XIV Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych Zmiany, zmiany, zmiany…

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
XIV Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych odbywa się w dniach 30 listopada - 1 grudnia 2017 r., pod hasłem "Zmiany, zmiany, zmiany...", w Hotelu Holiday Inn w Józefowie koło Warszawy. To interaktywne forum wymiany opinii i doświadczeń instytucji i środowisk związanych z finansowaniem nieruchomości.

Podstawowym celem Kongresu jest wymiana poglądów oraz doświadczeń w zakresie polityki mieszkaniowej w naszym kraju. Dyskusja koncentruje się na:

 • efektach i prognozowanych skutkach ustawy o kredycie hipotecznym, w tym skutkach ekonomicznych ochrony konsumentów oraz pierwszych doświadczeniach banków, pośredników kredytowych oraz kredytobiorców – jest łatwiej czy wręcz przeciwnie?
 • skutecznych metodach restrukturyzacji i windykacji kredytów nieregularnych, w tym – sprzedaży dobrowolnej nieruchomości stanowiących zabezpieczenie hipoteczne w trybie art. 35 ustawy o kredycie hipotecznym
 • kredytach o stałej stopie procentowej i możliwym zaangażowaniu banków hipotecznych w sprzedaż tego typu kredytów
 • rządowym programie Mieszkanie Plus w kontekście nowych inwestycji mieszkaniowych realizowanych przez BGK Nieruchomości, Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz oczekiwaniach wobec sektora bankowego i deweloperskiego
 • narzędziach wspierających długoterminowe oszczędzanie na cele mieszkaniowe.

Podczas Kongresu wręczana jest Nagroda Kwartalnika Finansowanie Nieruchomości „SZKLANE DOMY”, która stanowi wyraz uznania zasług i znaczenia dla rozwoju rynku finansowania nieruchomości i/lub rynku nieruchomości konkretnej osoby, firmy, organizacji, działania, przedsięwzięcia, inicjatywy, produktu lub opracowania.
W trakcie Kongresu odbywa się premierowa prezentacja kolejnego Raportu AMRON-SARFiN, zawierającego wyniki finansowania rynku nieruchomości mieszkaniowych oraz przedstawiającego sytuację na rynku nieruchomości mieszkaniowych.

Szanowni Państwo!

Stworzenie efektywnego, stabilnego i sprawnego systemu finansowania nieruchomości jest warunkiem zwiększenia podaży mieszkań oraz podnoszenia zamożności Polaków. Aby taki system mógł funkcjonować i był powszechny, konieczne są narzędzia skłaniające polskie rodziny i polskich przedsiębiorców do gromadzenia depozytów i oszczędzania. System finansowy powinien umożliwiać pozyskiwanie źródeł finansowania także z rynku kapitałowego. Brak takich instrumentów w dłuższym okresie będzie ograniczać dostępność oferty bankowej. Dlatego konieczne jest uruchomienie takich rozwiązań, jak:

 1. Program mieszkaniowy połączony z długoterminowym oszczędzaniem – należy stworzyć specjalne ścieżki gromadzenia oszczędności, jak to się czyni w innych krajach, na przykład w postaci systemu kas oszczędnościowo-budowlanych. Można w nich systematycznie i rozważnie gromadzić oszczędności i na zasadzie kolektywnego wsparcia, sfinansować remont lub zakup mieszkania.
 2. Połączenie systemu mieszkaniowego z systemem emerytalnym – gdy starzeje się społeczeństwo, konieczne jest zmobilizowanie dostępnych zasobów tak, aby opieka nad osobami starszymi i zapewnienie im godnego życia była dla nich, jak i dla polskiego systemu emerytalnego, jak najmniej uciążliwa. Dlatego proponujemy:
  • Uwolnienie wartości ekonomicznej nieruchomości – umożliwienie starszym osobom korzystania z odwróconego kredytu hipotecznego. Takie rozwiązanie, jak pokazują doświadczenia zagraniczne, pozwala starszym osobom na sfinansowanie ich potrzeb bez konieczności angażowania środków publicznych.
  • Wprowadzenie celowego oszczędzania na emeryturę – należy zapewnić Polakom możliwość wcześniejszego odkładania oszczędności na cele emerytalne przy zastosowaniu systemu zachęt i ulg w formie niewielkich dopłat.
  • Promowanie budownictwa senioralnego – zastosowanie rozwiązań technicznych zapewniających funkcjonalną przestrzeń i infrastrukturę dla starszych osób.
 3. Potraktowanie rozwoju finansowania mieszkalnictwa jako kluczowego dla rozwoju gospodarki. Polska ma jeden z najniższych wskaźników mieszkań przypadających na 1000 obywateli i najwyższy tzw. zagnieżdżenia młodych ludzi w wieku 25-35 lat, którzy mieszkają z rodzicami.
 4. Rozszerzenie działalności banków hipotecznych i wykorzystanie ich doświadczenia do pozyskiwania dodatkowego kapitału przez emisję listów zastawnych.
 5. Opracowanie i upowszechnienie w ofercie sektora bankowego kredytów o stałej stopie procentowej. Zwiększająca się oferta i narastająca konkurencja w tym zakresie daje szansę na rozwój takich usług i zaproponowanie atrakcyjnych warunków dla konsumenta.

Wierzę, że tegoroczny Kongres Finansowania Nieruchomości jest szansą na swoiste nowe otwarcie w budowie spójnego i stabilnego systemu finansowania nieruchomości, służącego poprawie warunków bytu Polaków, w tym także seniorów.
Zapewnienie dobrych warunków życia polskich rodzin oraz ich rozwoju powinno stać się wspólnym celem obywateli i państwa. Banki w tym procesie będą się starały odgrywać rolę, jaka przypada instytucjom zaufania publicznego, zapewniając efektywną alokację zasobów finansowych.

Z życzeniami owocnych obrad
Krzysztof Pietraszkiewicz
PREZES ZARZĄDU
ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH

ORGANIZATORZY XIV KFNM

Związek Banków Polskich

To największa samorządowa organizacja zrzeszająca banki w Polsce i jedna z najprężniej działających organizacji samo¬rządu bankowego w krajach Unii Europejskiej. Misją Związku jest „działanie na rzecz tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju polskiego sektora bankowego, wspierania przez banki wzrostu gospodarczego kraju oraz jednolitego europejskiego rynku usług finansowych i wzmacniania roli polskich banków”. Członkostwo w ZBP ma charakter dobrowolny i obejmuje banki działające na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, utworzone i działające na podstawie polskiego prawa.

ZBP reprezentuje polski sektor bankowy poza granicami kraju, uczestnicząc w pracach Federacji Bankowej Unii Europejskiej, Międzynarodowej Izby Handlowej, Europejskiego Komitetu Standardów Bankowych, Międzynarodowego Stowarzyszenia Bezpieczeństwa Banków oraz Europejskiej Rady ds. Płatności, z ramienia której jest koordynatorem prac nad uruchomieniem Jednolitego Obszaru Płatności w EURO (SEPA) w Polsce.
Z inicjatywy i przy współudziale Związku powstały takie instytucje infrastruktury bankowej, jak Krajowa Izba Rozliczeniowa, Biuro Informacji Kredytowej SA, Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o., Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA oraz Warszawski Instytut Bankowości. Przy ZBP działa Klub Bankowca.

www.zbp.pl

Komitet ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich

Pomysłodawcą i głównym organizatorem Kongresu jest działający w Związku Banków Polskich Komitet ds. Finansowania Nieruchomości. Przedmiotem działalności Komitetu jest opiniowanie projektów aktów prawnych i wypracowanie wspólnego stanowiska w kwestiach dotyczących polityki mieszkaniowej i finansowania mieszkalnictwa, podnoszenie kwalifikacji kadry bankowej (szkolenia, konferencje i seminaria) oraz reprezentowanie środowiska bankowego w kwestiach dotyczących finansowania mieszkalnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem kredytowania zabezpieczanego hipotecznie.

Działalność Komitetu obejmuje również inicjatywy na rzecz rozwoju rynku nieruchomości w Polsce, w tym realizacji projektów umożliwiających bankom lepsze zarządzanie ryzykiem kredytowym. Komitet jest zapleczem merytorycznym Zarządu ZBP w obszarze rynku finansowania nieruchomości.

