Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w marcu 2014 r.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

analiza.wykres.02.250xMarcowe wyniki sprzedaży obligacji Skarbu Państwa potwierdzają, że nabywcy indywidualni w dalszym ciągu preferują obligacje o krótkim terminie zapadalności. Największą popularnością cieszyły się obligacje 2-letnie (63,4% całkowitej wartości sprzedaży), a łączna wartość sprzedaży papierów dłużnych Skarbu Państwa wyniosła w marcu 151,4 mln zł.

Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w marcu 2014 r.

W ubiegłym miesiącu trwała sprzedaż obligacji: DOS0316 (2-letnich), TOZ0317 (3-letnich), COI0318 (4-letnich) oraz EDO0324 (10-letnich). Inwestorzy łącznie zakupili papiery wartościowe o wartości 151,4 mln zł, z czego największą popularnością cieszyły się obligacje dwuletnie. Ich sprzedaż w marcu wyniosła 95,9 mln zł, co stanowiło 63,4% całego zrealizowanego popytu w ubiegłym miesiącu.
140422.obligacje.01.600x352

Marcowa sprzedaż była niższa niż w lutym, kiedy to trwała niestandardowa emisja „Lutowej 7-ki”, cieszącej się  znacznym zainteresowaniem inwestorów (sprzedaż wyniosła 282,2 mln zł).

Wyniki sprzedaży skarbowych obligacji oszczędnościowych w ostatnich miesiącach pokazują, że emisje niestandardowe zawracają uwagę nabywców również na pozostałe stale oferowane obligacje i wpływają pozytywnie na wysokość ich sprzedaży. Po dobrych wynikach sprzedażowych w listopadzie (1.146,4 mln zł), grudniu (259,1 mln zł), styczniu (256,2 mln zł) i lutym (474,7) wydaje się, że popyt nabywców indywidualnych został chwilowo zaspokojony.

Ten element oraz wysoki poziom sfinansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych (ponad 70%) powodują, że nie ma potrzeby w najbliższych miesiącach wprowadzania do sprzedaży kolejnych emisji  krótkookresowych obligacji skarbowych – mówi Piotr Marczak, Dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów.

Dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym DOS0316

W marcu 2014 roku sprzedano obligacje DOS0316 o wartości nominalnej 95,9 mln zł w tym 617,4 tys. zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji ustalono na poziomie 3,00%. W marcu 2014 roku zostały zakupione w drodze zamiany obligacje dwuletnie o wartości nominalnej 44,4 mln zł, co stanowiło 46,3% sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.

Trzyletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o zmiennej stopie procentowej TOZ0317

W marcu 2014 roku sprzedano obligacje TOZ0317 o wartości nominalnej 10,7 mln zł, w tym 39,8 tys. zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji w pierwszym okresie odsetkowym (6 miesięcy) ustalono na poziomie 3,30% w skali roku. W marcu 2014 roku w drodze zamiany zakupione zostały obligacje trzyletnie o wartości nominalnej 2,9 mln zł, co stanowiło 27,4 % sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.

Czteroletnie indeksowane oszczędnościowe obligacje skarbowe COI0318

W marcu 2014 roku sprzedano obligacje COI0318 o wartości nominalnej 28,7 mln zł, w tym 114,7 tys. zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji w pierwszym rocznym okresie odsetkowym ustalono na poziomie 3,50%. W marcu 2014 roku w drodze zamiany zostały zakupione obligacje czteroletnie o wartości nominalnej 14,1 mln zł, co stanowiło prawie połowę sprzedaży (49,1%). Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.

Emerytalne dziesięcioletnie obligacje skarbowe EDO0324

W marcu 2014 roku sprzedano obligacje EDO0324 o wartości nominalnej 16,0 mln zł, w tym 6,0 mln zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji w pierwszym rocznym okresie odsetkowym ustalono na poziomie 4,00%. W marcu 2014 roku w drodze zamiany zostały zakupione obligacje dziesięcioletnie o wartości nominalnej 1,1 mln zł, co stanowiło 6,6% sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.

Struktura geograficzna nabywców obligacji detalicznych oraz kanały sprzedaży w marcu 2014 roku.

Analizując strukturę geograficzną sprzedaży niezmiennie najwięcej osób zdecydowało się oszczędzać poprzez obligacje skarbowe w województwie mazowieckim – w marcu był to co czwarty inwestor. Bezpieczne instrumenty finansowe Skarbu Państwa wybrali także mieszkańcy województwa małopolskiego (8,9%) i śląskiego (8,2%). Decydując się na obligacje większość inwestorów wybierała Punkty Sprzedaży Obligacji (86,5%), kilkukrotnie rzadziej korzystając z Internetu (13,5%).

Mimo, że obligacje są bezpiecznym i przejrzystym instrumentem finansowym, duża liczba klientów decyduje się na kupno obligacji w punktach obsługi, doceniając rolę doradcy w przekazywaniu wszelkich informacji na temat produktu – mówi Małgorzata Jabłońska, Menedżer Zespołu Rynku Pierwotnego w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego.
140422.obligacje.02.600x373

140422.obligacje.03.907x514140422.obligacje.04.793x492

O obligacjach Skarbu Państwa

Obligacje skarbowe – dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Finansów. Emitent (Skarb Państwa) pożycza od nabywcy obligacji pewną sumę pieniędzy i zobowiązuje się ją zwrócić w określonym terminie (wykupić obligacje) oraz wypłacić odsetki. Wykup obligacji wraz z wypłatą należnych odsetek następuje ze środków budżetu państwa. Obligacje skarbowe to forma oprocentowanej pożyczki pieniężnej zaciąganej przez Skarb Państwa u osób zakupujących obligacje. Skarb Państwa finansuje z tej pożyczki potrzeby pożyczkowe budżetu państwa (w tym deficyt i spłaty zaciągniętego wcześniej zadłużenia). Skarb Państwa emituje:

  • Dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o stałej stopie procentowej (DOS), cena sprzedaży 100 zł – równa wartości nominalnej, kapitalizacja roczna – odsetki wypłacane w dniu wykupu, oprocentowanie stałe określone przez Emitenta, wykup po 2 latach od dnia zakupu.
  • Trzyletnie oszczędnościowe obligacje o zmiennej stopie procentowej (TOZ), cena sprzedaży 100 zł – równa wartości nominalnej, oprocentowanie zmienne, określane co pół roku na podstawie stawki WIBOR 6M, odsetki wypłacane co pół roku (za ostatni okres razem z kapitałem), wykup po 3 latach od dnia zakupu.
  • Czteroletnie oszczędnościowe indeksowane obligacje (COI), cena sprzedaży 100 zł – równa wartości nominalnej, oprocentowanie stanowiące sumę rocznej inflacji oraz marży ustalanej przez Emitenta, odsetki wypłacane raz na rok (za ostatni okres razem z kapitałem), wykup po 4 latach od dnia zakupu.
  • Emerytalne dziesięcioletnie oszczędnościowe obligacje (EDO), cena sprzedaży 100 zł – równa wartości nominalnej, oprocentowanie wg wskaźnika rocznej inflacji oraz marży ustalanej przez Emitenta, odsetki wypłacane na koniec inwestycji, kapitalizacja roczna, wykup po 10 latach od dnia zakupu.

Ministerstwo Finansów
PKO Bank Polski