Prezentacje: AMRON Narzędzie dla doradcy klienta czy dla zarządu banku?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Baza danych AMRON to odpowiedź środowiska bankowego na wymogi nadzoru finansowego sformułowane w Rekomendacji J z dnia 20 lipca 2000r. dotyczącej tworzenia przez banki baz danych odnoszących się do rynku nieruchomości. Nadzór bankowy dostrzegł wzrost zainteresowania sektora finansowaniem rynku nieruchomości. Zwrócił zatem uwagę na konieczność stałego monitorowania wszelkich zjawisk zachodzących na nim, jak również związanego z nimi ryzyka.

Jacek Furga
Agnieszka Gołębiewska

Służyć temu miała wiarygodna i kompleksowa baza danych, umożliwiająca przeprowadzanie pogłębionych analiz i symulacji oraz wyznaczanie prognoz i trendów rozwojowych rynku nieruchomości.

Dokument szczegółowo określa kryteria, jakie powinna spełniać. Są to:

 • kompleksowość i rzetelność – baza powinna zawierać różnorodne informacje o nieruchomościach pochodzące z możliwie wszystkich dostępnych źródeł
 • baza powinna być aktualizowana na bieżąco, ale umożliwiać równocześnie dostęp do informacji historycznych
 • baza powinna uwzględniać odpowiednią wielkość i dobór próby statystycznej (rejestracja informacji obejmujących cały rynek)
 • informacje gromadzone w bazie powinny być powiązane z charakterem rynku nieruchomości
 • baza powinna uwzględniać również dane dotyczące makro i mikrolokalizacji nieruchomości

 

Jacek Furga

Wśród najważniejszych celów, jakich realizację powinny gwarantować bazy danych, nadzorca wskazuje możliwość oceny aktualnego stanu rynku nieruchomości oraz wyznaczanie trendów i prognoz na przyszłość, wzrost jakości wycen na potrzeby banków, wypracowanie i upowszechnienie standardów i ujednolicenie gromadzonych informacji, ułatwienie obrotu wierzytelnościami zabezpieczonymi hipotecznie oraz wzrost przejrzystości rynku nieruchomości i łatwiejsze rozpoznanie związanego z nim ryzyka. Cele te w pełni realizuje System AMRON.

AMRON pozwala również spełnić wymogi nadzorcze sformułowane w Rekomendacji S II dotyczącej dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie. System AMRON szczególnie przydatny jest przy wypełnianiu wymogu analizy ryzyka związanego z nieruchomością stanowiącą zabezpieczenie wierzytelności oraz realizowaniu obowiązku monitorowania, aktualizacji i okresowej weryfikacji wartości nieruchomości stanowiących zabezpieczenie wierzytelności hipotecznych za pomocą odpowiednich procedur i narzędzi (Rekomendacja 15 i 16).

Rekomendacja S II wskazuje również jednoznacznie, że odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem w banku ponosi zarząd – poprzez przyjęcie polityki zarządzania ryzykiem portfela ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie (Rekomendacja 1). „Podstawą prowadzenia działalności w tym zakresie powinny być opracowane i wprowadzone procedury dotyczące identyfikacji, pomiaru, bieżącego monitorowania i kontroli ryzyka związanego z portfelem ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie” (Rekomendacja 3.2). W Rekomendacji 4 nadzorca zobowiązuje zarząd banku do okresowych ocen przyjętej polityki w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie i w przypadku zaistnienia nowych okoliczności dokonywać jej modyfikacji

W piśmie Komisji Nadzoru Finansowego, skierowanym do banków 31 października 2008 r., w sprawie wyników ankiety dotyczącej jakości zabezpieczenia hipotecznego kredytów mieszkaniowych dla osób fizycznych w świetle zapisów Rekomendacji S wymieniono wiele słabości występujących ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI