsumpcyjne i przedsiębiorstwa). Portfel walutowych kredytów hipotecznych w dalszym ciągu spłaca się w dość szybkim tempie – nie tylko w wyniku naturalnej amortyzacji, ale także w wyniku wcześniejszych spłat. Bez portfela walutowych kredytów przejętego Euro Banku (w wysokości ok 1 mld zł), walutowe kredyty hipoteczne Banku Millennium wykazały spadek o 4,8% r/r (a w walucie oryginalnej o 7,5% r/r), a ich udział w całkowitych kredytach brutto spadł w ciągu roku do poziomu 19,2%” – napisano także w materiale.

Wartość netto kredytów udzielonych gospodarstwom domowym na koniec grudnia 2019 roku wyniosła 51 138 mln zł i wzrosła w stosunku do stanu sprzed roku o 45,1%. Wszystkie główne kategorie produktów, poza walutowymi kredytami hipotecznymi, charakteryzowały się bardzo silną dynamiką roczną, wspieraną przez przejęte portfele Euro Banku: kredyty hipoteczne w PLN +59,2% r./r. oraz kredyty konsumenckie +102,5% r/r.

„Na sprzedaż kredytów gotówkowych w czwartym kwartale wpływ miała migracja Euro Banku, a także skorygowany apetyt na ryzyko oraz cena połączonej oferty po fuzji operacyjnej. Mimo powyższego, w czwartym kwartale bank sprzedał kredyty gotówkowe w wysokości 1 mld zł, osiągając łączną roczną sprzedaż na poziomie 4,1 mld zł. Było to możliwe m.in. dzięki wzrostowi liczby kanałów cyfrowych w procesie sprzedaży do 53% w IV kw. 2019. Sprzedaż kredytów hipotecznych w PLN zwiększała się w ujęciu kwartalnym w 2019 roku, wykazując solidny wzrost sumy rocznej o 26% r./r. do kwoty 4,2 mld zł” – podano także.

Bank Millennium zarekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2019 rok

Zarząd Banku Millennium zarekomenduje akcjonariuszom pozostawienie całego zysku netto za rok 2019, podała instytucja.

„Zarząd zarekomenduje walnemu zgromadzeniu banku pozostawienie całego zysku netto za rok 2019” – czytamy w komunikacie.

Skonsolidowany, nieaudytowany zysk netto Grupy Banku Millennium za rok 2019 wyniósł 561 mln zł i był o 26% niższy niż zysk roku 2018. Na wyniki wpłynął szereg pozycji nadzwyczajnych. Najważniejszą było przejęcie Euro Banku, dokonane 31 maja 2019 r.

Millennium liczy na 100 mln zł synergii w tym roku po połączeniu z Euro Bankiem

W ramach procesu restrukturyzacji po połączeniu z Euro Bankiem w ub.r., Bank Millennium planuje zamknięcie 60 placówek w 2020 roku oraz zwolnienie 260 osób w I kwartale 2020, podała instytucja. Skuteczne dokończenie restrukturyzacji powinno umożliwić uzyskanie synergii w kwocie ponad 100 mln zł już w 2020 roku, podano także.

„Dokończenie procesu restrukturyzacji banku po połączeniu oznaczać będzie optymalizację sieci z połączeniem pokrywających się oddziałów oraz redukcję liczby pracowników. Obecny plan zakłada zamknięcie 60 placówek w 2020 roku oraz zwolnienie 260 osób w I kwartale 2020. W 2020 roku kontynuowane będą więc wydatki związane z integracją, ale w wielkości znacznie mniejszej niż pierwotnie planowano. Na rok 2020 planowanych jest 80 mln zł wydatków integracyjnych (w tym częściowo w formie nakładów inwestycyjnych). Bank obecnie szacuje całkowite wydatki integracyjne związane z akwizycją Euro Banku poniżej 300 mln zł. Poza 116 mln zł kosztów integracji poniesionych w 2019 roku, 37 mln zł zostało ujęte w wartości firmy poprzez korektę ceny zakupu, a 33 mln z zostało rozliczone jako nakłady inwestycyjne. Skuteczne dokończenie restrukturyzacji powinno umożliwić uzyskanie synergii w kwocie ponad 100 mln zł już w 2020 roku” – czytamy w komunikacie.

Fuzja operacyjna z Euro Bankiem, zakończona 11 listopada 2019 r. skuteczną migracją wszystkich oddziałów, klientów i produktów na markę i systemy Banku Millennium, umożliwiła znaczny wzrost aktywów ogółem o 22% do poziomu 98,1 mld zł, podkreślił bank.

