XII Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych: Domki z kart czy polityka mieszkaniowa? Perspektywa 2016-2035

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

fn.2015.k4.foto.004.a.400xW dniach 26-27 listopada 2015 r. w Hotelu Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim odbywa się XII Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych pod hasłem Domki z kart czy polityka mieszkaniowa? Perspektywa 2016-2035. Jego organizatorem jest Związek Banków Polskich, a dokładniej - Komitet ds. Finansowania Nieruchomości ZBP oraz Centrum AMRON.

Kongres jest ważnym wydarzeniem dla środowisk związanych z finansowaniem nieruchomości i dla polskiej gospodarki. Jego głównym celem jest wymiana poglądów oraz ocena dotychczasowych doświadczeń w zakresie polityki mieszkaniowej.

Zaplanowane tematy do dyskusji to m.in.:

 • wpływ budownictwa mieszkaniowego na rozwój gospodarki
 • potrzeba wypracowania stabilnego modelu długoterminowego oszczędzania na cele mieszkaniowe
 • stworzenie warunków do refinansowania portfeli kredytów hipotecznych listami zastawnymi i innymi instrumentami dłużnymi
 • ocena inicjatyw parlamentarnych oraz regulacji nadzorczych, które mogą zasadniczo zmienić kształt polskiego sektora finansowania nieruchomości
 • przewidywane zmiany w ustawie o rachunku powierniczym i zakładanie rachunków powierniczych dla transakcji deweloperskich
 • poprawa bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami przez doskonalenie i standaryzowanie wiarygodnych informacji o rynku kredytów hipotecznych oraz cenach transakcyjnych nieruchomości.
 • debata nt. polityki mieszkaniowej w latach 2016-2035.

Tradycyjnie podczas Kongresu wręczana jest Nagroda Kwartalnika „Finansowanie Nieruchomości” SZKLANE DOMY oraz prezentowana kolejna, tym razem już 25. edycja Raportu AMRON-SARFiN.

ORGANIZATORZY

Związek Banków Polskich to największa samorządowa organizacja zrzeszająca banki w Polsce i jedna z najprężniej działających organizacji samorządu bankowego w krajach Unii Europejskiej. Misją Związku jest „działanie na rzecz tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju polskiego sektora bankowego, wspierania przez banki wzrostu gospodarczego kraju oraz jednolitego europejskiego rynku usług finansowych i wzmacniania roli polskich banków”. Członkostwo w ZBP ma charakter dobrowolny i obejmuje banki działające na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, utworzone i działające na podstawie polskiego prawa. ZBP reprezentuje polski sektor bankowy poza granicami kraju, uczestnicząc w pracach Federacji Bankowej Unii Europejskiej, Międzynarodowej Izby Handlowej, Europejskiego Komitetu Standardów Bankowych, Międzynarodowego Stowarzyszenia Bezpieczeństwa Banków oraz Europejskiej Rady ds. Płatności, z ramienia której jest koordynatorem prac nad uruchomieniem Jednolitego Obszaru Płatności w EURO (SEPA) w Polsce. Z inicjatywy i przy współudziale Związku powstały takie instytucje infrastruktury bankowej, jak Krajowa Izba Rozliczeniowa, Biuro Informacji Kredytowej S.A., Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o., Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA oraz Warszawski Instytut Bankowości. Przy ZBP działa Klub Bankowca. www.zbp.pl

Komitet ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich opiniuje projektowane akty prawne i uczestniczy w formułowaniu wspólnego stanowiska w kwestiach dotyczących polityki mieszkaniowej i finansowania mieszkalnictwa, podnoszeniu kwalifikacji kadry bankowej, organizując szkolenia, konferencje i seminaria oraz reprezentując środowisko bankowe w kwestiach dotyczących finansowania mieszkalnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem kredytowania zabezpieczanego hipotecznie. www.zbp.pl/kdfn

Centrum AMRON to jednostka organizacyjna Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o., powołana do obsługi i rozwoju Systemu Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami (AMRON) – jedynej bazy danych o cenach i wartościach nieruchomości w Polsce spełniającej wymogi zdefiniowanej w Rekomendacji Komisji Nadzoru bankowego. System powstał w roku 2004 jako odpowiedź sektora bankowego na wymogi nadzorcze związane z zarządzaniem ryzykiem kredytowym, a od roku 2010 dostępny jest dla wszystkich uczestników rynku obrotu nieruchomościami. Oferta Centrum AMRON to również cykliczne, standardowe raporty o rynku nieruchomości i publikacje analityczne, jak i specjalistyczne raporty opracowywane na indywidualne zamówienie, dotyczące ściśle określonego segmentu rynku, lokalizacjii przedziału czasowego. Centrum AMRON współpracuje z bankami komercyjnymi oraz spółdzielczymi, towarzystwami ubezpieczeniowymi, Agencją Nieruchomości Rolnych, rzeczoznawcami majątkowymi i pośrednikami w obrocie nieruchomości, a także z deweloperami, firmami doradczymi i jednostkami administracji samorządowej. Z bazy korzysta również Narodowy Bank Polski i Prokuratura Generalna. Właścicielem Systemu AMRON jest Związek Banków Polskich. www.amron.pl

UCZESTNICY PANELI

Krzysztof Balczunas

Dyrektor ds. Wierzytelności Korporacyjnych. Od 2002 roku związany z Grupą KRUK. Początkowo odpowiedzialny za obsługę wierzytelności detalicznych, a następnie za obsługę Partnerów Strategicznych Grupy. W kolejnych latach, jako dyrektor Departamentu Międzynarodowych Projektów Strategicznych, był odpowiedzialny za współpracę z inwestorami zagranicznymi, w tym z bankami inwestycyjnymi. Pracował przy pierwszej zakończonej sukcesem sekurytyzacji w Polsce i odpowiadał za transakcje z wykorzystaniem wehikułów inwestycyjnych. Od ponad siedmiu lat związany jest z rozwojem rynku wierzytelności korporacyjnych w Polsce, a od dwóch lat odpowiada za tę część biznesu, również na rynkach zagranicznych, w ramach Grupy KRUK. Jest absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, na kierunku Prawo. Obecnie jest tam doktorantem w Zakładzie Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Prywatnego.

Jerzy Bańka

Wiceprezes Zarządu Związku Banków Polskich. Radca prawny, specjalista z zakresu prawa bankowego, stale współpracuje z wieloma bankami i instytucjami finansowymi. Uczestniczył w pracach legislacyjnych nad głównymi regulacjami rynku finansowego, w tym: Prawo bankowe, ustawa o NBP, ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym, Ordynacja podatkowa, ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustawa o kredycie konsumenckim, prawo upadłościowe i naprawcze i innych. Współtworzył główne regulacje sektora bankowego: Zasady Dobrych Praktyk ZBP, arbitraż bankowy, regulamin Sądu Polubownego przy ZBP. Jest członkiem Rady Nadzorczej BIG InfoMonitor S.A. oraz Przewodniczącym Rady ds. stawek ref. WIBID i WIBOR.

Piotr Bednarski

Starszy Doradca ds. Regulacyjnych, PricewaterhouseCoopers. Jest starszym menedżerem i doradcą banków w zakresie regulacji i nadzoru bankowego, z bogatym doświadczeniem zdobytym w instytucjach nadzorczych. Specjalizuje się w obszarze regulacji, inspekcji, kontroli instytucji finansowych, zarządzania ryzykiem, procesu wdrażania Bazylei II oraz płynności. Prowadził projekty w zakresie kapitału wewnętrznego banku, ryzyka modeli, przestrzegania regulacji i rekomendacji KNF, doradzał przy wdrożeniu metody wewnętrznych ratingów AIRB w banku giełdowym oraz doskonaleniu zarządzania ryzykiem operacyjnym w średniej wielkości banku komercyjnym. Zanim dołączył do zespołu PricewaterhouseCoopers, przez 16 lat pracował w Narodowym Banku Polskim w obszarze nadzoru bankowego (Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego), a następnie w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Jako dyrektor Departamentu Inspekcji w KNF był odpowiedzialny za proces inspekcji w bankach oraz przygotowanie projektów regulacji i rekomendacji nadzorczych, politykę nadzorczą w zakresie bankowości. W okresie 2004-2008 był członkiem International Liaison Group (do 2006 CPLG) przy Komitecie Bazylejskim ds. Nadzoru Bankowego oraz Groupe de Contact, wiodącej grupy roboczej CEBS (Komitet Europejskich Nadzorców Bankowych) przygotowującej wytyczne CEBS w zakresie Bazylei II. Występuje jako prelegent na konferencjach w kraju i za granicą.

