10 postępowań dotyczących cofnięcia koncesji sprzedawcom gazu ziemnego. Które firmy znalazły się pod lupą URE?

10 postępowań dotyczących cofnięcia koncesji sprzedawcom gazu ziemnego. Które firmy znalazły się pod lupą URE?
Fot. stock.adobe.com/FOTOWAWA
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki prowadzi obecnie 10 postępowań administracyjnych w sprawie cofnięcia koncesji na obrót paliwami gazowymi (OPG) lub obrót gazem ziemnym z zagranicą (OGZ). Działania urzędu mają na celu ochronę interesów odbiorców.
#URE prowadzi obecnie 10 postępowań administracyjnych w sprawie cofnięcia koncesji na obrót paliwami gazowymi lub obrót gazem ziemnym z zagranicą #gaz

Zgodnie z prawem energetycznym, Prezes URE cofa koncesję w przypadku, gdy przedsiębiorca rażąco narusza warunki określone w koncesji lub inne warunki wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej, określone przepisami prawa. Jednym z warunków obligujących Prezesa URE do cofnięcia koncesji jest również przypadek nie dysponowania przez koncesjonariusza środkami finansowymi w wysokości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności.

Czytaj także: Jak długo gaz będzie tolerowany przez Komisję Europejską?

Podmioty, wobec których toczą się postępowania

Podmioty, wobec których aktualnie toczą się postępowania o odebranie koncesji:

 • Blue Cold Sp. z o.o. (dot. koncesji OPG),
 • Blue Line Engineering S.A. (dot. koncesji OGZ),
 • Energia i Gaz Sp. z o.o. (dotyczy koncesji OPG),
 • Fiten S.A. (dotyczy koncesji OPG),
 • Green S.A. w restrukturyzacji (dotyczy koncesji OPG),
 • Hermes Energy Group S.A. (dotyczy koncesji OPG),
 • Polski Operator Energetyczny S.A. (dawniej: Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o., dawniej: Energetyka dla Domu Sp. z o.o.) (dotyczy koncesji OPG),
 • Pulsar Energia Sp. z o.o. (dotyczy koncesji OPG),
 • UP Energy Sp. z o.o. (dot. koncesji OPG i OGZ).

Prawa odbiorców

URE przypomina o prawach odbiorców:

 • W przypadku zaprzestania dostarczania do odbiorcy w gospodarstwie domowym gazu przez dotychczasowego sprzedawcę z przyczyn leżących po stronie tego sprzedawcy, gaz do odbiorcy dostarcza tzw. „sprzedawca rezerwowy”. Procesem uruchamiania sprzedaży rezerwowej zarządza dystrybutor, przełączając klientów na usługi sprzedawcy rezerwowego, którego odbiorcy gazu wskazali w umowie. Jeśli zaś w umowie nie został wskazany sprzedawca rezerwowy zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, paliwa gazowe do tego odbiorcy dostarcza „sprzedawca rezerwowy” na podstawie umowy kompleksowej. W takiej sytuacji dystrybutor działając w imieniu i na rzecz konsumenta przyłączonego do jego sieci, zawiera ze sprzedawcą pełniącym obowiązki sprzedawcy z urzędu – tj. z PGNiG Obrót Detaliczny – umowę kompleksową.
 • W przypadku naruszenia warunków zawartej umowy należy się zwrócić do przedsiębiorstwa energetycznego (sprzedawcy) z reklamacją. Przedsiębiorstwo ma 14 dni na rozpatrzenie takiej reklamacji (o ile umowa nie stanowi inaczej). Jeżeli przedsiębiorstwo nie odpowie na reklamację w terminie dwóch tygodni, odbiorcy przysługuje prawo do wystąpienia z wnioskiem o wypłacenie bonifikaty za każdy dzień zwłoki w udzieleniu odpowiedzi.
 • Organem właściwym do rozstrzygnięcia sporu z tytułu umów cywilnoprawnych jest sąd powszechny.

Warto wiedzieć:

 • na stronie internetowej www.ure.gov.pl w zakładce Konsument znajdują się przydatne informacje dla odbiorców gazu w gospodarstwach domowych – wśród nich Zbiór praw konsumenta paliw gazowych oraz Ostrzeżenia konsumenckie.

Prezes URE systematycznie monitoruje rynek i ostrzega konsumentów m.in. podając informacje o przedsiębiorcach, wobec których toczą się postępowania o odebranie koncesji. Ostatnio taki wykaz został opublikowany we wrześniu 2019 r.

Wykaz przedsiębiorstw energetycznych, którym w okresie ostatnich 3 lat cofnięta została koncesja, wraz z podaniem podstawy i daty wydania takiej decyzji, dostępny jest na stronie URE: https://rejestry.ure.gov.pl

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki / URE