Bank i Klient: Odsetki od odsetek na cenzurowanym

Bank i Klient: Odsetki od odsetek na cenzurowanym
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Projekt zmian w art. 482 Kodeksu cywilnego, skierowany do parlamentu przez Kancelarię Prezydenta, to jeden z najkrótszych dokumentów, jakie w ostatnim czasie trafiły pod obrady Sejmu. Zawarte w trzech zaledwie zdaniach postulaty głowy państwa trudno uznać wyłącznie za drobną korektę. Wyłączenie możliwości stosowania procentu składanego przez banki udzielające długoterminowego finansowania może mieć istotny wpływ nie tylko na ten segment bankowego biznesu, ale też na cały rynek kredytowy.

Karol Jerzy Mórawski

Stosowanie anatocyzmu, czyli żądanie odsetek od zaległych odsetek, na gruncie polskiego prawa zostało poważnie ograniczone przeszło pół wieku temu. Obowiązujący od 1 stycznia 1965 r. art. 482 prawa cywilnego przewiduje, iż kapitalizację przeterminowanych odsetek wierzyciel może rozpocząć dopiero po wniesieniu do sądu sprawy o ich zapłatę. Od tej generalnej zasady istnieją dwa wyjątki. Wierzyciel i dłużnik mogą porozumieć się odnośnie stosowania procentu składanego dopiero wtedy, jeśli w toku spłaty należności doszło do wygenerowania odsetek za opóźnienie. Na podstawie art. 482 § 2 k.c. prawo do anatocyzmu przysługuje również instytucjom kredytowym, ale wyłącznie w odniesieniu do zaległości wygenerowanych tytułem pożyczek długoterminowych.

W tym ostatnim przypadku zapis przewidujący naliczanie odsetek od odsetek pojawić się może już w samej umowie o finansowanie, nie jest zatem konieczne zawieranie dodatkowego aneksu w przypadku opóźnienia ze strony dłużnika. I właśnie ten przypadek pragnie wykluczyć z obrotu prawnego Kancelaria Prezydenta, argumentując inicjatywę ustawodawczą potrzebą wyeliminowania asymetrii pomiędzy stronami umowy. „Dłużnik instytucji kredytowej z tytułu umowy pożyczki długoterminowej nie jest chroniony na zasadach ogólnych przed nadmierną restrykcyjnością odsetek za opóźnienie, sama zaś instytucja kredytowa jest w tym okresie uprzywilejowana w obrocie prawnym” – zapisano w uzasadnieniu do projektu nowelizacji kodeksu cywilnego.

Prawo z poprzedniej epoki

Ewentualna nierówność praw wierzyciela i dłużnika nie jest jedynym argumentem, jaki prezydenccy legislatorzy podnieśli przeciwko odrębnemu uprawnieniu instytucji kredytowych do naliczania odsetek od zaległych odsetek. „Analiza doktryny i orzecznictwa wskazuje, że w zasadzie wszystkie elementy normy z art. 482 § 2 Kodeksu cywilnego, tj. zakres podmiotowy tego przepisu, jak również pojęcie pożyczki długoterminowej, budzą wątpliwości interpretacyjne” – twierdzą autorzy projektu. Rozbieżności te są ich zdaniem konsekwencją nieprzystawania prawa powstałego w latach gospodarki centralnie planowanej do realiów ekonomicznych, jakie ukształtowały się w wyniku transformacji ustrojowej. „W momencie tworzenia tego przepisu pojęcie „instytucja kredytowa” odnosiło się do takich podmiotów, jak: bank centralny, banki specjalne, branżowe, spółdzielnie kredytowe oraz kasy oszczędnościowe. (…) Zadanie polegające na udzielaniu pożyczek długoterminowych było przydzielone do banków specjalnych” – czytamy w projekcie.

W związku z powyższym pojawia się wątpliwość, czy i dziś pod pojęciem „instytucji kredytowych” rozumieć należy wyłącznie podmioty sektora bankowego, czy też ma ono zastosowanie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI