Rekordowe zyski firm; w tym roku już tak dobrze nie będzie?

Rekordowe zyski firm; w tym roku już tak dobrze nie będzie?
Fot. stock.adobe.com/xyz+
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wynik finansowy przedsiębiorstw w 2021 roku wzrósł o 91,4 proc. rdr do 222,5 mld zł - podał GUS.

„Wynik finansowy brutto wyniósł 265 mld zł (wobec 142,5 mld zł przed rokiem), a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 42,5 mld zł (wobec 26,3 mld zł przed rokiem). Wynik finansowy netto wyniósł 222,5 mld zł i był wyższy o 91,4% niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 247,8 mld zł i był wyższy o 90,2 mld zł od uzyskanego w 2020 roku, a strata netto wyniosła 25,3 mld zł i zmniejszyła się o 16,1 mld zł w skali roku. Zysk netto wykazało 84,4% ogółu przedsiębiorstw (wobec 80,4% rok wcześniej), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 91,8% przychodów ogółem badanych przedsiębiorstw (wobec 80% przed rokiem)” – czytamy w komunikacie.

W przetwórstwie przemysłowym zysk netto odnotowało 85,5% jednostek (przed rokiem 83,3%), a udział uzyskanych przez nie przychodów w przychodach wszystkich podmiotów tej sekcji wyniósł 91,1% (wobec odpowiednio 75,9% przed rokiem), podał GUS.

Największa poprawa wskaźnika rentowności obrotu netto

„Największą poprawę wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano m.in. w górnictwie i wydobywaniu (z minus 5,5% do 7,7%), zakwaterowaniu i gastronomii (z minus 7,7% do 5,3%), informacji i komunikacji (z 9,1% do 15,2%), pozostałej działalności usługowej (z minus 1,3% do 4,4%), administrowaniu i działalności wspierającej (z 3,9% do 7,7%), budownictwie (z 4,6% do 7,8%), transporcie i gospodarce magazynowej (z 1,5% do 4,1%), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (z 6,9% do 9,1%), dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (z 7,1% do 8,9%) oraz w przetwórstwie przemysłowym (z 4,1% do 5,8%)” – czytamy dalej.

Pogorszenie wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano w obsłudze rynku nieruchomości (z 6,2% do 5,5%).

Przychody ogółem w 2021 roku były wyższe o 23,5% od osiągniętych rok wcześniej, a koszty ich uzyskania wzrosły o 20,6%. Poprawił się wskaźnik poziomu kosztów z 95,6% przed rokiem do 93,3%. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wzrosły o 23,3%, a koszty tej działalności – o 22%, podał GUS.

„Z grupy przedsiębiorstw objętych badaniem 53,6% wykazało w 2021 roku przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na eksport (wobec 54% rok wcześniej)” – podał GUS.

Poziom przychodów ze sprzedaży na eksport był o 25,1% wyższy niż rok wcześniej.

„Udział tych przychodów w przychodach netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ogółu badanych podmiotów zwiększył się z 24,9% do 25,2%. Spośród jednostek eksportujących, zysk netto wykazało 86,9% przedsiębiorstw wobec 83,2% przed rokiem. Podstawowe relacje ekonomiczno-finansowe eksporterów uległy poprawie i były lepsze niż dla ogółu badanych przedsiębiorstw” – czytamy dalej.

Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw niefinansowych wzrosły o 7,3 proc. rdr w 2021 r.

Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw niefinansowych wzrosły (w cenach stałych) o 7,3% r/r i wyniosły 167 mld zł w 2021 r., podał także GUS, prezentując dane dotyczące firm zatrudniających 50+ osób.

