Wywiad numeru: Za bank odpowiadają jego władze

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2015.12.foto.004.267xZ zastępcą przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Wojciechem Kwaśniakiem rozmawia Maciej Małek.

Jak ocenia pan stan zaawansowania wdrożeń Systemu Ochrony Instytucjonalnej?

Bez wątpienia prace nad nowelą ustawy implementującą na grunt prawa krajowego rozporządzenie CRR i dyrektywę unijną CRD IV w tym zakresie trwały relatywnie długo, co wpłynęło na dynamikę obecnego procesu. Zrzeszenie, które nie czekało z podjęciem prac przygotowawczych na przyjęcie przez polskiego ustawodawcę stosownych regulacji, mogło złożyć wnioski o wydanie stosownych zezwoleń natychmiast po wejściu ustawy w życie. W efekcie zyskało swoistą rentę pierwszeństwa. Dodam, że z uwagi na złożoność materii proces rozpatrywania wniosku był złożony i trudny tak dla wnioskodawcy, jak dla KNF. Mamy bowiem do czynienia z radykalną zmianą jakościową, i to nie tylko w odniesieniu do zarządzania normami płynności, ale także w zakresie istotnej zmiany dotychczasowych zasad funkcjonowania wewnątrz zrzeszenia i w relacjach zewnętrznych, również w aspekcie konkurencyjności.

Co to praktycznie oznaczało dla procedowania i efektów złożonego wniosku?

Przypomnę, że analiza wniosku przebiegała z pełnym udziałem zainteresowanej strony w ramach postępowania administra cyjnego, co oznacza weryfikację wniosku pod kątem formalnym i jakościowym. Akceptacji wymagały zaprojektowane zasady funkcjonowania grupy. W przypadku SGB oznacza to awans na dziesiąte miejsce wśród grup bankowych w kraju, podczas gdy wcześniej największy spośród zrzeszonych podmiotów plasował się w trzeciej dziesiątce.

Inne uwarunkowania dotyczą drugiego ze spółdzielczych zrzeszeń…

W przypadku grupy BPS sam bank zrzeszający objęty jest procedurą naprawczą, realizowaną pod nadzorem ustanowionego przez KNF kuratora. W przypadku uzyskania zezwolenia BPS stanowić będzie szóstą co do wielkości grupę bankową w Polsce. Procedura z punktu widzenia wagi systemowej jest więc analogiczna jak w odniesieniu do łączących się banków o podobnej pozycji rynkowej. Wnikliwej analizie podlegają strategia, założenia organizacyjne i mechanizmy kontroli wewnętrznej.

Tyle wymogów, a co po stronie benefitów?

Akceptacja umowy IPS stwarza przesłanki do ubiegania się o zezwolenie zwalniające z ponoszenia standardowych obciążeń regulacyjnych pojedynczych uczestników systemu w związku z wdrożeniem rozwiązań wewnętrznych w zrzeszeniu w zakresie kontroli wewnętrznej i wypełniania norm dotyczących minimum kapitałowego i minimum depozytowego.

W pana opisie rzecz wydaje się przejrzysta, by nie powiedzieć prosta…

W przypadku SGB odbyliśmy dwa posiedzenia komisji, w efekcie czego, wydając zezwolenie, komisja sformułowała dodatkowo 14 szczegółowych warunków służących zapewnieniu bezpieczeństwa funkcjonowania wdrażanego systemu. W przypadku BPS postępowanie jest w toku. To od wnioskodawcy, a więc jego sprawności i determinacji, zależy, kiedy dostarczy niezbędnych dla rozpatrzenia wniosku informacji. Kwestią istotną wydaje się perspektywa uzyskania w ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI