Bank Millennium analizuje możliwość zaproponowania ugód klientom z kredytami frankowymi – mówi prezes banku podczas WZA

Bank Millennium analizuje możliwość zaproponowania ugód klientom z kredytami frankowymi – mówi prezes banku podczas WZA
Źródło: Materiały prasowe
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
24 marca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Millennium powołało Radę Nadzorczą nowej trzyletniej kadencji. Podczas pierwszego posiedzenia w dniu 24 marca Rada Nadzorcza powołała Zarząd Banku Millennium, w dotychczasowym składzie, na trzyletnią kadencję, informuje biuro prasowe banku.

Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza ukonstytuowała się, powołując Bogusława Kotta na Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Nuno Manuel da Silva Amado na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Dariusza Rosatiego na Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza ustaliła, że Zarząd Banku Millennium będzie liczył 7 osób. Rada Nadzorcza powołała z dniem 24 marca 2021 r.: Joao Bras Jorge na Prezesa Zarządu, Fernando Bicho na Wiceprezesa Zarządu oraz Wojciecha Haase, Andrzeja Glińskiego, Wojciecha Rybaka, Antonio Pinto Junior i Jarosława Hermanna na Członków Zarządu na trzyletnią kadencję.

Niskie stopy i cyfryzacja

24 marca 2021 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Millennium.

Prezes Joao Bras Jorge przedstawił wyniki Banku i Grupy Millennium za 2020 rok, propozycję dotyczącą dywidendy oraz informację o kredytach walutowych.

W 2020 roku największą zmianą dla sektora bankowego było obniżenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej do historycznie najniższego poziomu, co znacząco wpłynęło na nasze przychody – mówił prezes Banku i Grupy Millennium

Jak mówił w 2020 roku liczba klientów cyfrowych banku wzrosła o 12% r/r do 2,05 mln, a liczba aktywnych klientów mobilnych osiągnęła blisko 1,7 mln, wzrastając o 18%.

Ugody dla frankowiczów?

Prezes Joao Bras Jorge odniósł się też do kwestii kredytów, w tym walutowych:

-Na koniec 2020 roku hipoteczne kredyty walutowe stanowiły niemal 20% portfela kredytowego Banku, pomimo stopniowego zmniejszania się co roku. Bank monitoruje ten portfel, z jednej strony aktywnie oferując (z sukcesem) klientom od kilku lat możliwości wcześniejszej spłaty, częściowej spłaty czy konwersji na hipotekę w PLN na dogodnych warunkach, a z drugiej strony tworząc odpowiednie rezerwy na potencjalne ryzyka prawne. W Banku trwają intensywne prace nad analizą możliwości zaproponowania ugód kredytobiorcom kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich, zgodnie z propozycją Przewodniczącego KNF.

Bank prowadzi również badanie opinii klientów-kredytobiorców kredytów walutowych. Jeżeli/kiedy będzie gotowa rekomendacja dotycząca programu ugód, Zarząd przedłoży ją Radzie Nadzorczej oraz Akcjonariuszom.

Dodatkowo warto wspomnieć o potencjalnych implikacjach uchwał Sądu Najwyższego zaplanowanych na 13 oraz 15 kwietnia. Ich wynik jest na tym etapie nieznany, ale ufamy w sprawiedliwość Sądu Najwyższego. W szczególności trudne do zrozumienia i niesprawiedliwe  byłoby jeżeli kredytobiorcy we franku mieliby lepszą sytuację niż ci, którzy zaciągnęli kredyt w złotówce – mówił prezes Banku i Grupy Millennium.

-Uwzględniając stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej banków w 2021 roku, przedstawione w grudniu 2020 roku, Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu propozycję zatrzymania całego zysku netto wypracowanego w roku 2020 roku w kapitałach własnych Banku – powiedział Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium.

Główne ustalenia WZA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w którym reprezentowanych było 109 Akcjonariuszy (co odpowiada 77,12 % udziałów Banku) rozpatrzyło i powzięło m.in. następujące uchwały:

•   Zatwierdzono sprawozdanie finansowe Banku Millennium S.A. i łączne sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. oraz łączne sprawozdanie dotyczące informacji niefinansowych Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2020,

•   Zatwierdzono sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2020,

•   Zatwierdzono  sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku oraz dokonano oceny polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A.,

•   Zdecydowano o  zatrzymaniu całego zysku netto wypracowanego w 2020 roku w kapitałach własnych Banku, uwzględniając stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej banków w 2021 roku, przedstawione w grudniu 2020 roku,

•   Dokonano zmian w Statucie Banku, które rozszerzają przedmiot działalności Banku o wykonywanie działalności akwizycyjnej na rzecz podmiotów oferujących PPK oraz odzwierciedlają zmiany regulacyjne, związane z nowelizacjami Kodeksu spółek handlowych w zakresie kompetencji WZA,

•   Udzielono absolutorium wszystkim Członkom Zarządu Banku Millennium S.A. i Członkom Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020,

•   Postanowiono, że Rada Nadzorcza Banku w nowej trzyletniej kadencji składać się będzie z 12 członków. W jej skład weszły następujące osoby: Nuno Manuel da Silva Amado, Miguel de Campos Pereira de Bragança, Olga Grygier-Siddons, Anna Jakubowski, Grzegorz Jędrys, Bogusław Kott, Alojzy Nowak, José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha, Miguel Maya Dias Pinheiro, Dariusz Rosati, Beata Stelmach, Lingjiang Xu.

Pełna treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium jest dostępna na stronie internetowej Banku: https://www.bankmillennium.pl/o-banku/walne-zgromadzenia-akcjonariuszy 

Źródło: Bank Millennium