„Nakłady inwestycyjne badanych przedsiębiorstw w 2021 r. wyniosły 167 mld zł i były (w cenach stałych) o 7,3% wyższe niż w 2020 roku (kiedy notowano spadek o 7,3%). Nakłady na budynki i budowle zwiększyły się o 6,2% (po spadku rok wcześniej o 8,4%), a na zakupy – o 7,8% (po spadku przed rokiem o 6,3%). Udział zakupów w nakładach ogółem wzrósł z 60,8% przed rokiem do 61,2%” – czytamy w komunikacie.

„Wzrost nakładów (w cenach bieżących) notowano m.in. w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 29% wobec spadku o 15,9%), w transporcie i gospodarce magazynowej (o 26,5% wobec wzrostu o 4,1%), w administrowaniu i działalności wspierającej (o 24,7% wobec spadku o 0,1%), w informacji i komunikacji (14,3% wobec spadku o 8,9%), w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 14,0% wobec spadku o 2,8%), w budownictwie (o 9,6% wobec spadku o 2,4%), w przetwórstwie przemysłowym (o 8,4% wobec spadku o 7,5%)” – czytamy dalej.

Spadek nakładów wystąpił natomiast m.in. w obsłudze rynku nieruchomości (o 27,8% wobec wzrostu przed rokiem o 78,9%), w górnictwie i wydobywaniu (o 7,8% wobec spadku o 16%) oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 4,2% wobec spadku przed rokiem o 10,9%), podano także.

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu dotyczą 17 611 przedsiębiorstw niefinansowych (jednostek prawnych) prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa (sekcja A według PKD 2007); działalności finansowej i ubezpieczeniowej (sekcja K według PKD 2007); szkół wyższych; samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; instytucji kultury posiadających osobowość prawną oraz związków zawodowych, organizacji religijnych i politycznych.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan:

„Na tak dobre wyniki miało wpływ kilka czynników. Przede wszystkim rządowa pomoc skierowana do firm w 2020 r. pozwoliła wielu przedsiębiorstwom w znaczący sposób złagodzić skutki pandemii. Firmy nie zredukowały zatrudnienia ani płac, dzięki czemu miały znacznie lepszą pozycję startową w momencie gdy zaczynało się luzowanie obostrzeń, a co za tym idzie rozpędzała się konsumpcja. To właśnie ten popyt spowodował, że firmy nie nadążały z produkcją dóbr i świadczeniem usług.

Skoro występowała na rynku znaczna luka między podażą i popytem, przy jednoczesnych problemach z importem surowców i towarów, ceny zaczęły wzrastać. Zarówno te dla producentów jak i konsumentów. To właśnie szybki wzrost cen spowodował, że przedsiębiorstwa nominalnie zarobiły znacznie więcej niż w poprzednich latach.

Dodatkowo biznes działając w stanie ciągłej niepewności, np. co do dalszych obostrzeń lub braku odbudowania łańcuchów dostaw, próbował odrobić straty z 2020 r. Dane GUS pokazują, że z niemałym sukcesem. 

Rentowność prowadzenia działalności w 2021 r. była najwyższa od dwóch dekad i wynosiła 5,6%. Innymi słowy tyle wynosiła średnia marża przedsiębiorstwa działającego w Polsce.

W rozbiciu na poszczególne branże, rentowności prowadzenia działalności we wszystkich badanych gałęziach gospodarki powróciły lub przewyższały wartość sprzed 2020 r. Najbardziej rentowne okazało się budownictwo (7,8%) niesione niskimi stopami procentowymi oraz dostępnością kredytów na rynku. Jednocześnie to ta branża będzie w tej chwili jedną z głównych, która doświadczy miejmy nadzieję przejściowych trudności, związanych z odpływem pracowników z Ukrainy, a także zacieśnianiem polityki monetarnej, a co za tym zmniejszonym popytem na kredyty.

Niestety niepewność jaką przyniosła wojna w Ukrainie może poważnie zachwiać rozwojem polskich firm i w 2022 r. będziemy po raz kolejny obserwować spadki przychodów i rentowności”.

Źródło: ISBnews, Konfederacja Lewiatan