prof. nadzw. dr Józef Kozioł: Perspektywa 2020 wyznacza strategię sektora

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

koziol.jozef.01.400x216Wypowiedź dla aleBank.pl: prof. nadzw. dr Józef Kozioł, Wszechnica Polska

Józef Kozioł: Bardzo cenny jest program dzisiejszego Forum Bankowego, Forum Strategii Bankowych. Dotyczy on bowiem horyzontu wydawałoby się odległego – lat 20tych XXI wieku. Równocześnie trzeba mieć świadomość jaki jest stan polskiego sektora bankowego, dobry stan sektora bankowego, zarazem odpowiedzieć sobie na pytanie w jakim horyzoncie prowadzimy przewidywania. Drugie rozdanie finansowe – 2014 – 2020, druga perspektywa, która jest dla Polski bardzo korzystna, ponieważ jesteśmy biorcą środków. Perspektywa lat 20tych tworzy zupełnie inną sytuację finansową i ekonomiczną danego kraju. Biorąc pod uwagę iż sytuacja banków jest bardzo silnie związana z sytuacją gospodarczą, z modelem ekonomicznym, z wyzwaniami stojącymi przed gospodarką, formułowanie odpowiedzi  na pytanie: Co będzie w latach 20tych, jaki system bankowy, z czym się należy liczyć? – jest niezwykle ważne, celne, na czasie i jak zwykle wyprzedza oczekiwania niektórych uczestników dzisiejszego Forum. Chciałbym bardzo mocno to podkreślić wychodząc z bardzo silnych związków między gospodarką a sektorem bankowym – to działa na zasadzie sprzężenia zwrotnego.

JK: Jest jeszcze kwestia odpowiedzi na pytanie: W jakim zakresie, w jakim obszarze należy się liczyć ze zmianami? Paneliści formułowali perspektywę zmian przy ogromnych zastrzeżeniach wynikających z istniejącego stanu rozpoznania co do ryzyk jakie są przed nami, przed poszczególnymi bankami. Na tym tle zwracamy uwagę m.in. na kwestie – banki polskie, czy banki w Polsce, zasobność kapitałowa banków, a ich możliwości finansowania, rozwoju gospodarki naszego kraju. Pewne kwestie są całkowicie nowe i w tym obszarze poszukuje się odpowiedzi – różnych, nawet czasami rozbieżnych – np. wypowiedzi dwóch prezesów banków. Jeden mówi: „Stać nas na paromiliardowy kredyt dla energetyki”, drugi mówi: „Nie ma problemu: siedem, dwadzieścia siedem czy pięćdziesiąt siedem” –  w pewnych kontekstach, rozwiązaniach oboje mają rację. Aczkolwiek odpowiedź na pytanie: jaka jest zasobność kapitałowa polskiego sektora bankowego, która jest bardzo ważna i jakie są interesy poszczególnych banków w tej perspektywie. Ostatnie lata potwierdziły bowiem, że kapitał ma swoją narodowość, ważne jest to, kto nim dysponuje.  Druga kwestia – istnieje pewna część czynności bankowych, która od wieków była, jest i będzie i tutaj trudno mówić o rewolucjach. Najwyżej rewolucja dotknie technologii, informatyzacji banków, podobnie jak z drugiej strony ubankowienia, które w Polsce nie jest tak wysokie. Tutaj przestrzeń jest spora.

JK: Wreszcie kwestia polskiej gospodarki, jej modelu, perspektywy. Był to punkt wyjścia dzisiejszego, bardzo ciekawego, pierwszego panelu polityki gospodarczej. Można i trzeba oczekiwać, nawet żądać od polityków sformułowania takiej polityki, odpowiedzi na pytania: Jakie priorytety w gospodarce? jaka ta gospodarka ma być w latach 20stych i w perspektywie najbliższych i kolejnych dekad XXI wieku? Chodzi o konieczność takiego kształtowania polskiego systemu bankowego, który by odpowiadał nie tylko wyzwaniom wynikającym z traktatu akcesyjnego, z reguł unijnych, ale równolegle był sprzężony z interesami Polaków, polskiej gospodarki, wyzwań, które stoją przed naszym krajem, gospodarką.

JK: Tyle bardzo ogólnych refleksji. Nie wiem na ile mogą być one wartością dodaną do trwającego za ścianą, bardzo ciekawego dyskursu i analiz, które przedstawiają uczestnicy forum.

aleBank.pl

Zobacz rozmowę w wersji wideo:prof. nadzw. dr Józef Kozioł: Perspektywa 2020 wyznacza strategię sektora