Badanie Świadomości Klimatycznej Spółek: aż 66 ze 143 spółek nie osiągnęło nawet ułamkowych części punktu

Badanie Świadomości Klimatycznej Spółek: aż 66 ze 143 spółek nie osiągnęło nawet ułamkowych części punktu
Fot. stock.adobe.com/carloscastilla
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Przeciętny wynik spółek giełdowych w Badaniu Świadomości Klimatycznej Spółek przeprowadzonym przez Fundację Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Bureau Veritas wyniósł 1,03 na 10 możliwych do uzyskania punktów, a aż 66 ze 143 spółek (ponad 46%) nie osiągnęło nawet ułamkowych części punktu, podali autorzy badania.

Przeciętny wynik spółek giełdowych w Badaniu Świadomości Klimatycznej Spółek wyniósł 1,03 na 10 możliwych do uzyskania punktów #giełda #spółki

Średni wynik spółek w badaniu za rok 2018 wyniósł 1,03 pkt i był o 0,09 pkt wyższy niż przed rokiem. Najlepsza spółka osiągnęła 7,33 pkt (rok wcześniej było to 7,67 pkt). Aż 46% spółek nie uzyskało żadnych punktów w 2018 r., a odsetek ten obniżył się o 2 pkt proc. r/r., podano w komunikacie.

Najwyższe średnie wyniki uzyskały spółki z makrosektora paliwa i energia (średnio 2,60 pkt w 2018 r., -0,21 pkt r/r), a najniższe spółki z makrosektora handel i usługi (0,36 pkt w 2018 r., -0,13 pkt r/r). Tylko 32 spółki osiągnęły więcej niż 2 pkt, a 6 spółek uzyskało co najmniej 5 pkt.

„Wyniki badania są o tyle niepokojące, że zarówno trendy regulacyjne, jak i decyzje konsumentów w coraz większym stopniu uwzględniają kwestie klimatyczne. Zakładam, że w perspektywie kilkunastu miesięcy spółka, która nie będzie w stanie opublikować wiarygodnych danych nt. emisji ekwiwalentu CO2 na jednostkę produktu zwyczajnie nie będzie w stanie tego produktu sprzedać w ramach UE. Co więcej, będzie miała problemy z uzyskaniem finansowania, bo jaki bank udzieli kredytu spółce tracącej rynki zbytu? Dlatego przeprowadzone badanie jest tak ważne – pozwala zidentyfikować największe braki w publikowanych informacjach i doprowadzić do ich uzupełnienia, zanim spowodują poważne problemy biznesowe” – skomentował prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych Mirosław Kachniewski, cytowany w komunikacie.

Co podlegało badaniu?

Badaniu podlegały raporty roczne wszystkich spółek giełdowych podlegających obowiązkowi ujawniania informacji niefinansowych za dwa kolejne lata (2017 i 2018). Zawartość raportów została przeanalizowana względem dziesięciu kryteriów, przy czym dwa z nich dotyczyły polityk lub strategii spółek w odniesieniu do zarządzania kwestiami kryzysu klimatycznego, a osiem odnosiło się do raportowania emisji gazów cieplarnianych.

Jedynie nieco ponad 30% przedsiębiorstw raportowało emisję gazów cieplarnianych

„Wnioski płynące z badania obejmującego lata 2017 i 2018 nie są, niestety, budujące. Jedynie nieco ponad 30% przedsiębiorstw raportowało, mniej lub bardziej precyzyjnie, emisję gazów cieplarnianych, tylko 10% spółek zakomunikowało polityki klimatyczne, a tylko ok. 2% określiło mierzalne cele związane z redukcją emisji. Niemal połowa spółek uzyskała w naszym badaniu zero punktów, co oznacza, że w ogóle nie odnoszą się do kwestii klimatycznych! To wszystko w otoczeniu wzrastającej świadomości zagrożeń, z jakimi musimy się liczyć w obliczu kryzysu klimatycznego i coraz dalej idących zobowiązań redukcyjnych podejmowanych na poziomie międzynarodowym” – powiedział dyrektor certyfikacji Bureau Veritas Polska Witold Dżugan.

„W pierwszej kolejności spółki powinny nauczyć się liczyć i raportować emisje gazów cieplarnianych, bo tu są bardzo duże braki. Później, ale w bardzo niedługim czasie, powinny przejść do wdrożenia skutecznych polityk ograniczenia swojego negatywnego wpływu na środowisko, by przestać przyczyniać się do pogłębiania kryzysu klimatycznego” – wskazał prezes Fundacji Standardów Raportowania i inicjator badania Piotr Biernacki.

Badanie Spółek Świadomych Klimatycznie jest projektem Fundacji Standardów Raportowania, Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych i Bureau Veritas. Celem projektu jest regularne badanie, które przedsiębiorstwa są świadome swojego wpływu na zmiany klimatu. Badanie jest realizowane zgodnie z ustaloną i jawną metodologią i opiera się na informacjach przekazanych przez spółki w ich raportach rocznych.

Źródło: ISBnews