15,82 mln zł zysku netto, czyli o 45% więcej niż rok wcześniej wypracowało w pierwszym półroczu 2014 r. Altus TFI S.A.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

altus.tfi.01.400x20215,82 mln zł zysku netto, czyli o 45% więcej niż rok wcześniej wypracowało w pierwszym półroczu 2014 r. Altus TFI S.A., notowane na GPW w Warszawie. Przychody netto ze sprzedaży wzrosły w tym okresie o 18,44% do 39,68 mln zł. Towarzystwo zarządzało 5,17 mld zł aktywów.

Niezależne Altus TFI S.A. jest trzecim towarzystwem funduszy inwestycyjnych notowanym, od 11 lipca br., na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (indeksy: WIG, WIG Poland). Zarząd konsekwentnie realizuje politykę utrzymania wzrostu zarządzanych aktywów oraz przychodów ze sprzedaży przy jednoczesnej restrykcyjnej polityce kosztowej. W I półroczu 2014 r. koszty działalności operacyjnej oraz pozostałe koszty operacyjne wyniosły łącznie 20,72 mln zł, o 1,2% (tj. o 0,24 mln zł) więcej niż rok wcześniej. Przychody netto ze sprzedaży wzrosły w tym czasie o 18,44% (tj. o 6,18 mln zł) do 39,68 mln zł. W efekcie zysk na działalności gospodarczej wyniósł na koniec I półrocza br. 19,02 mln zł, co oznacza wzrost o 41,42% (tj. o 5,57 mln zł) w porównaniu z tym samym okresem ub.r. Zysk netto wypracowany w I półroczu br. przez Altus TFI S.A. wyniósł 15,82 mln zł, o 45% więcej niż rok wcześniej. – Wypracowane wyniki można uznać za satysfakcjonujące, szczególnie biorąc pod uwagę dużą zmienność na rynkach finansowych, z jaką mieliśmy do czynienia w I półroczu 2014. Mimo korzystnej sytuacji makro: dobrym wynikom polskiej gospodarki i niskim stopom procentowym NBP, co zazwyczaj sprzyja rynkowi funduszy inwestycyjnych, sytuację na rynkach zdominowała geopolityka. Rozszerzający się konflikt na Ukrainie, eskalacja wydarzeń na Bliskim Wchodzie miały negatywny wpływ na nastroje inwestorów, którzy powstrzymywali się przed inwestycjami, czego efektem były umorzenia i regres na rynku funduszy inwestycyjnych – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A.

140902.altus.550x

Altus TFI S.A. zawdzięcza wzrost przychodów sprzedaży systematycznej pracy nad poszerzeniem oferty produktowej oraz listy dystrybutorów jednostek i certyfikatów funduszy. W tym roku towarzystwo zaproponowało zamożnym inwestorom trzy nowe fundusze zamknięte m.in.: Altus FIZ Akcji+ oraz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl, a dla klienta masowego dwa nowe subfundusze w ramach Altus FIO Parasolowego: Altus Nowej Europy i Altus Optymalnego Wzrostu, oba zarządzane w formule absolutnej stopy zwrotu i inwestujące w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W czerwcu towarzystwo rozpoczęło współpracę z Raiffeisen Polbank, jednym z największych banków detalicznych w Polsce, w zakresie funduszu white label i zarządza aktywami trzech funduszy Raiffeisen Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego (Aktywnego Oszczędzania,  Aktywnego Inwestowania, Obligacji Korporacyjnych) oraz jednym funduszem zamkniętym. W efekcie towarzystwo na koniec czerwca 2014 r. zarządzało 31 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi przeznaczonymi dla osób prywatnych i klientów instytucjonalnych oraz 13 subfunduszami otwartymi, których jednostki uczestnictwa są bardziej dostępną inwestycją. 30 czerwca br. wartość aktywów netto 44 funduszy zarządzanych przez Altus TFI S.A. wyniosła 3369,11 mln zł. – W I półroczu br. zanotowaliśmy wzrost w głównych liniach biznesowych: kapitałowych funduszach otwartych i zamkniętych. Na koniec czerwca br., wliczając aktywa w usłudze asset management, zarządzaliśmy 5,17 mld zł, co potwierdza skuteczność naszych działań – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A. – Sprzedaż w pierwszej części roku jest obiecująca. Liczymy, że dzięki poszerzeniu oferty o nowe fundusze oraz dalszemu zwiększeniu liczby dystrybutorów uda się nam utrzymać dotychczasowe tempo rozwoju w całym 2014 r. Systematycznie zwiększamy i dywersyfikujemy portfel, co powinno mieć pozytywny wpływ na nasze wyniki finansowe w przyszłości – dodaje prezes Osiecki.

Źródło: Altus TFI S.A.