Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w maju 2015 r.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

mf.obligacje.01.250x181W maju sprzedaż obligacji oszczędnościowych wyniosła 207,4 mln zł. To najwyższa wartość sprzedaży w tym roku i najwyższa - nie uwzględniając emisji specjalnych - od stycznia 2014 r.

Ministerstwo Finansów zaoferowało w ramach majowej emisji cztery rodzaje obligacji oszczędnościowych: 2-letnie obligacje o stałym oprocentowaniu (DOS0517) oraz obligacje o oprocentowaniu zmiennym: 3-letnie (TOZ0518), 4-letnie (COI0519) i 10-letnie (EDO0525). Podobnie jak w poprzednich miesiącach, również w maju nabywcy indywidualni najchętniej wybierali 2-letnie obligacje o stałym oprocentowaniu – ich udział w strukturze sprzedaży wyniósł 60,4%. Drugimi najchętniej wybieranymi papierami dłużnymi były czterolatki (18,5%), a na kolejnej pozycji uplasowały się trzylatki (14,2%).

150612.wykres.01

W maju sprzedaliśmy obligacje o wartości 207,4 mln zł, a więc o ponad 70% więcej niż średnia sprzedaż w poprzednich miesiącach br. Nie licząc emisji specjalnych ostatni raz pułap 200 mln zł sprzedaży obligacji oszczędnościowych został przekroczony w styczniu 2014 r. Podobnie jak w poprzednich miesiącach nabywcy najchętniej wybierali obligacje 2-etnie, chociaż nastąpił też wzrost zakupów obligacji dłuższych: 3- i 4-letnich.

W czerwcowej emisji obligacji skarbowych zdecydowaliśmy się utrzymać oprocentowanie obligacji oszczędnościowych na poziomie z zeszłego miesiąca. W aktualnej ofercie obligacje 2-letnie oferują zyskowność 2,00%, co jest cały czas stawką preferencyjną stosowaną tylko dla klientów indywidualnych. Rentowność analogicznych obligacji oferowanych inwestorom na rynku hurtowym wynosi bowiem nieco ponad 1,8%. Utrzymany został również korzystny dla nabywców poziom opłat za przedterminowy wykup obligacji – komentuje Piotr Marczak, Dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów.

Dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym DOS0517
W maju 2015 roku sprzedano obligacje DOS0517 o wartości nominalnej 125,3 mln zł w tym 292,7 tys. zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji ustalono na poziomie 2,00%. W drodze zamiany zakupiono obligacje dwuletnie o wartości nominalnej 39,7 mln zł, co stanowiło 31,7% sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.

Trzyletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o zmiennej stopie procentowej TOZ0518
W maju 2015 roku sprzedano obligacje TOZ0518 o wartości nominalnej 29,4 mln zł, w tym 75,0 tys. zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji w pierwszym okresie odsetkowym (6 miesięcy) ustalono na poziomie 2,10% w skali roku. W drodze zamiany zakupiono obligacje trzyletnie o wartości nominalnej 4,7 mln zł, co stanowiło 16,1% sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.

Czteroletnie indeksowane oszczędnościowe obligacje skarbowe COI0519
W maju 2015 roku sprzedano obligacje COI0519 o wartości nominalnej 38,3 mln zł, w tym 148,9 tys. zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji w pierwszym rocznym okresie odsetkowym ustalono na poziomie 2,30%. W drodze zamiany zakupiono obligacje czteroletnie o wartości nominalnej 21,7 mln zł, co stanowiło 56,7% sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.

Emerytalne dziesięcioletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe EDO0525
W maju 2015 roku sprzedano obligacje EDO0525 o wartości nominalnej 14,4 mln zł, w tym 3,7 mln zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji w pierwszym rocznym okresie odsetkowym ustalono na poziomie 2,50%. W drodze zamiany zakupiono obligacje dziesięcioletnie o wartości nominalnej 2,0 mln zł, co stanowiło 13,8% sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.

Obligacje oferowane w sprzedaży detalicznej w czerwcu 2015 roku

Typ obligacji

Cena emisyjna

(w zł)

Oprocentowanie

Wypłata

odsetek

Typ

obligacji

Okres sprzedaży

DOS0617

2-letnie

100,00; 99,90 przy zamianie

stałe, 2,00%

kapitalizacja po roku, wypłata po 2 latach

oszczędnościowa

1.06.2015 – 30.06.2015

TOZ0618

3-letnie

100,00; 99,90 przy zamianie

zmienne, 2,10%1

WIBOR 6M2

co ½ roku

oszczędnościowa

1.06.2015 – 30.06.2015

COI0619

4-letnie

100,00; 99,90 przy zamianie

zmienne, 2,30%1

inflacja3+ marża 1,25%

co rok

oszczędnościowa

1.06.2015 – 30.06.2015

EDO0625

10-letnie

100,00; 99,90 przy zamianie

zmienne, 2,50%1

inflacja3 + marża 1,50%

kapitalizacja po roku, wypłata po 10 latach

oszczędnościowa

1.06.2015 – 30.06.2015

1 – oprocentowanie w skali roku, w pierwszym okresie odsetkowym.

2 – półroczna stopa procentowa pożyczek oferowanych na warszawskim rynku międzybankowym.

3 – stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego.

O obligacjach Skarbu Państwa
Obligacje skarbowe – dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Finansów. Emitent (Skarb Państwa) pożycza od nabywcy obligacji pewną sumę pieniędzy i zobowiązuje się ją zwrócić w określonym terminie (wykupić obligacje) oraz wypłacić odsetki. Wykup obligacji wraz z wypłatą należnych odsetek następuje ze środków budżetu państwa. Obligacje skarbowe to forma oprocentowanej pożyczki pieniężnej zaciąganej przez Skarb Państwa u osób zakupujących obligacje. Skarb Państwa finansuje z tej pożyczki potrzeby pożyczkowe budżetu państwa (w tym deficyt i spłaty zaciągniętego wcześniej zadłużenia). Skarb Państwa emituje:

  • Dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym (DOS), cena sprzedaży 100 zł – równa wartości nominalnej, kapitalizacja roczna – odsetki wypłacane w dniu wykupu razem z nominałem, oprocentowanie stałe ustalone przez Emitenta, wykup po 2 latach od dnia zakupu.
  • Trzyletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o zmiennej stopie procentowej (TOZ), cena sprzedaży 100 zł – równa wartości nominalnej, oprocentowanie zmienne, obliczane co pół roku na podstawie stawki WIBOR 6M (średnia stawka, po której największe banki w Polsce pożyczają sobie środki pieniężne na okres 6 miesięcy), odsetki wypłacane co pół roku (za ostatni okres razem z nominałem), wykup po 3 latach od dnia zakupu.
  • Czteroletnie indeksowane oszczędnościowe obligacje skarbowe (COI), cena sprzedaży 100 zł – równa wartości nominalnej, oprocentowanie stanowiące sumę rocznej inflacji oraz marży ustalonej przez Emitenta, odsetki wypłacane raz na rok (za ostatni okres razem z nominałem), wykup po 4 latach od dnia zakupu.
  • Emerytalne dziesięcioletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe (EDO), cena sprzedaży 100 zł – równa wartości nominalnej, oprocentowanie stanowiące sumę rocznej inflacji oraz marży ustalonej przez Emitenta, odsetki wypłacane na koniec inwestycji razem z nominałem, kapitalizacja roczna, wykup po 10 latach od dnia zakupu.

Ministerstwo Finansów

Bogdan Klimaszewski
Zastępca Dyrektora Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów