302 mln zł zysku netto Raiffeisen Bank Polska w 2011 r.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

raiffeisen.bank.01.250x103W 2011 r. Raiffeisen Bank Polska efektywnie wykorzystał koniunkturę w krajowej gospodarce, w tym m.in. rosnący popyt na finansowanie ze strony przedsiębiorstw, które ponownie zaczęły inwestować w swój rozwój. Wzmocnił także pozycję w obsłudze klientów indywidualnych, m.in. zwiększając udział w rynku depozytów detalicznych, przez co poszerzył bazę stabilnego finansowania. Dzięki skutecznemu działaniu Raiffeisen Bank Polska wyraźnie poprawił przychody i zyski, pomimo utrzymującej się dużej niepewności na globalnych rynkach finansowych.

  • Zysk netto na poziomie 301,6 mln zł (+26,6%);
  • Wzrost wolumenu depozytów o 27,2%;
  • Zwiększenie wartości portfela kredytowego o 19,2%;
  • Poprawa wyniku z działalności bankowej o 13,6%;
  • Niższy od średniej w sektorze współczynnik kredytów zagrożonych;
  • 1. miejsce na rynku faktoringu z obrotami 15,8 mld zł.

Zysk netto ukształtował się w 2011 r. na poziomie 301,6 mln zł, czyli o 26,6% wyższym niż w 2010 r. Zysk brutto zwiększył się o 26,3% do 380,3 mln zł. Znacząco lepsze wyniki to efekt rosnących przychodów odsetkowych i prowizyjnych, ograniczenia kosztów finansowania oraz dalszego zmniejszania odpisów netto z tytułu utraty wartości aktywów. Kwota nowo tworzonych rezerw spadła w porównaniu z 2010 r. o 4 mln zł do poziomu 189,9 mln zł.

Ożywienie w gospodarce, optymizm konsumentów i przedsiębiorców sprawiły, że w ubiegłym roku dynamicznie rozwijała się akcja kredytowa w banku. Cieszy zwłaszcza popyt na finansowanie ze strony firm, które po dwóch kryzysowych latach zaczęły stopniowo odtwarzać moce produkcyjne i inwestować w nowe. Wspieraliśmy naszych klientów, dbając przy tym o zachowanie lepszej jakości portfela niż średnia dla sektora bankowego oraz utrzymanie bezpiecznej struktury finansowania. Stąd dużo wyższa dynamika przyrostu depozytów niż kredytów. Jednocześnie, obserwując pogorszenie koniunktury na rynkach zagranicznych, bardzo ostrożnie podchodziliśmy do kwestii ryzyka i rezerw” – powiedział Piotr Czarnecki, Prezes Zarządu Raiffeisen Bank Polska.

Na koniec grudnia wartość udzielonych kredytów wynosiła 18,36 mld zł i była o 19,2% większa niż rok wcześniej. Portfel depozytów wzrósł o 27,2% do kwoty 19,81 mld zł. Oznacza to, że wskaźnik kredytów do depozytów spadł poniżej poziomu 93%, wskazując na stabilną strukturę finansowania działalności banku. Suma bilansowa była o 22% większa niż rok wcześniej i wynosiła 27,77 mld zł.

Wynik z działalności bankowej poprawił się o 13,6% do 1,3 mld zł. Przyczynił się do tego szybki wzrost przychodów odsetkowych o 20,3% do 1,36 mld zł. Koszty rosły nieco szybciej od dochodów (w tempie ponad 17%) z uwagi na jednorazowe wydatki związane z transakcją zakupu udziałów w Polbank EFG przez Raiffeisen Bank International, właściciela Raiffeisen Bank Polska. W efekcie w porównaniu z grudniem 2010 r. wskaźnik kosztów do dochodów wzrósł o 2 punkty procentowe, do 56,5%. Znacząco poprawiła się za to stopa zwrotu z kapitału (ROE) – po opodatkowaniu wyniosła 11,9%, a w ujęciu brutto 15% (rok wcześniej odpowiednio 9,9% i 12,5%). Współczynnik wypłacalności na koniec roku wynosił bezpieczne 11,3%. Fundusze własne sięgały 2,58 mld zł, a kapitał zakładowy 1,25 mld zł.

Obok znaczącego zwiększenia akcji kredytowej dla firm nie zapomnieliśmy o zapewnieniu im innych rodzajów finansowania działalności. Tradycyjnie byliśmy bardzo silni w faktoringu i leasingu, zajmując czołowe lokaty na krajowym rynku w obu segmentach. Jesteśmy również bardzo zadowoleni z odzewu na wprowadzony w ubiegłym roku niezwykle innowacyjny produkt GForce, wykorzystujący tradycyjną gwarancję handlową do obniżenia kosztów finansowania i poprawienia płynności w przedsiębiorstwach” – podkreślił Piotr Czarnecki.

GForce daje korzyści zarówno odbiorcom, którzy są klientami Raiffeisen Bank Polska, jak i ich dostawcom. Odbiorcy zyskują możliwość negocjowania kredytu kupieckiego i wydłużenia terminu płatności. To w znacznym stopniu obniża ich zapotrzebowanie na kredyty, a tym samym pozwala obniżyć koszty. Pewność otrzymania zapłaty, jaką daje gwarancja, zwiększa również skłonność dostawców do udzielania upustów. Dodatkowo bank dba o uregulowanie płatności na czas.

Trzeci rok z rzędu Raiffeisen Bank Polska utrzymał pozycję lidera rynku faktoringowego. W 2011 r. osiągnął obroty w wysokości 15,79 mld zł, co stanowi wzrost o 18% w porównaniu z 2010 r. Liczba wykupionych faktur zwiększyła się o 4% do 605,5 tys. Bank ponownie zaczął świadczyć usługę faktoringu pełnego z ubezpieczeniem, w której to faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności dłużnika. Z kolei Raiffeisen-Leasing Polska, druga największa firma w swojej branży, przekazał w leasing aktywa o wartości 2,8 mld zł, co oznacza wzrost o 16% w skali roku.

Liczba klientów Raiffeisen Bank Polska, mających dostęp do walutowej platformy transakcyjnej R-Dealer, powiększyła się w 2011 r. o 50% do ponad 15 tysięcy. Szybki wzrost liczby użytkowników bank zawdzięcza wprowadzaniu nowych funkcjonalności, m.in. zleceń warunkowych i transakcji ograniczających ryzyko walutowe (fx forward) oraz atrakcyjnym kursom.

W 2011 r. bank utrzymał pozycję lidera na rynku aplikacji do urządzeń mobilnych, oferując rozwiązanie dostępne na praktycznie wszystkie smartfony, jak i starsze modele telefonów. Aplikacja Mobilny Bank została udostępniona użytkownikom aparatów z systemem Android.

Wprowadzone w drugiej połowie 2010 r. pakiety rachunków dla klientów indywidualnych również w minionym roku cieszyły się dużą popularnością. Otwarto ponad 36 tys. kont osobistych i a’vista. Bank rozszerzył także ofertę inwestycyjną – klienci mogą już korzystać z usług Domu Maklerskiego, który od sierpnia 2011 r. roku posiada zgodę na prowadzenie działalności brokerskiej.

Wśród zdobytych w ubiegłym roku przez bank nagród należy wymienić 1. miejsce w prestiżowym konkursie Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców organizowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą oraz Polsko-Amerykańską Fundację Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw. Wyróżnienie bank zawdzięcza istotnej roli w rozwoju innowacyjnych produktów bankowych w zakresie bankowości elektronicznej, a także silnemu wkładowi w rozwój rynku faktoringowego.

[Zaprezentowane wyniki Raiffeisen Bank Polska SA są przygotowane zgodnie z MSSF i mogą się różnić od wyników dla polskiego rynku przekazywanych w raporcie kwartalnym Raiffeisen Bank International]

Źródło: Raiffeisen Bank Polska S.A.