Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w czerwcu 2015 r.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Sprzedaż skarbowych obligacji oszczędnościowych w czerwcu osiągnęła wartość nominalną 180,7 mln zł. To drugi, po sprzedaży majowej, najwyższy wynik w bieżącym roku.

Czerwcowa emisja obligacji oszczędnościowych obejmowała standardowe cztery rodzaje papierów dłużnych: 2-letnie obligacje o stałym oprocentowaniu (DOS0617) oraz obligacje o oprocentowaniu zmiennym: 3-letnie (TOZ0618), 4-letnie (COI0619) i 10-letnie (EDO0625).

Nabywcy indywidualni zdecydowanie najczęściej wybierali 2-letnie obligacje o stałym oprocentowaniu. Udział dwulatek w strukturze sprzedaży to 79,5%. Drugimi najchętniej wybieranymi obligacjami były czterolatki – 9,8%, a na kolejnych pozycjach uplasowały się dziesięciolatki (5,8%) i trzylatki (4,9%).

W czerwcu, podobnie jak w maju, obligacje oszczędnościowe cieszyły się dużym zainteresowaniem. Sprzedaż obligacji o wartości 180,7 mln zł to drugi najwyższy wynik w tym roku i o 25% wyższy od średniej miesięcznej sprzedaży od początku roku. Wyraźny trend wzrostowy utrzymał się w przypadku obligacji dwuletnich. Ich sprzedaż stanowiła niemal 80% wszystkich sprzedanych obligacji i była najwyższa od stycznia 2014 roku.

Lipiec jest kolejnym miesiącem, w którym utrzymaliśmy oprocentowanie wszystkich obligacji na poziomie z poprzedniego miesiąca. Oprocentowanie oszczędnościowych 2-letnich papierów skarbowych wynosi więc 2,00% w skali roku. Jest to nadal stawka preferencyjna dla klientów indywidualnych, wyższa od rentowności podobnych obligacji dostępnych dla inwestorów hurtowych. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio: 2,10% dla 3-latek, 2,30% dla 4-latek oraz 2,50% dla 10-latek. W przypadku papierów o oprocentowaniu zmiennym mnożnik i marże również nie uległy zmianie. Utrzymany został również korzystny dla nabywców poziom opłat za przedterminowy wykup obligacji – komentuje Bogdan Klimaszewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów.

Dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym DOS0617

W czerwcu 2015 roku sprzedano obligacje DOS0617 o wartości nominalnej 143,6 mln zł w tym 512,3 tys. zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji ustalono na poziomie 2,00%. W drodze zamiany zakupiono obligacje dwuletnie o wartości nominalnej 48,7 mln zł, co stanowiło 33,9% sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.

Trzyletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o zmiennej stopie procentowej TOZ0618

W czerwcu 2015 roku sprzedano obligacje TOZ0618 o wartości nominalnej 8,9 mln zł, w tym 46,8 tys. zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji w pierwszym okresie odsetkowym (6 miesięcy) ustalono na poziomie 2,10% w skali roku. W drodze zamiany zakupiono obligacje trzyletnie o wartości nominalnej 1,42 mln zł, co stanowiło 15,9% sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.

Czteroletnie indeksowane oszczędnościowe obligacje skarbowe COI0619

W czerwcu 2015 roku sprzedano obligacje COI0619 o wartości nominalnej 17,7 mln zł, w tym 72 tys. zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji w pierwszym rocznym okresie odsetkowym ustalono na poziomie 2,30%. W drodze zamiany zakupiono obligacje czteroletnie o wartości nominalnej 6,9 mln zł, co stanowiło 39,2% sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.

Emerytalne dziesięcioletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe EDO0625

W czerwcu 2015 roku sprzedano obligacje EDO0625 o wartości nominalnej 10,5 mln zł, w tym 3,0 mln zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji w pierwszym rocznym okresie odsetkowym ustalono na poziomie 2,50%. W drodze zamiany zakupiono obligacje dziesięcioletnie o wartości nominalnej 2,7 mln zł, co stanowiło 25,5% sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.

Obligacje oferowane w sprzedaży detalicznej w lipcu 2015 roku

O obligacjach Skarbu Państwa

Obligacje skarbowe – dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Finansów. Emitent (Skarb Państwa) pożycza od nabywcy obligacji pewną sumę pieniędzy i zobowiązuje się ją zwrócić w określonym terminie (wykupić obligacje) oraz wypłacić odsetki. Wykup obligacji wraz z wypłatą należnych odsetek następuje ze środków budżetu państwa. Obligacje skarbowe to forma oprocentowanej pożyczki pieniężnej zaciąganej przez Skarb Państwa u osób zakupujących obligacje. Skarb Państwa finansuje z tej pożyczki potrzeby pożyczkowe budżetu państwa (w tym deficyt i spłaty zaciągniętego wcześniej zadłużenia). Skarb Państwa emituje:

  • Dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym (DOS), cena sprzedaży 100 zł – równa wartości nominalnej, kapitalizacja roczna – odsetki wypłacane w dniu wykupu razem z nominałem, oprocentowanie stałe ustalone przez Emitenta, wykup po 2 latach od dnia zakupu.
  • Trzyletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o zmiennej stopie procentowej (TOZ), cena sprzedaży 100 zł – równa wartości nominalnej, oprocentowanie zmienne, obliczane co pół roku na podstawie stawki WIBOR 6M (średnia stawka, po której największe banki w Polsce pożyczają sobie środki pieniężne na okres 6 miesięcy), odsetki wypłacane co pół roku (za ostatni okres razem z nominałem), wykup po 3 latach od dnia zakupu.
  • Czteroletnie indeksowane oszczędnościowe obligacje skarbowe (COI), cena sprzedaży 100 zł – równa wartości nominalnej, oprocentowanie stanowiące sumę rocznej inflacji oraz marży ustalonej przez Emitenta, odsetki wypłacane raz na rok (za ostatni okres razem z nominałem), wykup po 4 latach od dnia zakupu.
  • Emerytalne dziesięcioletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe (EDO), cena sprzedaży 100 zł – równa wartości nominalnej, oprocentowanie stanowiące sumę rocznej inflacji oraz marży ustalonej przez Emitenta, odsetki wypłacane na koniec inwestycji razem z nominałem, kapitalizacja roczna, wykup po 10 latach od dnia zakupu.

Źródło:
Ministerstwo Finansów
PKO Bank Polski