Z inicjatywy Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości powstały systemy wymiany informacji: System Analiz Rynku Finasowania Nieruchomości (SARFIN) i AMRON, kwartalny raport AMRON-SARFIN, szkolenia i konferencje dotyczące rynku finansowania nieruchomości. Od 2010 roku prowadzone są szkolenia dla osób, które chcą spełniać oczekiwanie sektora bankowego w zakresie wyceny nieruchomości. Szkolenie, zakończone egzaminem weryfikującym wiedzę i nadaniem specjalnego certyfikatu, objęło już 1400 osób, w większości mających uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego.

www.zbp.pl/kdfn

Centrum AMRON

Centrum AMRON to jednostka organizacyjna Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o., powołana do obsługi i rozwoju Systemu Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami (AMRON) – jedynej bazy danych o cenach i wartościach nieruchomości w Polsce spełniającej wymogi zdefiniowane w Rekomendacji J Komisji Nadzoru Finansowego. System powstał w roku 2004 jako odpowiedź sektora bankowego na wymogi nadzorcze związane z zarządzaniem ryzykiem kredytowym, a od roku 2010 dostępny jest dla wszystkich uczestników rynku obrotu nieruchomościami.

Od lutego 2016 r. Centrum AMRON obsługuje i administruje również Systemem SARFiN – systemem wymiany informacji o wielkości sprzedaży kredytów mieszkaniowych oraz informacji z zakresu monitorowania ryzyka portfela wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie.

Oferta Centrum AMRON to również cykliczne, standardowe raporty o rynku nieruchomości oraz publikacje analityczne i specjalistyczne raporty opracowywane na indywidualne zamówienie, dotyczące ściśle określonego segmentu rynku, lokalizacji i przedziału czasowego.

Centrum AMRON współpracuje z bankami komercyjnymi oraz spółdzielczymi, towarzystwami ubezpieczeniowymi, Agencją Nieruchomości Rolnych, rzeczoznawcami majątkowymi i pośrednikami w obrocie nieruchomości, a także z deweloperami, firmami doradczymi i jednostkami administracji samorządowej. Z bazy korzysta również Narodowy Bank Polski i Prokuratura Generalna.
Właścicielem Systemu AMRON oraz Systemu SARFiN jest Związek Banków Polskich.

www.amron.pl

GOŚCIE I UCZESTNICY PANELI XIV KFNM

Jerzy Bańka

Wiceprezes Zarządu Związku Banków Polskich. Radca prawny, specjalista z zakresu prawa bankowego; stale współpracuje z wieloma bankami i instytucjami finansowymi. Uczestniczył – reprezentując ZBP – w pracach legislacyjnych nad głównymi regulacjami rynku finansowego, w tym: Prawem bankowym, ustawą o NBP, ustawą o nadzorze nad rynkiem finansowym, Ordynacją podatkową, ustawą o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustawą o kredycie konsumenckim, prawem upadłościowym i naprawczym i innych. Współtworzył główne regulacje sektora bankowego, jak: Zasady Dobrych Praktyk ZBP, arbitraż bankowy, regulamin Sądu Polubownego przy ZBP. Jest członkiem Rady Nadzorczej Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. oraz członkiem Rady ds. stawek referencyjnych WIBID i WIBOR. Żonaty, ma dwie dorosłe córki, pasjonuje się historią Zakonu Krzyżackiego.

dr inż. Andrzej Bratkowski

W przeszłości budowniczy wielkich przedsięwzięć budownictwa przemysłowego, potem pracownik naukowy i projektant. Poseł na Sejm RP (1989-91), minister budownictwa i gospodarki przestrzennej (1992-93) i w tym samym zakresie podsekretarz stanu (2004-05). Współzałożyciel i prezes Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych (1991-92). Następnie wieloletni przewodniczący Rady Zamówień Publicznych, a także rad programowych fundacji pożytku publicznego („SOS”, „Idealna Gmina”, FISE), doradca i członek rad nadzorczych organizacji gospodarczych (WAM i inne) i finansowych (BGK). Należy do Akademii Inżynierskiej w Polsce oraz PZITB, a także samorządu zawodowego (PIIB) i gospodarczego (IPB).

prof. dr hab. Marek Bryx

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (wcześniej SGPiS) od 1978 r. Od 1999 – Kierownik Katedry. Profesor nadzwyczajny od 2000. Profesor zwyczajny od 2007. Prorektor SGH w latach 2008-2016. Wybitny znawca rynku nieruchomości i metod finansowania inwestycji, w tym mieszkaniowych. Współorganizator I kongresu FIM. Autor książek i artykułów z tej tematyki, m.in. Rynek nieruchomości – system i finansowanie, Finansowanie inwestycji mieszkaniowych, ale także z zakresu innowacji w miastach. Za publikacje otrzymał 4 nagrody Ministra Budownictwa. Praktyk – doradzał w bankach i funduszach inwestycyjnych, członek wielu rad nadzorczych (m.in. XIII NFI SA, ZMPG SA, Bank Zachodni SA, TUiR WARTA SA, BGK, JW Construction Holding SA). Członek Zarządu INTA od 2003 roku. Członek Komitetu Doradczego BGKN.

Magdalena Cyganik

Absolwentka Wydziału Handlu Międzynarodowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz programu MBA Instytutu Zarządzania Uniwersytetu w Rennes (Francja). Pracowała we francuskiej spółce audytorskiej – Salustro Reydel Polska w Warszawie. Po ośmiu latach zajęła się analizami i planowaniem w MPGM S.A. – miejskiej firmie zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami, gdzie pracowała niemal 10 lat. W kwietniu 2017 r. objęła stanowisko Analityka Finansowego w Poznańskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Od 2010 r. wykładowca przedmiotów controlling, rynek finansowy, controlling bankowy, rachunkowość zarządcza, podstawy zarządzania oraz Introduction to Management w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Mama nastoletnich: syna i córki.

dr Jacek Furga

Ekspert rynku finansowania nieruchomości. W latach 1991-1997 zaangażowany w projekt Bausparkasse Schwäbisch Hall AG (dyrektor generalny polskiego oddziału kasy „Fundamenta S.A.”), ekspert sejmowy. W latach 1999-2006 członek zarządów banków: HYPO-BANK POLSKA S.A./ HypoVereinsbank Bank Hipoteczny S.A., Bank Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego Bud-Bank S.A., ING Bank Hipoteczny S.A. Od 1999 r. członek Prezydium, a od 2009 r. Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości ZBP; w latach 2000-2006 – członek Rady Programowej Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego. Od 2006 r. – członek Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. ZBP, od 2013 r. – Prezes Zarządu odpowiedzialny za rozwój Systemu AMRON. Absolwent Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej (1983).

dr Irena Herbst

Ekonomistka. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki (2002-2005), Wiceprezes Zarządu BGK (1996-2002), Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (1992-1996). Autorka rządowych programów finansowania mieszkalnictwa (1992-2002) i wspierania przedsiębiorczości – „Kapitał dla Przedsiębiorczych” (2002) oraz ustaw: O niektórych formach wspierania budownictwa mieszkaniowego (1995), Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (2003), Funduszu Poręczeń Unijnych (2004) oraz Krajowym Funduszu Kapitałowym i PPP (2005). Autorka publikacji poświęconych budownictwu mieszkaniowemu, PPP, finansowaniu podmiotów ekonomii społecznej. Do lipca br. Prezes Zarządu Fundacji Centrum PPP; obecnie doradca Prezesa

Juliusz Jabłecki

Adiunkt w Zakładzie Finansów Ilościowych na Uniwersytecie Warszawskim, naczelnik Wydziału Analiz Polityki Pieniężnej w Narodowym Banku Polskim. Przed rozpoczęciem pracy w NBP pracował jako ekspert ds. kapitału ekonomicznego w Banku Pekao SA. Autor wielu publikacji na temat finansów w krajowych i zagranicznych czasopismach branżowych i naukowych, w tym w Risk, Journal of Derivatives, Journal of Credit Risk, Journal of Computational Finance. Jest współautorem książki Volatility as an Asset Class: Obvious Benefits and Hidden Risks (2015). Jego naukowe zainteresowania obejmują wycenę aktywów, modelowanie stóp procentowych i zmienności oraz zarządzanie ryzykiem

Norbert Jeziolowicz

Dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych w Związku Banków Polskich. Reprezentuje także polski sektor bankowy w pracach Europejskiej Federacji Bankowej. W ramach Federacji bierze dział w pracach Komitetu ds. Rynków Finansowych oraz Komitetu ds. Bankowości Detalicznej, w ramach którego pełni także funkcję Przewodniczącego Grupy Roboczej ds. Kredytu Hipotecznego. Od maja 2013 pełni funkcję niezależnego członka Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A., a od czerwca 2013 roku kieruje także pracami Komitetu do Spraw Ryzyka KDPW_CCP S.A. Od lipca 2013 roku jest członkiem Rady ds. Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR..

Artur Kaźmierczak

Współwłaściciel Grupy Mzuri, Prezes Zarządu Mzuri Investments i Mzuri CFI, członek Rady Nadzorczej Mzuri – największej w Polsce firmy zarządzającej wynajmem mieszkań (ponad 3000 mieszkań w zarządzaniu – ok. jedną czwartą Mzuri Investments pomogło kupić). Właściciel portfela mieszkań na wynajem. Był partnerem w PwC (od 2009 r.). Wcześniej związany z Deloitte i Arthur Andersen. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, studiował także w Holandii, na Uniwersytecie w Maastricht. Członek Rady Nadzorczej spółki KBJ S.A. Mąż i ojciec córki. Wędkarz i miłośnik podróży. „Emerytowany” himalaista – czyta literaturę górską, ale odkąd ma córkę, już się nie wspina

Rafał Kozłowski

Prezes Zarządu PKO Banku Hipotecznego. W toku kariery zawodowej zajmował się konstruowaniem strategii i budżetu banków oraz ich monitorowaniem, sporządzaniem analiz finansowych i sprawozdań giełdowych oraz przygotowywaniem ofert publicznych i transakcji akwizycji zagranicznych podmiotów. Z branżą bankową związany od 1995 roku, a od 2012 roku – z PKO Bankiem Polskim, gdzie odpowiadał m.in. za projekt budowy PKO Banku Hipotecznego. Od czasu utworzenia PKO Banku Hipotecznego w październiku 2014 r. jest Prezesem Zarządu. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Warszawskiego oraz University of Illinois, gdzie w 2008 roku ukończył studia MBA.

prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Krysiak

Szkoła Główna Handlowa. Autor ok. 130 publikacji oraz ok. 90 recenzji naukowych. Ma duże doświadczenie w praktyce gospodarczej. Był członkiem zarządu i p.o. prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz wiceprezesem AIG Bank Polska oraz członkiem grupy ekspertów Mortgage Funding Expert Group (MFEG) przy Komisji Europejskiej. W 2006 r. odznaczony Srebrnym Krzyżem przez Prezydenta RP za zasługi w rozwoju sektora bankowego w Polsce. Był członkiem Komitetu Naukowego GPW. W 2016 r. został odznaczony Medalem Mikołaja Kopernika za zasługi dla rozwoju sektora bankowego w ostatnich 25 latach. Ekspert ekonomiczny powoływany do różnych projektów w Kancelarii Prezydenta RP. Doradca Wiceministra Finansów

Robert Kuliga

Wiceprezes, lider warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Mieszkanicznik zaangażowany w budowanie struktur lokalnych i ogólnopolskich. Propagator idei przedsiębiorczości społecznej, powszechnego dostępu do profesjonalnych i etycznych form inwestowania. W nieruchomości na wynajem inwestuje od 2007 r. Wizjoner, lubi wyzwania i skalkulowane ryzyko. Ekspert w obszarach: najmu, projektowania i home stagingu wnętrz pod wynajem, remontów nieruchomości oraz optymalizacji przychodów. Prelegent, autor publikacji o projektowaniu wnętrz i rynku najmu nieruchomości. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego; studiował również w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Uczy się od najlepszych na świecie. Pierwszą firmę założył, mając 26 lat.

dr hab. prof. SGH Jacek Łaszek

Profesor nadzwyczajny SGH (Katedra Analiz Rynku i Konkurencji, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie). Ekonomista specjalizujący się w tematyce rynku nieruchomości oraz polityki mieszkaniowej. W latach 1990-1992 zaangażowany w transformację polskiego systemu finansowania mieszkalnictwa – jako doradca wicepremiera Leszka Balcerowicza. Od roku 1994 jako Project Manager współpracował z deweloperami i bankami w ramach Projektu Banku Światowego Finansowania Budownictwa Mieszkaniowego w Polsce. W latach 1996-98 był konsultantem krajowych i międzynarodowych instytucji oraz uczestniczył w wielu międzynarodowych programach badawczych z zakresu bankowości hipotecznej, polityki mieszkaniowej oraz rynku mieszkaniowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Od roku 1998 pracował jako doradca Grupy ING w Polsce (kasa mieszkaniowa, bank hipoteczny). Od roku 2001 doradza Prezesowi Narodowego Banku Polskiego, od roku 2007 kieruje zespołem nieruchomości.

Katarzyna Marczyńska

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowych studiów „Prawo europejskie” i „Negocjacje, mediacje i alternatywne metody rozstrzygania sporów” Uniwersytetu Warszawskiego. W przeszłości Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie. Pracowała w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od 2002 roku – radca prawny i Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich (czwartej kadencji), wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, SGH oraz szkół bankowych. Członek FIN-NET (europejskiej sieci rozpatrywania sporów między bankami i klientami). Członek kapituły godła „Teraz Polska” i „Solidna Firma”. Laureatka nagrody specjalnej „Alicja 2002” za osiągnięcia wywierające korzystny wpływ na życie społeczeństwa.

Agnieszka Nachyła

Menedżer ds. Produktów Hipotecznych, Bank Zachodni WBK S.A. Związana z rynkiem kredytów mieszkaniowych dla klientów detalicznych od 1999 roku. W kręgu jej głównych zainteresowań zawodowych jest zarządzanie produktem i portfelem hipotecznym, polityką kredytową, a także procesem udzielania i obsługi kredytów. Wcześniej odpowiadała za marketing bankowości hipotecznej w Kredyt Banku S.A., Banku Millennium S.A. i GE Banku Mieszkaniowym S.A. Tematyka rynku nieruchomości jest jej bliska od początku rozwoju ścieżki zawodowej – tuż po studiach w Szkole Głównej Handlowej uczestniczyła w rozwoju działalności Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

Paweł Orłowski

Ma 40 lat, jest mieszkańcem Sopotu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, wiceprezydent Sopotu w latach 2006-2010, Poseł na Sejm RP w latach 2010-2011, wiceminister w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego/Infrastruktury i Rozwoju w latach 2011-2015, Wiceprezes Zarządu Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. od 2016. Odznaczony Honorową Odznaką za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego (2015), Medalem Honorowym Związku Miast Polskich (2014), Komandorią z Gwiazdą Królewskiego Norweskiego Orderu Zasługi (Norwegia, 2012). W Zarządzie Województwa Pomorskiego odpowiada za sprawy z zakresu ochrony zdrowia oraz polityki społecznej.

Krzysztof Pietraszkiewicz

Prezes Związku Banków Polskich. Absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowych Studiów SGH w zakresie Finansów i Bankowości. Od 1991 r. związany z ZBP jako Dyrektor Biura, następnie Dyrektor Generalny ZBP. Od kwietnia 2003 r. prezes Związku Banków Polskich.

Sekretarz Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A. Od 2003 do 2016 roku Członek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Prezes Fundacji,,Promyk Słońca’’ na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Wiceprezes Kapituły,,Teraz Polska’’. Były Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Założyciel i współzałożyciel firm infrastruktury bankowej oraz Polskiego Instytutu Dyrektorów.