Piotr Cyburt

Prezes Zarządu mBanku Hipotecznego SA. Prezes Zarządu mBanku Hipotecznego, kierujący nim od 1999 roku, kiedy powstał pierwszy w powojennej Polsce specjalistyczny bank hipoteczny RHEINHYP-BRE Bank Hipoteczny, obecnie mBank Hipoteczny. Doświadczenie w bankowości oraz finansowaniu rynku nieruchomości zdobywał w największych instytucjach finansowych na rynku polskim. W latach 1995-1998 – Wiceprezes Zarządu Polskiego Banku Rozwoju. Od 1992 do 1995 roku pracował na kierowniczych stanowiskach w PBK SA, w tym od 1994 r. jako członek jego Zarządu i Dyrektor Banku. W latach 1990-1992 był jednym z założycieli i pierwszych pracowników firmy Deloitte and Touche w Polsce. W roku 1987 uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych. Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego w SGH (SGPiS), studiował także w Harvard University i INSEAD. Od 2011 r. jest Członkiem Rady Związku Banków Polskich. Od wielu lat pełni również funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Programowej Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego. W l. 2005-2006, reprezentując polskie środowisko bankowe, był wiceprezydentem Europejskiej Federacji Hipotecznej z siedzibą w Brukseli. W l. 2007-2011 – członek Europejskiej Rady ds. Listów Zastawnych (European Covered Bond Council) utworzonej przy Federacji. Od 2012 roku jest wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej mLocum, od 2013 Członek Rady Nadzorczej BDH Development, a od 2004 – członek Rady Nadzorczej Hochtief Polska SA. Wielokrotnie zasiadał w radach nadzorczych instytucji sektora finansowego oraz spółek notowanych na giełdzie

Jacek Furga

Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości w Związku Banków Polskich, Prezes Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. Ekspert rynku finansowania nieruchomości, doświadczony praktyk i wieloletni menedżer w sektorze bankowym. W latach 1991-1997 zaangażowany w projekt największej niemieckiej kasy budowlanej Bausparkasse Schwäbisch Hall AG jako dyrektor generalny polskiego oddziału kasy „Fundamenta S.A.” i ekspert sejmowy w dziedzinie systemów finansowania budownictwa mieszkaniowego. W latach 1999-2006 członek zarządów banków zaangażowanych w finansowanie hipoteczne (HYPO-BANK POLSKA S.A./ HypoVereinsbank Bank Hipoteczny S.A., Bank Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego Bud-Bank S.A., ING Bank Hipoteczny S.A.). Od lipca 1999 roku Członek Prezydium Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich (od stycznia 2009 roku pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu); w latach 2000-2006 był członkiem Rady Programowej Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego. Od maja 2006 wchodzi w skład Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. Związku Banków Polskich, od 2013 r. jako Prezes Zarządu, odpowiedzialny za rozwój Systemu Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami (AMRON). Absolwent Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej (1983). Doktor nauk ekonomicznych. Odbył kilkumiesięczne staże zawodowe w specjalistycznych instytucjach bankowych emitujących listy zastawne w Niemczech.

Sławomir Flissikowski

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Skórczu, powołany na to stanowisko w listopadzie 2002 roku.Nadzoruje realizację zadań strategicznych Banku. Odpowiada za kontakty z klientami strategicznymi. Reprezentuje Bank i współpracuje z organami zewnętrznymi: SGB-Bank S.A., KNF, NBP.

 

 

Tomasz Gryn

Ekspert rynku nieruchomości z ponad 18-letnim doświadczeniem w branży bankowej, głównie w obszarze finansowania nieruchomości. Pracował w: Banku Pekao S.A. (m.in. dyrektor Departamentu Kredytów Hipotecznych), Dominet Banku S.A. (wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za ofertę produktową, sprzedaż i marketing), ING Banku Śląskim S.A. (dyrektor Departamentu Kredytów Hipotecznych), Raiffeisen Polbank S.A. (członek Zarządu i dyrektor Obszaru Kredytów Hipotecznych).Był również członkiem Rady Programowej Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego i członkiem Prezydium Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich oraz Rady Programowej i współtwórcą szkolenia „Wycena dla potrzeba zabezpieczenia wierzytelności”, które w istotny sposób wpłynęło na wzrost jakości i standardów wycen na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności bankowych.

Artur Kaźmierczak

Współwłaściciel Grupy Mzuri, Prezes Zarządu Mzuri Investments i Mzuri CFI. Właściciel portfela mieszkań na wynajem. Przed dołączeniem do Grupy Mzuri był partnerem w PwC, gdzie pracował od 2009 roku. Wcześniej związany z Deloitte i Arthur Andersen. Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, studiował także w Holandii na Uniwersytecie w Maastricht. Członek Rady Programowej Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami oraz Rady Nadzorczej notowanej na GPW spółki KBJ S.A. Prywatnie – mąż i ojciec córki. Zapalony wędkarz i miłośnik podróży. Pasjami czyta literaturę górską, ale odkąd urodziła się córka, sam już się nie wspina.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI