Alior Bank zbiera pieniądze i przyspiesza realizację strategii „Cyfrowego Buntownika”

Alior Bank zbiera pieniądze i przyspiesza realizację strategii „Cyfrowego Buntownika”
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Alior Bank starał się od początku budować swoją pozycję na rozsądnym połączeniu usług bankowych wykorzystujących nowe technologie z atrakcyjną ofertą. Dobra sytuacja w gospodarce kraju i równie dobre perspektywy na najbliższe lata to dobry czas na wprowadzanie kolejnych zmian. Zarząd Alior Banku poinformował 4 października o przyjęciu planu realizacji Strategii "Cyfrowego Buntownika" do 2020 roku.

W planie założono, że 12 zespołów wprowadzi 70 różnych inicjatyw. Wśród głównych założeń planu jest osiągnięcie w 2019 roku wskaźnika zwrotu z kapitału (ROE) na poziomie 14 proc., wskaźnika kosztów do dochodów (C/I) na poziomie 39 proc. oraz marży odsetkowej netto (NIM) na poziomie 5,1 proc. i utrzymanie rocznego tempa wzrostu wolumenu kredytów na poziomie 5-6 mld zł brutto (zgodnie z założeniami strategii). Bank ma osiągnąć możliwość wypłaty dywidendy z zysku za rok 2019 w 2020 roku. Jak podano, w planie kapitałowym zakłada się utrzymanie nadwyżki kapitałowej co najmniej 50 punktów bazowych powyżej minimum regulacyjnego Tier 1. Dlatego Bank zamierza przejściowo w 2018 roku wykorzystać linię gwarancyjną o maksymalnym potencjale uwolnienia kapitału do 300 mln zł. Brane jest pod uwagę ewentualne przeprowadzenia jednej transakcji sekurytyzacyjnej. Instrumenty te, jak to jest przewidywane, zostaną wykorzystane na poziomie do 230 mln zł uwolnionego kapitału Tier 1.

Ma zostać zachowana obecna struktura alokacji kapitału pomiędzy segmentami klientów biznesowych (obecnie ok. 51 proc.) i indywidualnych (obecnie ok. 49 proc.). Jednak w segmencie klientów biznesowych z przesunięciem w kierunku mikro i małych przedsiębiorstw z 31 proc. teraz do 47 proc. w 2020 roku (mają być równolegle prowadzone działania stabilizujące poziom kosztu ryzyka). Bank chce być bankiem pierwszego wyboru dla start-upów oraz kompleksowo obsługiwać firmy z sektora MŚP. Nadal ma też uczestniczyć w dystrybucji indywidualnych i portfelowych programów pomocowych ze środków pomocy publicznej i UE na lata 2014-2020. Alior Bank chce zwiększyć liczbę klientów indywidualnych z główną relacją bankową do 77 proc. w 2020 roku i uzyskać udział klientów z główną relacją bankową wśród nowo pozyskiwanych klientów „daily bankingu” na poziomie 55 proc. Około 30 proc. nowych klientów tzw. daily banking ma być pozyskanych przez kanały cyfrowe. Przedstawiono nową segmentację behawioralną klientów i koncepcję koncentracji na tych grupach, które korzystają z kanałów cyfrowych i transakcji bezgotówkowych przede wszystkim przy wykorzystaniu kart oraz smartfonów.

Jak podano, co roku na rozwój IT i innowacje będzie przeznaczonych 100 mln zł. W tym na infrastrukturę IT 15-20 mln zł, nowe systemy i narzędzia mobilne 50-60 mln zł, innowacje i „fintechy” 15-20 mln zł oraz na bezpieczeństwo cyfrowe około 10 mln zł.

Czy się uda?

Na pewno dla osiągnięcia zakładanych celów korzystna jest obecna sytuacja makroekonomiczna. Jednak zawsze trzeba zakładać możliwość wystąpienia niespodziewanych negatywnych czynników. Sytuacja polityczna na świecie nie jest stabilna, a pozostawanie Polski poza strefą euro może bardziej eksponować nas na fluktuacje w gospodarce światowej. Oczywiście trudno takie zdarzenia przewidzieć i kontrolować związane z tym ryzyka. Na pewno warto obserwować, jak w praktyce Bank będzie zwiększał efektywność kosztową poprzez planowaną robotyzację 118 procesów (w obszarze operacji i back-office). Jak poinformowano, obecnie pilotażowo roboty obsługują już trzy procesy. Powołano też Departament Fintech – nową jednostkę odpowiedzialną za poszukiwanie fintechów w skali globalnej i inicjowanie partnerstwa z tymi, które najbardziej odpowiadają strategii Banku. Celem do 2020 roku jest nawiązanie współpracy z 20 takimi firmami. Alior Bank ma rozwijać współpracę z PZU oraz bankiem Pekao w celu realizacji synergii kosztowych i przychodowych.

Ma być też analizowana możliwości rozwoju poprzez dalsze transakcje fuzji i przejęcia. W planie wdrożenia strategii zakłada się na przykład uruchomienie innowacyjnego pośrednika online, który na podstawie regulacji PSD2 może stać się do 2020 roku przodującą niebankową platformą usług finansowych. Alior poinformował też o zamknięciu z sukcesem budowy księgi popytu na ośmioletnie obligacje podporządkowane na łączną kwotę 400 mln zł wśród inwestorów instytucjonalnych. W związku z bardzo dużym popytem bank podjął decyzję o dodatkowej emisji skierowanej do nich o wartości 200 mln zł. Ustalona marża (2,7 punktu procentowego ponad WIBOR 6M) jest najniższa w historii dotychczasowych emisji obligacji podporządkowanych realizowanych przez Alior Bank.

Bohdan Szafrański