Z konferencji prasowej ZBP

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

zbp.01.400x155Już ponad 27 mln osób w Polsce ma dostęp do usług bankowości internetowej. O ponad 1,2 mln zł w ciągu roku wzrosła także liczba aktywnych klientów indywidualnych korzystających z tego typu rozwiązań - wynika z 19. edycji raportu NetB@nk przygotowanego przez Związek Banków Polskich i zaprezentowanego na czwartkowej konferencji prasowej.

W konferencji wzięli udział Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP, Jerzy Bańka, Wiceprezes ZBP, Paweł Widawski, Dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej oraz Marcin Idzik z TNS Polska.

150924.bankowosc.01.400x

Raport NetB@nk: Dostęp do e-bankowości – kolejny rekord
W ciągu roku liczba klientów indywidualnych posiadających umowy umożliwiające dostęp do usług bankowości internetowej zwiększyła się o prawie 4 mln (16,77 proc.), co oznacza wzrost o ponad 1 mln (4,44 proc.) w stosunku do I kw. 2015 r.

W ostatnich 12 miesiącach, o ponad 1,2 mln (10,07 proc.), zwiększyła się liczba aktywnych klientów indywidualnych bankowości internetowej (czyli takich, którzy logują się przynajmniej raz w miesiącu) W minionym kwartale wzrost ten wyniósł ponad 330 tys. (2,58 proc.).

„Bankowość internetowa rozwija się nieprzerwanie od wielu lat, i co więcej – widać, że dynamika przyrostów utrzymuje się na wysokim poziomie. To bardzo pozytywny trend ponieważ e-bankowość jest bezpieczna i oszczędza czas naszych klientów. Jest to także doskonałe narzędzie zwiększające efektywność naszej gospodarki. Jak wynika z wrześniowej edycji badania Monitor Bankowy, które ZBP realizuje już od 17 lat, duża część bankowców upatruje w rozwoju innowacyjnych technologii i produktów duże szanse dla rozwoju sektora bankowego w przyszłości.” – mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

Z raportu wynika, że na koniec II kwartału 2015 roku liczba małych i średnich przedsiębiorstw mających możliwość korzystania z usług e-bankowości wyniosła ponad 2,15 miliona. W porównaniu do I kw. 2015 roku stan ten oznacza jednak spadek o około 32 tys. (1,48%), natomiast w odniesieniu do II kw. 2014 roku zanotowano wzrost liczby użytkowników o ponad 140 tys. (7,12%).

 

W ostatnich trzech miesiącach zanotowano spadek liczby kart płatniczych w portfelach Polaków o 3,37 proc. (1,2 mln) i obecnie na rynku znajduje się ich 34,36 mln. sztuk. W efekcie w ujęciu rocznym ogólna liczba kart zmniejszyła się o ponad 800 tys. (2,32 proc.). Trend spadkowy dotyczy zarówno kart debetowych – 1,92 proc. w ujęciu rocznym i 3,63 proc. w ujęciu kwartalnym, jak i kredytowych – 4,02 proc. w ujęciu rocznym i 2,06 proc. w ujęciu kwartalnym. Jest to drugi z rzędu spadek w tym segmencie a jego skala zaskoczyła autorów raportu.

„Taka tendencja może mieć związek ze zmianami regulacyjnymi jakie w ostatnim czasie obciążały sektor kartowy, między innymi związanych z administracyjną obniżką stawek opłaty interchange. Klienci decydują się na rezygnację z posiadania kilku kart płatniczych w portfelu, nie chcą bowiem ponosić kosztów ich wydania” – podsumowuje Paweł Widawski, Dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej

Rzecznik ETS: Kredyt walutowy nie jest instrumentem finansowym
Trybunał powinien uznać, że iż kredyt denominowany w walucie obcej ale udzielony i spłacany w walucie krajowej według kursu z dnia spłaty nie jest – oraz nie zawiera w sobie – instrumentu finansowego albo finansowej usługi w rozumieniu Dyrektywy MiFID – to opinia Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej opublikowana w dniu 17 września 2015 roku.

Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał opinię w dyskutowanej od dłuższego czasu sprawie C-312/14 (Banif Plus Bank Zrt. v. Márton Lantos i Mártonné Lantos). Rozpatrywany spór dotyczył umowy kredytu denominowanego w walucie obcej udzielonego węgierskiej osobie fizycznej w celu zakupu samochodu.

W przedmiotowej opinii Rzecznik Generalny stanął na stanowisku, iż Trybunał Sprawiedliwości powinien odmówić udzielenia odpowiedzi na pytania postanowione przez sąd węgierski. Rzecznik zwrócił uwagę na okoliczność, że w zapytaniu węgierskiego sądu zabrakło wystarczającej ilości informacji dotyczących zarówno stanu faktycznego, jak i prawnego omawianej sprawy, tak aby możliwe było odniesienie się do niego zarówno Trybunałowi i Państwom członkowskim.

Jednocześnie Rzecznik stwierdził, że jeśli Trybunał postanowi odpowiedzieć na postawione pytania, powinien uznać, że iż kredyt denominowany w walucie obcej ale udzielony i spłacany w walucie krajowej według kursu z dnia spłaty nie jest – oraz nie zawiera w sobie – instrumentu finansowego albo finansowej usługi w rozumieniu Dyrektywy MiFID. Z tego też względu, Dyrektywa nie znajduje zastosowania do tego typu umowy.

„Należy oczekiwać, że ostateczny wyrok Trybunału w przedmiotowej sprawie będzie zgodny z treścią opinii. Opinia Rzecznika nie jest wiążąca i nie musi znaleźć odzwierciedlenia w treści wyroku. Niemniej jednak Trybunał ceni opinie wydawane przez Rzeczników Generalnych i zazwyczaj wydaje orzeczenie zgodnie z ich opiniami, zwłaszcza jeśli uzasadnienie i analiza przepisów UE oraz dotychczasowego orzecznictwa ETS przeprowadzona przez Rzecznika nie budzi wątpliwości.” – mówi Jerzy Bańka, Wiceprezes ZBP.

150924.bankowosc.02.400x

Monitor Bankowy: Sezon na depozyty
Wrześniowy pomiar przerwał kilkumiesięczny spadek głównego indeksu Monitora Bankowego. Indeks Pengab zawdzięcza 2,3 pkt. wzrost przede wszystkim lepszymi wskaźnikami z obszaru prognoz bankowych. Główny wskaźnik prognoz wzrósł o 4.9 pp. Na uwagę zwracają również pozytywne opinie bankowców w zakresie produktów depozytowych osób indywidualnych i przedsiębiorstw. Wszystkie pomiary w tym zakresie notowały kilkunasto procentowe wzrosty.

Na drugim biegunie znajdują się przewidywania bankowców dotyczące wskaźników makroekonomicznych. Prognozy sześciomiesięczne dotyczące gospodarki kraju i przedsiębiorstwa zanotowały spadki odpowiednio o 12 i 10 pp. Analizując prognozy rozwoju bankowości prawie jedna trzecia badanych największej szansy dla polskiego systemu bankowego upatruje w rozwoju gospodarczym kraju. Na kolejnych miejscach bankowcy wymieniają innowacyjne technologie i produkty oraz konsolidację rynku bankowego.

„Poprawa sytuacji jest wynikiem kształtującej się tendencji przewidywanego w IV kwartale wzrostu aktywności klientów na rynku bankowym. Wskaźnik wyprzedzający wzrósł o 4,9 pkt do 31,0 pkt. Bieżąca poprawa sytuacji na rynku depozytowym oraz spadek aktywności klientów na runku kredytowym w dużym stopniu jest efektem wpływu czynników sezonowych. We wrześniu nastąpiła znaczna korekta oceny przewidywanej sytuacji  ekonomicznej przedsiębiorstw oraz gospodarki kraju. W perspektywie półrocza środowisko bankowe oczekuje wzrostu wartości wskaźnika kredytów mieszkaniowych, poprawy sytuacji w obszarze lokat długoterminowych osób indywidualnych, nieznacznego spadku dynamiki kredytów obrotowych i inwestycyjnych.” – ocenia Marcin Idzik z TNS Polska.

aleBank.pl