Assicurazioni Generali: Walne Zgomadzenie Akcjonariuszy wybrało nową Radę Dyrektorów

Assicurazioni Generali: Walne Zgomadzenie Akcjonariuszy wybrało nową Radę Dyrektorów
Fot. stock.adobe.com / HJBC
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zwyczajne i nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) Assicurazioni Generali S.p.A. odbyło się 29 kwietnia 2022 roku pod przewodnictwem Gabriele Galateri di Genola, w Trieście, poinformowała Firma.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok 2021 w wersji podanej do publicznej wiadomości, które zamknęło się wynikiem netto w wysokości 1 847 mln euro, oraz ogłosiło wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 1,07 euro na akcję, która zostanie wypłacona od 25 maja 2022 r. Akcje będą notowane bez dywidendy od 23 maja 2022 r.

Rada Dyrektorów

Po ustaleniu liczebności na 13 członków wybrano także nową Radę Dyrektorów, która będzie sprawowała swoją funkcję przez trzy lata obrotowe, tj. do zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2024, oraz ustalono jej wynagrodzenie.

Z listy większościowej wybrano następujące osoby: Andrea Sironi (wskazany jako niezależny Przewodniczący), Clemente Rebecchini, Philippe Donnet (wskazany jako CEO), Diva Moriani, Luisa Torchia, Alessia Falsarone, Lorenzo Pellicioli, Clara Furse, Umberto Malesci, Antonella Mei-Pochtler.

Z pierwszej listy mniejszości wybrano następujące osoby: Francesco Gaetano Caltagirone, Marina Brogi, Flavio Cattaneo.

Czytaj także: Grupa Generali z rekordowymi wynikami w 2021 roku

Assicurazioni Generali

Andrea Sironi oświadczył:

„To dla mnie zaszczyt, że zostałem wybrany na kandydata na przewodniczącego Assicurazioni Generali, Grupy o wspaniałej historii, która od zawsze odgrywała niezwykle ważną rolę w gospodarczym i finansowym systemie Włoch i Europy.

Pragnę wyrazić moją osobistą wdzięczność, a także podziękowanie całej Grupy, dla Gabriele Galateri di Genola za równowagę, profesjonalizm i zaangażowanie, z jakimi kierował Generali przez ostatnie jedenaście lat.

Jako Przewodniczący, po mianowaniu mnie przez Radę, będę starał się zrobić wszystko, co możliwe, aby jak najlepiej reprezentować wszystkich interesariuszy Generali – moim jedynym punktem odniesienia będzie to, co najlepsze dla firmy i jej zrównoważonej przyszłości.

Dzisiejsze spotkanie kończy bardzo delikatny etap. Mając świadomość, że wynik spotkania odzwierciedla – zgodnie z zasadami rządzącymi tą procedurą – wolę większości akcjonariuszy, mam nadzieję, że wszyscy mogą teraz zaangażować się w realizację wspólnego celu, jakim jest dobro Assicurazioni Generali.”

Philippe Donnet oświadczył:

„Kierownictwo Generali z zadowoleniem przyjmuje wyniki Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które potwierdziło zaufanie do naszego planu „Lifetime Partner 24: Driving Growth”. Wspólnie z pracownikami Generali udało nam się umocnić naszą pozycję lidera w Europie i stać się partnerem na całe życie dla rosnącej liczby klientów.

Wzmocniliśmy także innowacyjność i cyfryzację, zwiększyliśmy zyski i wdrożyliśmy zasady zrównoważonego rozwoju do naszej działalności. Nasz plan strategiczny oferuje jasną wizję Grupy w 2024 r., która będzie stanowić wartość dodaną dla wszystkich interesariuszy.

Cieszę się na współpracę z nową Radą Dyrektorów, która wniesie do Grupy dodatkowe kompetencje i wiedzę, aby skutecznie zrealizować ten plan.”

Pierwsze spotkanie nowo wybranej Rady odbędzie się w pierwszej połowie przyszłego tygodnia, a jego celem będzie omówienie nominacji do organów korporacyjnych.

Czytaj także: Generali pomaga rodzinom i dzieciom z Ukrainy oraz zamknie swoje przedstawicielstwo w Moskwie

Nowe programy i plany Grupy Generali

WZA zatwierdziło Program Skupu Akcji Własnych w celu umorzenia akcji własnych w ramach realizacji planu strategicznego na lata 2022‒2024, na maksymalną łączną wypłatę w wysokości 500 000 000,00 EUR oraz na maksymalną liczbę akcji odpowiadającą 3% kapitału zakładowego Spółki. Celem programu odkupu akcji własnych jest wykorzystanie nadwyżki środków płynnych zgromadzonych w ciągu trzech lat 2019-21 i niewykorzystanych w celu „przesunięcia kapitału” oraz zapewnienie akcjonariuszom wynagrodzenia oprócz wypłaty dywidendy.

WZA zatwierdziło również Długoterminowy Plan Motywacyjny Grupy (Group’s Long Term Incentive Plan – LTIP) 2022-24, upoważniając do nabycia i zbycia maksymalnej liczby 10 milionów i 500 tysięcy akcji własnych w celu obsługi LTIP 2022-2024.

WZA zatwierdziło również Plan Akcji dla pracowników Grupy Generali, którego celem jest promowanie realizacji celów strategicznych, kultury własności i uprawnień oraz udziału pracowników w tworzeniu trwałej wartości Grupy. Plan przewiduje możliwość zakupu akcji Assicurazioni Generali na korzystnych warunkach, oferując ‒ w przypadku wzrostu kursu akcji ‒ bezpłatne akcje proporcjonalnie do zakupionej liczby akcji i wypłaconej dywidendy.

Plan, który ma zostać uruchomiony w październiku 2022 r. i ma trwać 3 lata, jest oferowany pracownikom Grupy, z wyłączeniem członków Komitetu Zarządzającego Grupy (GMC) oraz członków Global Leadership Group (GLG). Zarząd Assicurazioni Generali, wdrażając Plan, określi konkretne kategorie pracowników, którzy będą mogli być jego beneficjentami, oraz kraje, w których możliwe będzie uruchomienie Planu.

WZA zezwoliło także na nabycie i zbycie maksymalnie 9 mln akcji własnych na okres 18 miesięcy.

Generali i jego podmioty zależne posiadają obecnie 6 599 872 akcji własnych, co stanowi 0,413% kapitału akcyjnego Spółki.

Czytaj także: Generali stanie się większościowym udziałowcem w swoich indyjskich spółkach joint venture

Źródło: Generali Polska