Znamy laureatów XIII edycji konkursu “The Best Annual Report”!

Znamy laureatów XIII edycji konkursu “The Best Annual Report”!
Fot. Materiały prasowe
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Instytut Rachunkowości i Podatków już po raz trzynasty ogłosił wyniki konkursu "The Best Annual Report 2017". Partnerem konkursu jest GPW w Warszawie S.A.

Konkurs promuje raporty roczne o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów #giełda #GPW @GPW_WSExchange

Konkurs promuje raporty roczne o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów.

Biorą w nim udział spółki z rynku regulowanego, które sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe wg MSSF/MSR oraz spółki z rynku alternatywnego, raportujące wg Ustawy o Rachunkowości lub MSSF/MSR.

Z roku na rok liczba spółek biorących udział w konkursie systematycznie wzrasta. Szacujemy, że w ciągu 13 lat Kapituła Konkursu zweryfikowała raporty roczne ponad 350 spółek.

Wg badań wielu agencji PR raport roczny jest najważniejszym źródłem informacji o spółce. Zawiera bowiem sprawozdanie finansowe zbadane przez biegłego rewidenta wraz z opinią z badania oraz sprawozdanie z działalności, które również jest przez niego weryfikowane.

W roku bieżącym największym wyzwaniem dla spółek były ujawnienia, dotyczące nowych Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w sprawozdaniu finansowym, w tym: MSSF 15 i 9. W przypadku sprawozdań z działalności nieustająco podnosimy kwestie publikowania i działania według strategii, komentowanie osiągnięcia lub niezałożonych wskaźników, szczegółową analizę warunków prowadzenia biznesu, publikowanie danych finansowych w dłuższych niż 2-letnie horyzontach czasowych, ogłaszanie polityki dywidendowej i analizę ryzyk. W tym roku po raz pierwszy wiele spółek musiało opublikować również dane niefinansowe, które były dodatkowym źródłem informacji dla interesariuszy.

Oprócz raportów obligatoryjnych spółki publikują raporty nieobligatoryjne w postaci marketingowej lub online, które umożliwiają inwestorom szybkie dotarcie do informacji finansowych oraz samodzielną interaktywna ich analizę.

Od kilku lat rozwija się w Polsce i na świecie raportowanie zintegrowane. Coraz więcej spółek wybiera te formę komunikacji z rynkiem. Jest to niezwykle istotne w aspekcie obowiązku prezentowania danych niefinansowych i pozwala ograniczyć liczbę dodatkowych raportów, które sporządza spółka. Ponadto pozwala lepiej zrozumieć procesy tworzenia wartości w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej.

Ta forma raportowania jest rekomendowana również przez RESPECT INDEX.

Najważniejszą rolę w przygotowaniu raportów rocznych odgrywają główni księgowi i dyrektorzy finansowi, ponieważ podstawą do przygotowania sprawozdania zarządu z działalności, raportów marketingowych, online czy prezentacji inwestorskich są dane finansowe. Duże znaczenie ma również biegły rewident. Bez dobrej współpracy z nim rzadko powstaje dobre sprawozdanie finansowe. W wielu spółkach komórki odpowiedzialne za sprawozdawczość finansową mają zdefiniowane KPI związane z jakością raportowania, co jest dodatkowym czynnikiem motywującym.

Spółki, biorące udział w tym przedsięwzięciu dają bardzo czytelny sygnał, że zarząd chce prowadzić transparentną politykę informacyjną, co jest jedną z największych wartości dodanych konkursu. Dodatkowo każda spółka biorąca udział w konkursie otrzymuje szczegółowy arkusz ocen z uwagami członków kapituły, dzięki którym można z roku na rok doskonalić raport roczny. Instytut Rachunkowości i Podatków chce w ten sposób spełniać również funkcję edukacyjną. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że jest wiele spółek, które zastosowały się do uwag Kapituły Konkursu i z niepunktowanych miejsc awansowały do wyróżnień i nagród. Dodatkowym elementem edukacyjnym jest książka „Raport Roczny Spółki Publicznej”, wydana przez Instytut Rachunkowości i Podatków, będąca praktycznym podręcznikiem dla zespołów przygotowujących raporty roczne.

W tym roku na uwagę zasługują raporty roczne spółek, które w stosunku do roku ubiegłego bardzo poprawiły jakość swojej sprawozdawczości finansowej, sięgając po wyróżnienia. Do tych spółek należą PGE S.A., PGNiG S.A., LW Bogdanka S.A., PKP Cargo S.A., Echo Investment S.A., PZU S.A. i ING Bank Śląski S.A. po stronie banków i instytucji finansowych. Nie wszystkie mogliśmy wyróżnić, ponieważ konkurencja była bardzo duża, ale gratulujemy wszystkim zarządom wysokiej jakości raportów rocznych i zachęcamy do dalszego doskonalenia się w tym obszarze.

Od 10 lat mamy nową kategorię w konkursie: najlepszy raport roczny w Internecie, która sukcesywnie przechodzi w raportowanie zintegrowane. Jest jeszcze wiele spółek, które nie rozumieją, że Internet jest najszybszym źródłem informacji i na stronie internetowej emitenta powinien znajdować się raport roczny użyteczny dla akcjonariuszy i inwestorów, zaprezentowany przystępnie, z punktu widzenia możliwości, które daje technologia informatyczna.

Na szczególną uwagę wśród raportów zintegrowanych zasługują raporty roczne spółek Tauron Polska Energia S.A., PKN Orlen S.A. i PGE S.A.

Tuż za nimi uplasowały się: PGNiG S.A., Orange S.A., KGHM Polska Miedź S.A. oraz PZU S.A., mBank S.A. i ING Bank Śląski S.A.

Niewiele ustępują im miejsca interaktywne raporty roczne takich spółek jak: Bank Pocztowy S.A., PKO Bank Polski S.A., IMS S.A., JSW S.A., PKP Cargo S.A., Elektrobudowa S.A. i Echo Investment S.A. Te spółki pokazują kierunek rozwoju sprawozdawczości finansowej w Internecie.

Regulamin konkursu szczegółowo określa warunki dopuszczenia raportu rocznego do weryfikacji. Pierwsze kryterium selekcji, to analiza opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego. Następnie każdy raport roczny jest oceniany przez cztery zespoły, które oceniają sprawozdanie zarządu z działalności, zastosowanie MSSF/MSR, wartość użytkową oraz raport roczny w Internecie. Suma pracy tych zespołów może dać maksymalnie 100 punktów. W roku bieżącym najlepsze przedsiębiorstwo uzyskało 92,04 punktu (PKN Orlen S.A.) a najlepszym bankiem okazał się PKO Bank Polski S.A. z wynikiem 91,13 punktu.

6 lata temu Kapituła Konkursu zdecydowała o przyznaniu nagród specjalnych „The Best of The Best” dla najlepszego przedsiębiorstwa i banku, które 3 razy zdobyły I nagrodę Główną w naszym konkursie. Miło jest nam poinformować, że prawo do tytułu modelowego raportu rocznego utrzymał KGHM Polska Miedź S.A., PKN Orlen S.A., Tauron Polska Energia S.A. oraz mBank S.A. i PKO Banku Polskiego S.A i ING Bank Śląski S.A., tworząc „Klub The Best of The Best”. W kolejnym roku do tego grona dołączy PZU S.A.

Najlepszym raportem spółki New Connect okazał się raport roczny spółki Photon Energy S.A.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

Lista laureatów XIII edycji konkursu „The Best Annual Report” >>>

Partnerami konkursu byli: DM PKO BP S.A., ASSECO S.A., AUDI S.A., mFINANSE S.A., Mazars Audyt Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o., S&P Sp. z o.o., Codec Systems Sp. z o.o.

Źródło: Małgorzata Gula, prezes zarządu Instytut Rachunkowości i Podatków