XXVI Walne Zgromadzenie ZBP zakończone

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

zbp.01.400x15515 kwietnia 2014 r. odbyło się XXVI Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich - najważniejsze doroczne wydarzenie dla samorządu bankowego w Polsce. W jego trakcie podjęto uchwały określające priorytety i dalszy kierunek prac samorządu bankowego, wybrano również nowe władze ZBP na lata 2014-2017.

Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem obrad swoje posiedzenia odbyły komisje: uchwał i wniosków oraz budżetowa. Po oficjalnym otwarciu Walnego Zgromadzenia prowadzenie obrad powierzono Piotrowi Judzie, prezesowi zarządu Toyota Banku Polska S.A.

W swoim wystąpieniu prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz przypomniał cele, jakie postawiono przed Związkiem w czasie dobiegającej właśnie końca kadencji. Podkreślił, że kluczowa dla polskiej bankowości była i jest dbałość o tworzenie dobrych warunków działania banków – tak w kraju, jak i w otoczeniu europejskim, racjonalizacja obciążeń finansowych sektora, działania na rzecz poprawy jego wizerunku oraz kontynuacja rozwoju nowoczesnego systemu płatniczego i kredytowego. Zaznaczył, że do dalszego rozwoju sektora niezbędne jest budowanie powszechnej skłonności do prorozwojowego oszczędzania i inwestowania, rozwój i zmiany w bankowości lokalnej i specjalistycznej, rozwój banków hipotecznych, kas oszczędnościowo-budowlanych i takich produktów, jak chociażby odwrócony kredyt hipoteczny. A wszystkiemu temu winien towarzyszyć dalszy rozwój technologiczny, organizacyjny i produktowy w systemie płatniczym oraz kontynuacja działań w zakresie powszechnego systemu wymiany informacji.

Po stwierdzeniu zdolności zgromadzenia do podejmowania uchwał, uczestnicy przyjęli porządek obrad zgromadzenia, a następnie wybrano skład komisji: mandatowo-skrutacyjnej, uchwał i wniosków oraz budżetowej.

W kolejnej części posiedzenia przedstawione zostały sprawozdania: zarządu z działalności ZBP oraz Rady Związku. W trakcie referowania sprawozdania zarządu podkreślono wagę prac realizowanych w latach minionych, szczególny nacisk położono na działania w zakresie budowy reputacji i wizerunku sektora bankowego, dbałość o dobrą jakość regulacji prawnych oraz samoregulacji w zakresie opłaty interchange i finansowania rozwoju rynku mieszkaniowego.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami uczestnicy Walnego Zgromadzenia podjęli uchwały sprawozdawcze: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności ZBP w kadencji 2010-2014 oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu z działalności w 2013 r. oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Związku z działalności w kadencji 2010-2014 oraz udzielenia absolutorium jej członkom z działalności w 2013 r.

Następnie odbyły się wybory do Rady Związku. W jej skład na kolejną kadencję weszli: Piotr Cyburt – prezes zarządu mBanku Hipotecznego S.A., Piotr Czarnecki – prezes zarządu Raiffeisen Banku Polska S.A., Janusz Dedo – prezes zarządu HSBC Banku Polska S.A., Ewa Fizyta – dyrektor w Société Générale S.A. Oddział w Polsce, Zbigniew Jagiełło – prezes zarządu PKO Banku Polskiego S.A., Joao Bras Jorge – prezes zarządu Banku Millennium S.A., Piotr S. Juda – prezes zarządu Toyota Banku Polska S.A., Krzysztof Kalicki – prezes zarządu Deutsche Banku Polska S.A., Małgorzata Kołakowska – prezes zarządu ING Banku Śląskiego S.A., Bartosz Kublik – prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, Teresa Kudlicka – prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku, Ryszard Lorek – prezes zarządu SGB-Banku S.A., Luigi Lovaglio – prezes zarządu Banku Pekao S.A., Cezary Maciejewski – prezes zarządu Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego we Włocławku, Mateusz Morawiecki – prezes zarządu Banku Zachodniego WBK S.A., Paweł Ziółkowski – prezes zarządu RBS Banku (Polska) S.A.

140415.walne.zbp.01.600x400

Fot. ZBP

140415.walne.zbp.02.600x400

Fot. ZBP

140415.walne.zbp.03.600x400

Fot. ZBP

140415.walne.zbp.04.600x400

Fot. ZBP

Po zatwierdzeniu wyboru członków Rady ZBP przez Walne Zgromadzenie, podjęto uchwałę w sprawie głównych kierunków działania Związku w latach 2014-2017. Najważniejsze priorytety to m.in.:

 • Działania na rzecz kreowania racjonalnych regulacji ostrożnościowych dla krajowego i europejskiego systemu bankowego oraz ograniczania obciążeń finansowych banków.
 • Działania na rzecz poprawy systemu prawnego zapewniającego wzrost potencjału banków, ich konkurencyjności i zwiększenia zdolności do finansowania gospodarki oraz przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu.
 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku sektora bankowego jako istotnego segmentu społecznej gospodarki rynkowej.
 • Umacnianie zaufania do banków i instytucji infrastruktury bankowej z naciskiem na propagowanie wartości etycznych i wysokich standardów branżowych.
 • Upowszechnianie wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie.
 • Rozbudowa zaplecza ekspercko-badawczego prowadzącego pogłębione badania i analizy wskazujące kierunki rozwoju i unowocześniania sektora bankowego. Wykorzystywać się tu powinno potencjał rad i komitetów działających przy ZBP oraz jednostek badawczo-rozwojowych, uczelni i organizacji naukowych.
 • Podnoszenie jakości obsługi klientów oraz bezpieczeństwa działania banków poprzez wymianę doświadczeń i informacji między nimi.
 • Wykorzystanie zaplecza ekspercko-badawczego do oceny wpływu regulacji na efektywne zarządzanie ryzykiem i pozycję konkurencyjną sektora bankowego, a także zdolność zaspokajania potrzeb rynkowych.
 • Działania na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa systemu płatniczo-rozliczeniowego, w tym obrotu bezgotówkowego.
 • Działania na rzecz rozwoju systemów wymiany informacji oraz wdrażania nowych metod zarządzania ryzykiem.
 • Upowszechnianie wykorzystania przez banki, przedsiębiorców i jednostki samorządu terytorialnego systemów informacji kredytowej i gospodarczej.

Zgodnie z porządkiem obrad, kolejnym punktem było podjęcie uchwały w sprawie liczby członków zarządu ZBP, następnie zaś głosowanie na nich. Na kadencję 2014-2017 wybrano: Krzysztofa Pietraszkiewicza, na prezesa Związku, Mieczysława Groszka, na wiceprezesa Związku i Jerzego Stanisława Bańkę, na wiceprezesa Związku.

W części prezentacyjnej XXVI Walnego Zgromadzenia delegatom przedstawiono wyniki badania TNS Polska dotyczące postrzegania sektora bankowego i społecznej oceny banków. W ostatniej części obrad odbyła się debata z udziałem zaproszonych gości: ministra rolnictwa Marka Sawickiego, wiceministra sprawiedliwości Jerzego Kozdronia oraz członka zarządu NBP Jacka Bartkiewicza. Dyskutowano o najważniejszych aktualnie i w najbliższej przyszłości sprawach dla Polski i bankowości.

ala