„Depozyty klientów wyniosły 81,5 mld zł, a kredyty w grupie wzrosły do 69,8 mld zł. Liczba aktywnych klientów detalicznych urosła do poziomu 2,6 mln dzięki połączeniu wzrostu organicznego oraz dokonanej fuzji. Na koniec roku 2019, 1,8 mln klientów aktywnie korzystało z kanałów elektronicznych, w tym 1,4 mln z mobilnych. Pomimo realizacji fuzji banków, grupa zamknęła rok 2019 solidną nadwyżką płynności (relacja kredytów do depozytów poniżej 86%) i mocną pozycją kapitałową (łączny współczynnik kapitałowy 20,1%)” – czytamy dalej.

Bank Millennium zwiększył rezerwę zw. z klauzulami w umowach CHF do 223 mln zł

Bank Millennium utworzył 223 mln zł rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi, co oznacza wzrost w stosunku do wstępnej wartości 150 mln zł rezerwy, o której bank poinformował w dniu 16 stycznia br., podało Millennium.

„Zważywszy na zwiększone ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi, Bank Millennium utworzył 223 mln zł rezerw na ryzyko prawne. Kwota ta oznacza wzrost w stosunku do wstępnej wartości 150 mln zł rezerwy, o której bank poinformował w dniu 16 stycznia 2020. Metodologia opracowana przez bank jest oparta o następujące główne parametry: (1) liczba aktualnych spraw sądowych, (2) potencjalne przyszłe sprawy sądowe złożone przeciw bankowi w określonym horyzoncie czasowym oraz (3) prawdopodobieństwo i kwota wypływu środków, w przypadku określonego orzeczenia sądu” – czytamy dalej.

Na koniec 2019 roku bank posiadał 2 010 umów kredytowych objętych indywidualnymi postępowaniami dotyczącymi klauzul indeksacyjnych do walut obcych o łącznej wartości roszczeń zgłoszonych przez powodów w wysokości 203 mln zł.

„Do dnia 31.12.2019 tylko w 19 sprawach wydano prawomocne orzeczenia, z których ogromna większość była zgodna z interesem banku. Roszczenia sformułowane przez klientów w postępowaniach indywidualnych dotyczą głównie uznania nieważności umowy lub zapłaty w celu zwrotu rzekomo nienależnych świadczeń, na skutek abuzywnego charakteru klauzul indeksacyjnych. Agresywna kampania reklamowa, obserwowana w sferze publicznej zachęcająca do zgłaszania roszczeń wobec banków, może doprowadzić do wzrostu liczby spraw sądowych” – czytamy dalej.

Czytaj także: Bank Millennium utworzył rezerwę na kredyty walutowe w wysokości 150 mln zł w IV kw. 2019 r. >>>

Dodatkowo, Bank Millennium jest stroną pozwu zbiorowego, którego przedmiotem jest określenie odpowiedzialności banku w stosunku do członków grupy na podstawie nieuzasadnionego – jak podała instytucja – wzbogacenia się (nienależna korzyść) w związku z zawartymi umowami walutowych kredytów hipotecznych. Nie jest to spór dotyczący płatności. Orzeczenie w powyższym postępowaniu nie będzie obejmowało przyznania żadnych kwot na rzecz członków grupy. Liczba umów kredytowych objętych tymi postępowaniami wynosi 3 281. Sprawa jest nadal przed pierwszą rozprawą, przewidzianą na marzec 2020 r., podano także.

Bank zwrócił też uwagę, że na podstawie danych Związku Banków Polskich (ZBP), zebranych ze wszystkich banków posiadających walutowe kredyty hipoteczne, ponad 70% sporów zostało ostatecznie rozstrzygniętych na korzyść banków na przestrzeni 2019 roku. Jednakże po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydanym w dniu 3 października 2019 (sprawa C-260/18) wystąpiło ryzyko, że w większości pozytywna jak dotąd dla banków linia orzecznictwa sądów może ulec zmianie.

Bank Millennium podkreślił też, że podejmuje szereg działań na różnych poziomach, wobec różnych interesariuszy, w celu zmniejszenia ryzyka prawnego i ryzyka postępowania sądowego w zakresie portfela walutowych kredytów hipotecznych. Bank jest otwarty na indywidualne negocjowanie korzystnych warunków przedterminowej spłaty (częściowej lub całkowitej) lub przewalutowania kredytów na zł.

„Z drugiej jednak strony, bank będzie nadal podejmować wszelkie możliwe działania, aby bronić swych interesów w sądach, jednocześnie będąc otwartym na porozumienie się z klientami w sądzie na rozsądnych warunkach. Na końcu należy wspomnieć, że bank musi utrzymywać dodatkowe fundusze własne na pokrycie dodatkowych wymogów kapitałowych związanych z ryzykiem portfela walutowych kredytów hipotecznych (jako bufor II filaru) w wysokości 4,96 pkt proc. (4,87 pkt proc. na poziomie Grupy), co odpowiada kwocie 1,85 mld PLN, z czego część przypisana jest ryzyku operacyjnemu/prawnemu” – podsumowano w komunikacie.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) – jako pierwszej instytucji finansowej – zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) – największy komercyjny bank w Portugalii.

Źródło: ISBnews, Bank Millennium