Jerzy Ptaszyński

Dyrektor Działu Badań i Obsługi Rynku Nieruchomości, Centrum AMRON. Absolwent SGH, podyplomowych studiów wyceny nieruchomości na Politechnice Warszawskiej oraz kursów CCIM, licencjonowany zarządca nieruchomości i pośrednik w obrocie nieruchomościami. Ma doświadczenie w dziedzinie analizy rynków nieruchomości i zarządzania projektami deweloperskimi. Analityk rynku nieruchomości, ekspert w dziedzinie analizy opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych. W Centrum AMRON odpowiedzialny za rozwój działalności analitycznej oraz projektowanie nowych usług, przede wszystkim wycen portfelowych na potrzeby banków, budowy indeksów cen nieruchomości, modeli ekonometrycznych ryzyka zmian wartości zabezpieczeń kredytów hipotecznych oraz kalkulatorów wartości ubezpieczeniowych nieruchomości na potrzeby towarzystw ubezpieczeniowych.

Andrzej Rajkiewicz

Związany z Narodową Agencją Poszanowania Energii S.A., Fundacją Poszanowania Energii z Warszawy oraz stowarzyszeniem agencji energetycznych SAPE-Polska. Specjalizuje się w problematyce finansowania poprawy efektywności energetycznej w budynkach. Opracowuje biznesplany i studia wykonalności dla inwestycji energooszczędnych w budownictwie i strukturach miejskich. Koordynował wiele projektów współpracy międzynarodowej, europejskich i bilateralnych, związanych z promocją energooszczędności w sektorze komunalno-bytowym i przedsiębiorstwach.

Andrzej Reich

Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz MBA. Do 1992 r. – w Instytucie Fizyki PAN. W latach 1992-1998 brał udział w programie pomocowym dla polskiego sektora finansowego (PHARE). W latach 1998-2007 kierował Biurem Polityki Nadzorczej GINB w NBP. Do 2011 r. – doradca w NBP. Od 2012 r. kieruje Departamentem Regulacji Bankowych i Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych w Urzędzie KNF. Członek nadzorczych komitetów i grup roboczych w Polsce i UE. W latach 2004-2010 – członek Komitetu Europejskich Nadzorców Bankowych (CEBS), w tym członek Biura Zarządzającego i Wiceprzewodniczący CEBS. Członek Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego. Od 2013 r. – członek Zarządu EBA (panel mediacyjny oraz panel do spraw konfliktu interesów).

Michał Sapota

Z Grupą Murapol związany od 2009 roku (wiceprezes, a od 2014 r. prezes zarządu Murapol S.A. Od 2016 r. – prezes zarządu Abadon Real Estate S.A., od maja br. – wiceprezes zarządu Awbud S.A. W lipcu br. powołany do rady nadzorczej Skarbiec Holding S.A., a także na funkcję wiceprezesa zarządu Widzew Łódź S.A. Z wykształcenia pedagog, z zamiłowania finansista. Ukończył Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie. Doświadczenie w finansach zdobywał w firmach PPHU GRES-BUD oraz MET-PRIM Sp. z o.o., a także w Ernst&Young na stanowisku senior II. Był dyrektorem finansowym w Sanwil S.A. i członkiem zarządu International Polymer Center Sp. z o.o. Jako prezes zarządów Murapol S.A. oraz Abadon Real Estate S.A. koordynuje wszystkie procesy zachodzące w Grupie Murapol

Włodzimierz Stasiak

Wiceprezes Zarządu BGK Nieruchomości. Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, studiował również na University of Aberdeen. Biegły rewident. Ma kilkunastoletnie doświadczenie na kierowniczych stanowiskach w obszarze finansów i inwestycji. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym, analizie inwestycyjnej, restrukturyzacji przedsiębiorstw, optymalizacji procesów operacyjnych, wdrażaniu międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, systemów informacji zarządczej i procedur budżetowania. W latach 2012-2015 – członek zarządu ds. finansowych w Polskim Holdingu Nieruchomości, odpowiadając m.in. za opracowanie i realizację restrukturyzacji portfela inwestycyjnego nieruchomości. Pracował m.in. w sektorze bankowym, przemysłowym i usługowym.

Bartosz Turek

Analityk w Open Finance. Wcześniej pracował w Lion’s Bank i Home Broker. Od wielu lat obserwuje i komentuje wydarzenia ważne z punktu widzenia rynku nieruchomości i budżetów domowych Polaków. Łączy wiedzę światów nieruchomości i finansów. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Agnieszka Wachnicka

Ukończyła Szkołę Główną Handlową (finanse i bankowość) oraz Podyplomowe Studia Wyceny Nieruchomości. W latach 2004-2013 – ekspert w Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwa Finansów (bankowość). Uczestniczyła w pracach na forum UE (przygotowywanie i negocjacje projektów aktów prawnych – usługi finansowe, w tym ochrona konsumentów). W latach 2013-2015 – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w MF. W latach 2012-2015 – członek Rady Nadzorczej BGK. Od 1 listopada 2015 r. – Dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego. Członek Konsultacyjnej Grupy Roboczej przy Stałym Komitecie ds. Ochrony Inwestorów i Pośredników Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

Adrian Jarosz

Prezes Związku Firm Pośrednictwa Finansowego, Prezes Zarządu Expander Advisors. Absolwent Zarządzania i Marketingu na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zaczynał pracę jako ekspert finansowy w firmie Expander, następnie związał się z Open Finance, gdzie przechodził przez kolejne szczeble kariery, aż do stanowiska prezesa spółki. Pełnił także funkcję prezesa Tax Care S.A. oraz Idea Leasing. W latach 2013-2015 sprawował funkcję wiceprezesa Avivy, gdzie odpowiadał za rozwijanie alternatywnych kanałów dystrybucji.

Minda Minda

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Paris I-Pantheon- Sorbonne. Pracował w Narodowym Banku Polskim, w Departamencie Prawnym oraz w Departamencie Zarządzania Ryzykiem Finansowym. Zajmował się przedakcesyjnym dostosowaniem polskiego prawa oraz obsługą prawną transakcji zawieranych w ramach zarządzania rezerwami dewizowymi. Reprezentował Ministerstwo Finansów, jako autora projektu, w pracach parlamentarnych nad ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Łukasz Piaskowski

Dyrektor Centrum Restrukturyzacji Kredytów Detalicznych w Banku Zachodnim WBK S.A. Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Pracownik Banku Zachodniego WBK S.A. od 1997 roku. Zdobywał doświadczenie zarówno w oddziale, jak i w jednostkach centralnych związanych bezpośrednio z procesami kredytowymi i odzysku. W dotychczasowej karierze wdrażał projekty usprawniające procesy monitorowania i restrukturyzacji. Budował i zarządzał zespołami w Obszarze Restrukturyzacji od zespołów Call Centre przez specjalistyczne zespoły zajmujące się indywidualną obsługą klientów mających trudności w spłacie zobowiązań kredytowych.

Piotr Styczeń

Ukończył PWSZ w Gorzowie Wlkp. i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Pracował m.in. w Spółdzielni Mieszkaniowej „Włókno”, Fundacji na Rzecz Gorzowskiej Szkoły Wyższej, Wojskowym TBS Kwatera w Warszawie. Działał jako konsultant dla Gorzowa Wlkp. i Poznania. W latach 2005-2013 pełnił obowiązki wiceministra odpowiedzialnego za budownictwo mieszkaniowe. Był współautorem ustaw dot. programów Rodzina na Swoim i Mieszkanie dla Młodych. Wdrożył przepisy dot. premii remontowej, premii kompensacyjnej, najmu okazjonalnego, definicję zarządzania nieruchomościami, pojęcie zysku godziwego w przypadku najmu lokalu mieszkalnego. Wykłada w dziedzinie zarządzania nieruchomościami. Interesuje się zastosowaniem informatyki w organizacji gospodarczej i w administracji. Prywatnie jest audiofilem – aktywnie poszukuje dźwięku wysokiej jakości.

Marek Wielgo

Od lutego 2017 r. jest redaktorem naczelnym muratorplus.pl, budowlanego serwisu dla profesjonalistów. Wcześniej przez ponad 25 lat był dziennikarzem „Gazety Wyborczej”, gdzie – w dziale gospodarczym – zajmował się m.in. problematyką związaną z budownictwem i rynkiem nieruchomości.