Wzrosło finansowanie BGK dla eksportu i ekspansji zagranicznej polskich firm

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

W 2015 roku Bank Gospodarstwa Krajowego kontynuował realizację strategii przyjętej w 2014 r., pełniąc rolę państwowego banku rozwoju, którego celem jest zwiększanie siły polskiej gospodarki. Poza realizacją programów rządowych, obsługą finansów publicznych oraz dystrybucją środków unijnych, bank wzmocnił aktywność w obszarze finansowania przedsiębiorczości i wsparcia eksportu, a także działalności inwestycyjnej. Bilansowe zaangażowanie kredytowe brutto BGK (kredyty, obligacje komunalne i komercyjne) zwiększyło się w stosunku do stanu z końca 2014 r. o 23,3 proc. tj. 5,26 mld zł do kwoty  27,87 mld zł. Wzrost ten był głównie wynikiem działań BGK w ramach programu "Inwestycje polskie", którego celem jest wspieranie inwestycji o strategicznym znaczeniu dla Polski, realizowanych przez przedsiębiorstwa publiczne i prywatne. W ciągu minionego roku BGK podpisał w ramach tego programu 75 umów dotyczących finansowania przedsięwzięć infrastrukturalnych w obszarze m.in. transportu, energetyki, przemysłu oraz inwestycji samorządowych.

Obok finansowania inwestycji kluczowych dla kraju, BGK kontynuował programy gwarancji kredytowych, dzięki którym przedsiębiorcy z sektora MŚP mają łatwiejszy dostęp do kredytów w bankach komercyjnych i spółdzielczych. – Takie wsparcie ma także bezpośrednie przełożenie na gospodarkę. Jak pokazują nasze badania, w ciągu 2,5 roku „Gwarancje de minimis” uruchomiły 12,3 mld zł dodatkowego kredytu, który nie zaistniałby bez gwarancji, pozwoliły na stworzenie lub utrzymanie 54 tys. miejsc pracy, a także wygenerowały dodatkowe 0,2 proc. PKB – powiedział Mirosław Panek, p.o. prezesa Zarządu BGK. „Gwarancje de minimis” to dotychczas największy rządowy program wsparcia rozwoju firm – do 31 grudnia 2015 r. skorzystało z niego ponad 100 tys. przedsiębiorstw. Wartość udzielonych gwarancji de minimis w 2015 r. przekroczyła planowany poziom o 148 proc. i wyniosła 8,9 mld zł. W minionym roku BGK uzupełnił istniejącą ofertę gwarancyjną dla MŚP pozyskując dzięki współpracy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym 800 mln zł z unijnego programu COSME. W grudniu powstał w BGK Fundusz Gwarancyjny dla rozwoju innowacyjności MŚP ze środków unijnych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka o początkowej wartości 250 mln zł.

Wartość dodaną dla gospodarki stanowi także zwiększenie o 86 proc. salda zaangażowania kredytowego BGK w obszarze finansowania handlu zagranicznego i projektów inwestycyjnych polskich przedsiębiorstw za granicą, które w 2015 r. wzrosło o 667,2 mln zł do 1,446 mld zł. Łączna wartość nowo podpisanych umów w 2015 r. w tym obszarze wyniosła 1,286 mld zł, w tym dla eksportu 571 mln zł, a dla ekspansji zagranicznej 715 mln zł. BGK zaangażował się w bezpośrednie finansowanie inwestycji polskich firm m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Chinach, Indiach i Meksyku. W lipcu 2015 r. utworzony został Fundusz Ekspansji Zagranicznej, który podpisał pierwszą umowę inwestycyjną na początku 2016 r., dostarczając kapitał na zagraniczny rozwój polskiej spółki z branży odzieżowej.  

Oprócz znacznego wzrostu zaangażowania kredytowego i gwarancyjnego, BGK rozwijał także działalność inwestycyjną. We współpracy ze spółką Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. i Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A. bank utworzył nowe fundusze inwestycyjne służące m.in. wspieraniu polskich przedsiębiorstw i pobudzaniu inwestycji poprzez instrumenty kapitałowe. W drugiej połowie 2015 r. i na początku roku 2016 fundusze dokonały pierwszych inwestycji: Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych – Kapitałowy udzielił wsparcia finansowego w projekcie budowy nowych kogeneracyjnych mocy wytwórczych, a Fundusz Inwestycji Samorządowych zapewnił wsparcie dla podmiotu realizującego zadania użyteczności publicznej w zakresie organizacji targów.

W 2015 r. BGK podjął szereg działań mających na celu poprawę jakości życia Polaków w kontekście potrzeb mieszkaniowych. Fundusz Mieszkań na Wynajem zamknął rok liczbą 2400 mieszkań, z których 380 zostało oddanych do wynajmu, kolejne 1071 było zakontraktowanych, a 949 było w trakcie finalizacji decyzji inwestycyjnej. W listopadzie bank uruchomił nowy program społecznego budownictwa czynszowego. W pierwszej edycji zakończonej w lutym 2016 r. wpłynęły wnioski na budowę 3 tys. mieszkań. Docelowo dzięki wsparciu BGK ma powstać w tym programie co najmniej 30 tysięcy mieszkań na wynajem o umiarkowanej stawce czynszu dla osób, których nie stać na zakup mieszkania lub najem komercyjny. Pod koniec roku zarejestrowany został Fundusz Municypalny, zarządzany przez TFI BGK, który będzie partnerem dla gmin chcących budować m.in. mieszkania komunalne.

W ubiegłym roku bank z sukcesem przeprowadził II etap konsolidacji finansów publicznych, dzięki czemu zmniejszyła się skala potrzeb pożyczkowych naszego kraju. – Zgodnie z misją bank wspiera rozwój społeczno-gospodarczy Polski oraz sektor finansów publicznych w realizacji jego zadań, poprzez działalność własną i realizację programów rządowych. Finansowanie inwestycji, eksportu i ekspansji zagranicznej, wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, wspieranie innowacyjności to zadania realizowane z rosnącą dynamiką od kilku lat. Działania te będą kontynuowane w roku 2016. Realizujemy programy, które służą Polsce i Polakom oraz budują siłę naszej gospodarki. Jesteśmy gotowi na kolejne zadania zlecane nam przez polski rząd – powiedział Mirosław Panek, p.o. prezesa Zarządu BGK.

2015 – wyniki finansowe
W 2015 r. BGK wypracował 362,7 mln zł zysku netto, tj. o 71,9 mln zł mniej niż rok wcześniej przede wszystkim z powodu jednorazowej wpłaty 78,6 mln zł do BFG (netto 63,7 mln zł). Po wyeliminowaniu z wyników roku 2014 i 2015 efektu zdarzeń jednorazowych skorygowany wynik netto za 2015 r. wzrósł w stosunku do 2014 r. o 31,9 mln zł, tj. o 8,1 proc.

Rok 2015 bank zamknął sumą bilansową w wysokości 43,4 mld zł, niższą o 7,81 mld zł, tj. o 15,2 proc. od stanu na koniec 2014 r. z powodu zmniejszenia salda depozytów klientów (przede wszystkim jednostek budżetu centralnego, w tym MF).

Na przestrzeni roku nastąpiła poprawa jakości portfela kredytowego. Wolumen ekspozycji zagrożonych zmniejszył się do 2,45 mld zł tj. o 6,5 proc.

Anna Czyż
Rzecznik prasowy
Bank Gospodarstwa Krajowego