Bank Millennium: 140,3 mln zł straty netto w II kwartale 2022 roku; zarząd zdecydował o uruchomieniu planu naprawy

Bank Millennium: 140,3 mln zł straty netto w II kwartale 2022 roku; zarząd zdecydował o uruchomieniu planu naprawy
Fot. stock.adobe.com/OlekAdobe
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Skonsolidowany wynik netto grupy Banku Millennium po 2 kwartałach 2022 roku wyniósł -263 mln zł (-140 mln zł w 2 kwartale br.). Wynik obciążyły koszty związane z portfelem kredytów hipotecznych w walutach obcych (rezerwy na ryzyko prawne, koszty związane z porozumieniami polubownymi oraz koszty prawne) w wysokości 1 170 mln zł (593 mln zł w 2 kwartale br.).

Gdyby nie powyższe obciążenia Grupa Banku Millennium zaksięgowałaby zysk netto w wysokości 907 mln zł (w 2 kwartale 453 mln zł). Bezpośrednią przyczyną straty netto w 2 kwartale br. był znaczący jednorazowy koszt związany z instytucjonalnym systemem ochrony banków (252 mln zł brutto).

– Jestem  szczególnie zadowolony z pozytywnego wyniku 2 kwartału, w którym pomimo rezerw na kredyty walutowe, dzięki dobrym wynikom operacyjnym, Bank zaraportowałby pozytywny wynik finansowy, gdyby nie konieczność zaksięgowania kosztów związanych z przystąpieniem do instytucjonalnego systemu ochrony. Do poprawy wyników, mimo rosnących istotnie przychodów, przyczyniła się również prowadzona przez nas ścisła kontrola kosztów. Drogowskazem działań Banku jest konsekwentnie wdrażana strategia „Millennium 2024 – Inspirują nas ludzie”. Założone w niej cele są nadal aktualne, chociaż dostrzegamy intensywność niemożliwych do przewidzenia zawirowań na rynku – utrzymującego się wzrostu stóp procentowych i inflacji, wojny w Ukrainie, czy w końcu, bezprecedensowej ustawy wprowadzającej wakacje kredytowe. Po fazie operacjonalizacji, znajdujemy się teraz na etapie realizacji strategii. W 2 kwartale uruchomiliśmy kilkanaście dużych inicjatyw angażujących wszystkie obszary Banku, wprowadziliśmy m.in. Millennium 360° – nowe, bezpłatne konto, połączone z jeszcze szerszą ofertą spersonalizowanych usług w super-aplikacji mobilnej, z którego korzysta już 100,000 klientów. Trwają również przygotowania do wprowadzenia płatności odroczonych  BLIK, które zamierzamy testować już w sierpniu – powiedział Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium.

Ugody z frankowiczami

– Bank kontynuuje zawieranie ugód z kredytobiorcami hipotecznymi we frankach szwajcarskich. Pomimo niekorzystnych trendów kursowych i rosnących stóp procentowych zawarliśmy w tym półroczu  4 456 polubownych umów z kredytobiorcami frankowymi (2 175 tylko w 2 kwartale), a liczba aktywnych walutowych kredytów hipotecznych zmniejszyła się o 5 300 (z poziomu 47 600 na koniec 2021 roku) – dodał Joao Bras Jorge.

Wakacje kredytowe

Niestety, mimo pozytywnego trendu, bezprecedensowa regulacja dotycząca wakacji kredytowych przyniesie w 3 kwartale 2022 roku istotne koszty dla Banku. W rezultacie, zgodnie z obowiązującymi ustawodawstwem i przepisami, Zarząd Banku podjął decyzję o uruchomieniu planu naprawy.

– poinformował Joao Bras Jorge. – W celu podniesienia współczynników kapitałowych Bank planuje wykorzystać istniejące wewnętrzne zasoby i inicjatywy. Plan nie ma wpływu na relacje z klientami. Koncentrujemy się jeszcze bardziej na realizacji strategii 2022-2024  “Inspirują nas ludzie”. Dbałość o wysoką jakość obsługi i pozytywne doświadczenia klientów są naszym priorytetem.

Czytaj także: Agencja Moody’s obniżyła długoterminowe ratingi depozytowe Banku Millennium >>>

Następujące wydarzenia 2 kwartału 2022 roku determinujące poprawę wyników r/r są naszym zdaniem szczególnie warte podkreślenia:

  • istotne przyspieszenie poprawy kwartalnej NIM (448 p.b. w 2kw22 vs. 377 p.b. w 1kw22 i 298 p.b. w 4kw21);
  • solidny wzrost kredytów (netto/brutto +4%/5%% r/r) z przyspieszającym tempem redukcji portfela walutowych kredytów hipotecznych, niższym apetytem na ryzyko oraz koncentracji na aktywach ważonych ryzykiem (ang. RWA) mający coraz większy wpływ na wzrost kw/kw; produkcja kredytów detalicznych poprawiła się w porównaniu z 1Q22; wypłaty kredytów hipotecznych w 2kw22 powróciły do poziomu powyżej 2,0 mld zł, tym niemniej były o 16% poniżej poziomu w tym samym okresie roku ubiegłego; podczas gdy produkcja pożyczek gotówkowych w 2kw22 przekroczyła 1,4 mld zł i była niższa niż w 2Q21 jedynie o 2%; niezależnie od tego nasz portfel walutowych kredytów hipotecznych wyrażony w PLN zmniejszył się o 28% r/r, co było wynikiem spłat, tworzenia rezerw (zgodnie z MSSF9 rezerwy na ryzyko prawne księguje się jako pomniejszenie wartości brutto zasądzonych kredytów) i polubownych ugód z kredytobiorcami; w rezultacie udział całego portfela walutowych kredytów hipotecznych w kredytach brutto ogółem zmniejszył się do 10,4% (kredyty udzielone przez BM:9,6%) z 15,1% (13,9%) w tym samym okresie w zeszłym roku;
  • poprawa efektywności kosztowej w wyniku połączenia stałego wzrostu ucyfrowienia naszego biznesu, jak również relacji z klientami i silnej odpowiedzi kosztowej na presje przychodowe; spadająca liczba pracowników (liczba aktywnych pracowników spadła o 315, tj. 5% od 2kw21), trwająca optymalizacja naszej sieci dystrybucji fizycznej (liczba oddziałów własnych spadła o 37 jednostek, tj. 8% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy) komplementarna w stosunku do rosnącego udziału usług cyfrowych (klienci cyfrowi: 2,42 mln, wzrost o 13% r/r, aktywni użytkownicy bankowości mobilnej: 2,1 mln, wzrost o 18% r/r); kosztowe działania optymalizacyjne pomogły ograniczyć inflacyjny wzrost kosztów operacyjnych oraz przełożyły się na znaczną poprawę efektywności kosztowej; raportowany wskaźnik koszty/dochody („K/D”) wzrósł do 50,6% z 41,9% w tym samych okresie roku ubiegłego (głównie efekt jednorazowych kosztów związanych z IPS) ale wskaźnik K/D z wyłączeniem BFG/IPS, portfela FV, kosztów prawnych, kosztów dobrowolnych ugód oraz wpływu pozycji kompensujących rezerwy utworzone na walutowe kredyty hipoteczne dot. portfela d. EB zmniejszył się w ciągu roku do poniżej poziomu 30% z poziomu 37% w tym samym okresie ubiegłego roku);
  • stabilna jakość portfela kredytowego i w rezultacie niski koszt ryzyka (35 p.b. w 2kw22 w por. z 40 p.b. w 1kw22) które odzwierciedlały stabilne trendy w jakości zarówno portfela detalicznego jak i korporacyjnego oraz dodatkowo wspierany przez sprzedaż portfela kredytów niepracujących (40 mln zł wynik brutto); wskaźnik NPL (4,3%) obniżył się w porównaniu z poziomem z końca grudnia 2021 r. (4,4%) i był istotnie poniżej poziomu 4,7% rok wcześniej; pokrycie kredytów niepracujących rezerwami pozostało praktycznie niezmienione ((68% w por. z 69%) pomimo relatywnie dużego sprzedanego portfela kredytów niepracujących (wartość brutto > 200 mln zł);
  • depozyty klientów marginalnie zmniejszyły się w kwartale (spadek o 1%) z depozytami detalicznymi rosnącymi o 1% oraz spadkiem depozytów korporacyjnych o 3% po 30% wzroście kw/kw w 1kw22; struktura depozytów detalicznych dalej stopniowo się zmieniała z udziałem depozytów terminowych na poziomie 22% na koniec czerwca w porównaniu z 15% na koniec 2021 r.; płynność Banku pozostawała na bardzo komfortowym poziomie ze wskaźnikiem K/D rosnącym do poziomu 83%;
  • wskaźniki kapitałowe obniżyły się w kwartale (skonsolidowany TCR: 15,2%/T1: 12,1% w porównaniu z odpowiednio 17,1%/14,0% na koniec grudnia 2021 r.) w efekcie zmniejszenia się kapitałów własnych (strata netto w okresie, negatywna wycena portfela obligacji) podczas gdy aktywa ważone ryzykiem (RWA) nieznacznie wzrosły;
  • aktywa zarządzane zarówno przez Millennium TFI, jak i fundusze zewnętrzne spadły o 14% kw/kw do poziomu poniżej 6,8 mld zł i spadły r/r o 28%.

Bank Millennium będzie poprawiał zyskowność operacyjną, nie planuje emisji akcji

Bank Millennium zamierza zwiększyć współczynniki kapitałowe poprzez kombinację poprawy zyskowności operacyjnej i optymalizacji kapitałowej, zapowiedział wiceprezes Fernando Bicho. Bank oczekuje, że z powodu wakacji kredytowych współczynniki kapitałowe spadną poniżej wymaganych.

Millennium zapowiada, że będzie odbudowywał kapitały w sposób organiczny.

Zamierzamy zwiększyć współczynniki kapitałowe poprzez kombinację poprawy zyskowności operacyjnej i optymalizacji kapitałowej.

– powiedział Bicho podczas konferencji prasowej.

Dodał, że bank będzie chciał to osiągnąć poprzez zarządzanie aktywami ważonymi ryzykiem, nie wykluczył również transakcji sekurytyzacyjnych.

Jak poinformował prezes banku Joao Bras Jorge bank nie rozważa emisji akcji.

Bank Millennium oczekuje, że jego wskaźniki kapitałowe spadną poniżej wymaganych poziomów na skutek wprowadzenia wakacji kredytowych. Szacuje, że gdyby z tego instrumentu skorzystali wszyscy uprawnieni oznaczałoby dla banku koszt rzędu 1,8 mld zł. Bank przewiduje, że z wakacji skorzysta od 75% do 90% klientów.

„Oczekujemy ujemnego wyniku w III kwartale, a także tego, że nasze wskaźniki kapitałowe spadną o około 300 pb i w efekcie znajdą się poniżej wymaganych poziomów” – powiedział wiceprezes Millennium Fernando Bicho.

Bank szacuje, że współczynnik T1 grupy może spaść o 118-174 pb poniżej obecnych minimalnych wymogów KNF. Największy deficyt jest spodziewany w odniesieniu do współczynnika T1. W związku z tym bank ogłosił plan naprawy.

Bicho podkreślił, że gdyby nie zdarzenia jednorazowe, takie jak rezerwy, bank mógłby się pochwalić rosnącymi zyskami.

„Jeśli wyłączymy pozycje jednorazowe, podwoiliśmy wynik w porównaniu z poprzednim rokiem” – stwierdził wiceprezes.

„Mielibyśmy pozytywny wynik nawet po uwzględnieniu rezerw na ryzyko prawne związane z hipotecznymi kredytami walutowymi, gdyby nie nadzwyczajna wpłata na IPS. Odpowiada ona za stratę netto w kwartale na poziomie 140 mln zł” – dodał.

Bank Millennium spodziewa się spowolnienia akcji kredytowej

Bank Millennium spodziewa się spowolnienia akcji kredytowej, stwierdził z kolei prezes Joao Bras Jorge. Wg niego już widać mniejszą skłonność przedsiębiorców do inwestycji. Bank przewiduje też, że koszt ryzyka w II półroczu będzie wyższy niż w I półroczu.

Spodziewamy się spowolnienia akcji kredytowej, w związku ze spowolnieniem gospodarczym w Polsce.

„To nie jest jeszcze obserwowane, ale po wakacjach ludzie stwierdzą, że mają niższe dochody rozporządzalne” – powiedział Joao Bras Jorge podczas konferencji prasowej.

Prezes podkreślił, że już widać nowe tendencje na rynku kredytów dla przedsiębiorców, w tym większe wykorzystanie krótkoterminowych instrumentów finansowania.

„Widzimy większe wykorzystania kapitału obrotowego i znacznie mniejszą skłonność do inwestycji” – stwierdził, dodając, że w działaniach przedsiębiorców widać „większą rozwagę, ostrożność i mniej optymizmu jeśli chodzi o przyszłość”.

Dodał, że w I półroczu na rynku kredytów obserwowane wciąż było odbicie po dużym spadku aktywności kredytowej w okresie pandemii.

Bank Millennium podał w raporcie kwartalnym, że wartość netto kredytów dla przedsiębiorstw wyniosła 19 785 mln zł na koniec czerwca 2022 roku i wzrosła o 6% r/r (+1% kw/kw) wspierana przez odbicie w działalności leasingowej (+8% r/r).

Kredyty netto ogółem Grupy Banku Millennium osiągnęły 79 342 mln zł na koniec czerwca 2022 r. i wzrosły o 5% r/r. (1% wzrost na koniec poprzedniego kwartału). Wzrost kredytów bez portfela walutowych kredytów hipotecznych osiągnął wyraźnie wyższą dynamikę, tzn. 11% r/r. Walutowe kredyty hipoteczne, bez rezerw, obniżyły się wyraźnie w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (spadek o 29%), a udział walutowych kredytów hipotecznych (bez kredytów przejętych z Euro Banku) w kredytach brutto ogółem spadł w sposób istotny w ciągu roku do 9,6% z poziomu 13,9% rok temu, napisał bank w raporcie.

W raporcie za II kw. bank podał, że jego jakość portfela kredytowego pozostaje stabilna, a koszt ryzyka jest niski (35 pb w porównaniu z 40 pb w I kwartale).

„Nadal przewidujemy, że koszt ryzyka w II półroczu będzie wyższy niż w I półroczu” – zaznaczył jednak wiceprezes Fernando Bicho.

Źródło: Bank Millennium, ISBnews