Zmiany w radzie UFG

Zmiany w radzie UFG
Logo UFG Źródło: Materiały prasowe
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zwyczajne Zgromadzenie Członków Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zatwierdziło sprawozdanie z działalności UFG za 2018 rok i udzieliło absolutorium zarządowi i radzie. Przeprowadzono również wybory uzupełniające do rady Funduszu. Jej przewodniczącym został ponownie Jarosław Matusiewicz, prezes Uniqa.

Zwyczajne Zgromadzenie Członków Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zatwierdziło sprawozdanie z działalności UFG za 2018 rok i udzieliło absolutorium zarządowi i radzie #UFG

– W ubiegłym roku wspólnie z zarządem UFG rozpoczęliśmy pracę nad nową strategią Funduszu na kolejne lata. Cieszę się, że otrzymałem mandat do kontynuowania tego przedsięwzięcia – mówi Jarosław Matusiewicz. Wybory do rady Funduszu wynikały z upływu kadencji dwóch jej członków (co roku upływa ona dla części rady). Na trzyletnią kadencję członka rady UFG wybrany został również Paweł Surówka, prezes PZU.

Sprawozdanie finansowe za ubiegły rok

Elżbieta Wanat Połeć, prezes UFG prezentując Zgromadzeniu sprawozdanie finansowe za ubiegły rok, przypomniała, że ponad sześć lat temu nastąpiła zmiana zasad prowadzenia rachunkowości UFG: z metody kasowej na memoriałową. Utworzone zostały rezerwy na wszystkie zobowiązania Funduszu, co w efekcie spowodowało powstanie – z dnia na dzień – ujemnych funduszy własnych w wysokości minus 126 mln złotych (bez środków funduszu pomocowego). Obecnie, na koniec 2018 roku, UFG może pochwalić się już dodatnimi funduszami własnymi w wysokości plus 33,8 mln złotych (bez środków funduszu pomocowego).

Dobra kondycja finansowa

– Pokazuje to, że kondycja finansowa Funduszu jest bardzo dobra i chociaż generowanie wysokich zysków nie jest celem UFG, to udało się obudować wartość funduszy własnych dzięki wypracowywanemu przez sześć lat – dodatniemu wynikowi finansowemu – podkreśla Elżbieta Wanat-Połeć, prezes UFG. – Przy czym nie było to łatwe zadanie, gdyż w tym czasie uruchomiliśmy kilka istotnych nowych inwestycji jak na przykład rozbudowę i modernizację baz danych w zakresie bezpieczeństwa. Osiągnięcie stabilności finansowej pozwala myśleć o niewielkim obniżeniu składki na UFG w najbliższych latach, pod warunkiem że nie zostanie rozszerzony zakres odpowiedzialności Funduszu  – dodaje. UFG finansowany jest bowiem m.in. ze składek firm oferujących obowiązkowe polisy OC: komunikacyjne i rolne (aktualnie 1,3 proc. składki przypisanej brutto z tych ubezpieczeń).

Przychody statutowe Funduszu wyniosły w ubiegłym roku 449,4 mln złotych

Z przyjętego sprawozdania UFG za 2018 rok wynika, że przychody statutowe Funduszu wyniosły w ubiegłym roku 449,4 mln złotych, o 12 procent więcej niż rok wcześniej. Przy czym ze składek firm oferujących obowiązkowe polisy OC (komunikacyjne i rolne) trafiło do Funduszu ponad 200 mln złotych. Pozostałe przychody w wysokości ponad 248 mln złotych pochodziły przede wszystkim z opłat karnych za brak polis OC oraz z regresów od nieubezpieczonych sprawców wypadków.

Z kolei nieubezpieczeni i nieznani sprawcy wypadków drogowych kosztowali UFG – i innych kierowców wykupujących polisy OC – ponad 98 mln złotych (łączne koszty kompensacji (wypłacone odszkodowania wraz ze zmianą stanu rezerw) przekroczyły 150 mln złotych;  UFG wypłaca odszkodowania ofiarom wypadków spowodowanych przez tych którzy nie wykupili obowiązkowych polis OC komunikacyjnego (oraz za niezidentyfikowanych sprawców wypadków drogowych) i OC rolników. Fundusz nadal też reguluje świadczenia za upadłe firmy ubezpieczeniowe). Tyle wyniosły ostateczne w 2018 roku odszkodowania i świadczenia z ubezpieczeń obowiązkowych oraz i z upadłości firm ubezpieczeniowych. Pozostałe koszty działalności statutowej Funduszu związane były przede wszystkim z utworzeniem rezerw na należności związane z windykacją opłat karnych za brak polis OC oraz regresów (ponad 140 mln złotych). Łączne koszty statutowe UFG wyniosły w 2018 roku – 390 mln złotych, o 4,7 proc. więcej niż rok wcześniej.

Źródło: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny / UFG