Wykorzystujący strategię absolutne return fundusz Altu s ASZ FIZ GlobAl jednym z motorów tegorocznego wzrostu giełdowego Altus TFI S.A.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

altus.tfi.01.400x202Niezależne Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., lider wśród TFI notowanych na warszawskiej giełdzie rośnie w tym roku dzięki nowym niededykowanym funduszom zamkniętym. Przeznaczony do szerokiej dystrybucji Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl, inwestujący w różne klasy aktywów na całym świecie zapewnił firmie już ok. 50 mln zł aktywów. W sierpniu towarzystwo planuje kolejną emisję certyfikatów tego funduszu.

Notowane na warszawskiej giełdzie niezależne Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., specjalizuje się w oferowaniu w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi dla zamożnych inwestorów prywatnych oraz klientów instytucjonalnych. W tym roku firma z sukcesem wprowadziła na szeroki rynek nowe niededykowane fundusze zamknięte, m.in.: Altus FIZ Akcji + oraz wykorzystujący strategię absolutne return Altus ASZ FIZ GlobAl. Na koniec lipca br. wartość aktywów netto tych dwóch funduszy wynosiła łącznie 103,98 mln zł. Na koniec lipca wartość aktywów netto funduszy niededykowanych wynosiła 1423,56 mln zł. WAN wszystkich zarządzanych przez Altus TFI S.A. wzrosła w tym roku o 21,9% (tj. o 606,02 mln zł) do 3369,33 mln zł. – Nowe fundusze dzięki napływom i wypracowanym stopom zwrotu zapewniają nam już 10,8% aktywów niededykowanych funduszy zamkniętych i stanowią 4,5% całego portfela. Sukces cieszy tym bardziej, że znaczną część aktywów pozyskaliśmy bezpośrednio, bez udziału dystrybutorów. Jedynie Altus ASZ FIZ GlobAl przeznaczony jest do szerszej dystrybucji – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A. – Altus ASZ FIZ GlobAl, stosujący absolutną stopę zwrotu sprawdza się w warunkach ciągle dużej niepewności na rynkach finansowych. Fundusz od początku działalności, czyli od 10 lutego br. wypracował już 4,64% zysku, co inwestorzy najwyraźniej doceniają, bo jego aktywa systematycznie rosną – dodaje prezes Piotr Osiecki.

W sierpniu br. zaplanowano kolejną emisję certyfikatów Altus ASZ FIZ GlobAl. Zapisy będą odbywały się bezpośrednio w Altus TFI S.A. (www.altustfi.pl) i za pośrednictwem działu Bankowości Prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen w Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz firmy mWealth Management S.A. z grupy mBanku S.A.

140814.fundusz.550x

Do tej pory zarządzający Altus TFI koncentrowali się na inwestycjach na warszawskiej giełdzie i rynkach regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Altus ASZ FIZ GlobAl inwestuje w różne klasy aktywów na całym świecie. Zgodnie z założeniami polityki inwestycyjnej fudusz lokuje w: dłużne papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez rządy państw lub banki centralne albo międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw należących do OECD, instrumenty rynku pieniężnego (do 100% aktywów); w akcje, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, prawa poboru akcji oraz udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (75% aktywów); waluty obce, przy czym waluta jednego państwa, w tym euro nie może stanowić więcej niż 20% wartości aktywów; depozyty w bankach krajowych i zagranicznych lub instytucjach kredytowych, przy czym lokata w jednej instytucji nie może stanowić więcej niż 20% wartości aktywów; jednostki uczestnictwa krajowych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz certyfikaty inwestycyjne krajowych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, przy czym lokaty w jeden krajowy lub zagraniczny fundusz inwestycyjny, instytucję wspólnego inwestowania nie mogą stanowić więcej niż 20% takich lokat; listy zastawne; wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych, pod warunkiem, że są zbywalne. Zarządzający zabezpieczają wartość portfela poprzez wykorzystywanie instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych (kontrakty terminowe notowane na rynkach regulowanych, typu forward, transakcje wymiany płatności, opcje), przy czym instrumentem bazowym będą wyłącznie akcje, uznane indeksy giełdowe, dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, kursy walut oraz stopy procentowe. – Mamy do dyspozycji szeroki wachlarz instrumentów inwestycyjnych. Atutem jest też możliwość dywersyfikacji geograficznej – fundusz może lokować aktywa na rynkach międzynarodowych. Ogromną zaletą w dzisiejszych czasasch jest również bardzo duża płynność lokat funduszu, co podowuję, że zmiana strategii jest bardzo łatwa i nie powoduje negatywnych konsekwencji dla inwestorów. Decyzje o alokacji są podejmowane przez zespół zarządzających z uwzględnieniem bieżącej i przewidywanej sytuacji ekonomicznej na danym rynku finansowym Dążymy do osiągania dodatnich stóp zwrotu w skali roku, niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach finansowych. Naszym celem jest wypracowanie powyżej 7-proc. stopy zwrotu w skali rocznej, przy szczególnym nacisku na ochronę kapitału – mówi Krzysztof Madej, dyrektor departamentu zarządzania długiem Altus TFI S.A. i zarządzający Altus ASZ FIZ GlobAl.

Za zarządzanie Altus ASZ FIZ GlobAl towarzystwo pobiera niskie opłaty stałe – 2,25% od wartości aktywów netto rocznie. W przypadku osiągnięcia przez zarządzających wyników powyżej odniesienia – Altus TFI S.A. pobierze 20% premii od wypracowanego zysku.

Źródło: ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA