Zmiany w Krajowym Planie Odbudowy po konsultacjach społecznych

Zmiany w Krajowym Planie Odbudowy po konsultacjach społecznych
Fot. stock.adobe.com/studio v-zwoelf
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Po konsultacjach społecznych wprowadzono zmiany w wydatkowaniu części pożyczkowej Krajowego Planu Odbudowy - poinformowało PAP w piątek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Środki z KPO będą podzielone między sektor rządowy (38,9 proc.), samorządy (29,9 proc.) i prywatny (31,2 proc.).

Krajowy Plan Odbudowy, będący podstawą do wypłaty środków z unijnego Funduszu Odbudowy, w piątek rząd ma przesłać do Komisji Europejskiej. Taki dokument musi przygotować każde państwo członkowskie i przesłać do Komisji Europejskiej do końca kwietnia. W dokumencie wyodrębniono część grantową i pożyczkową. Z Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji około 58 mld euro. Na tę kwotę składa się 23,9 mld euro dotacji i 34,2 mld euro pożyczek.

Jak informuje resort funduszy, wydzielona część pożyczkowa obejmuje w Komponencie A “Odporność i konkurencyjność gospodarki”, w której przeniesiono inwestycję związaną z przemysłami kreatywnymi z części grantowej, pozostawiając alokację bez zmian na poziomie 95 mln euro.

Dodano inwestycję w rozwój przemysłu kosmicznego

Projekt umożliwi wzrost wykorzystania danych satelitarnych na potrzeby państwa i gospodarki. Inwestycja pozwoli na automatyczny dostęp do danych, które mogą być uzyskane z ciągłej obserwacji satelitarnej Ziemi, m.in. w zakresie monitoringu środowiska, zagrożeń bezpieczeństwa, powodzi, pożarów, planowania przestrzennego itp.

W ramach inwestycji planuje się budowę krajowego systemu serwisów monitoringowych, produktów, narzędzi analitycznych i usług wraz z niezbędną infrastrukturą, dostarczając dane i informacje w celu wsparcia jednostek administracji publicznej w podejmowaniu decyzji, sprawowaniu funkcji nadzorczych, organizacji życia społecznego i gospodarczego (Narodowy Segment Naziemny).

Czytaj także: Fundusze unijne: rząd przyjął projekt ustawy o zasobach własnych; „akt prawny o skali historycznej”, miliardy euro dla Polski >>>

Ponadto, przewiduje się budowę satelitarnych zdolności do pozyskiwania zobrazowań Ziemi na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa oraz w celu zaspokojenia potrzeb administracji publicznej (Satelitarny System Obserwacji Ziemi). Na te działania przeznaczono 150 mln euro.

Inwestycje w poprawę efektywności energetycznej i OZE

Z kolei w Komponencie B “Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” przeniesiono inwestycje w poprawę efektywności energetycznej i OZE w przedsiębiorstwach z części grantowej do pożyczkowej, zwiększając jej alokację do 300 mln euro.

W ramach rozwoju sieci przesyłowych i inteligentnej infrastruktury elektroenergetycznej dodano 200 mln euro na budowę magazynów energii elektrycznej.

Zwiększono środki na wsparcie rozwoju morskich farm wiatrowych na 3.250 mln euro. Rozszerzono zakres interwencji dot. zielonych miast, włączając duże miasta, zwiększając poziom inwestycji do 2.800 mln euro i przenosząc inwestycję z części grantowej do pożyczkowej RRF. Był to postulat samorządów.

Dodano inwestycje w zakresie zielonego budownictwa wielorodzinnego o wartości 1.200 mln euro (Postulat Lewicy), a także nową inwestycję dot. zwiększenia potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich, w tym przez realizację wielofunkcyjnych inwestycji hydrotechnicznych w wysokości 667 mln euro – zgodnie z postulatem samorządów.

Środki na rzecz zwiększenia dostępności do internetu

Z kolei w Komponencie C “Transformacja cyfrowa” wyodrębniono środki na rzecz zwiększenia dostępności do internetu, dodając inwestycję w rozwój sieci komórkowej piątej generacji (5G). Na inwestycję zaplanowano 1.400 mln euro.

Wzmocniono znacząco inwestycje w zakresie wykorzystania cyfrowych rozwiązań w edukacji – dodano 700 mln euro z części pożyczkowej.

Inwestycja związana z produkcją API w Polsce

W Komponencie D “Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” przeniesiono inwestycję związaną z produkcją API w Polsce z części grantowej do pożyczkowej, zwiększając środki do 300 mln euro.

Wskazano, że dodatkowe 150 mln euro trafi na wsparcie szpitali powiatowych w zakresie infrastruktury (postulat Lewicy).

Inwestycje w transport szynowy w miastach

Resort podał, że w Komponencie E “Zielona inteligentna mobilność” dodano inwestycje w transport szynowy w miastach (200 mln euro z części pożyczkowej) – postulat samorządów.

Dodatkowo wydzielono kwotę na wsparcie konkursowe dla zakupu pasażerskiego taboru kolejowego szczebla regionalnego – 500 mln euro. Był to postulat samorządów.

Podział środków z KPO

Środki z KPO będą podzielone między sektor rządowy (38,9 proc.), samorządy (29,9 proc.) oraz sektor prywatny (31,2 proc.) – poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Dodało, że w wyniku konsultacji społecznych w przekazanej do rządu wersji projektu KPO zostaną też uwzględnione postulaty zgłoszone w ostatnich tygodniach m.in. przez samorządy, instytucje samorządowe, a także klub Lewicy.

Sektor rządowy otrzymać ma 13.988 mln euro, co stanowi 38,9 proc. całości środków KPO. W tej kwocie 47,7 proc. to granty, natomiast 21,4 proc. – pożyczki. Na sektor samorządowy przeznaczono 10.751 mln euro, czyli 29,9 proc. całości środków z PKO. W przyznanej kwocie 20,1 proc. to granty, zaś 49,3 proc. – pożyczki. Z kolei na sektor prywatny – zgodnie z informacją MFiPR – przypadnie 11.231 mln euro, czyli 31,2 proc. całości KPO. W tej kwocie 32,2 proc. to granty, a 29,3 proc. pożyczki.

Pozostałe zmiany to m.in.: uzupełnienie KPO o analizę wpływu na podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z prognozą z Aktualizacji Planu Konwergencji. Dodano analizę dot. zgodności KPO z zasadą “nie czynienia poważnej szkody środowisku” (DNSH). Rozszerzone zostały znacznie zapisy dotyczące założeń systemu wdrażania KPO.

Opisano szczegółowo zadania Komitetu Monitorującego. Rozszerzono skład Komitetu KPO o przedstawicieli samorządów terytorialnych, partnerów społecznych i gospodarczych oraz organizacji pozarządowych, związków zawodowych, branżowych. Opisano rolę samorządu terytorialnego w systemie realizacji KPO. Dodano informacje na temat środków z części grantowej i części pożyczkowej w podziale na sektor prywatny, samorządowy i rządowy.

Źródło: PAP BIZNES