Współpraca i rozwój – TAK

Współpraca i rozwój – TAK
Krzysztof Pietraszkiewicz (fot. Związek Banków Polskich)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Polski sektor bankowy stoi w obliczu wielu wyzwań. Wśród nich największe są związane z dużą zmiennością warunków prowadzenia biznesu na skutek wysokich obciążeń ekonomicznych, administracyjnych oraz destrukcyjnych sporów na scenie politycznej - komentarz Krzysztofa Pietraszkiewicza, prezesa Związku Banków Polskich.

#KrzysztofPietraszkiewicz: Z dużym uznaniem patrzę na solidną współpracę banków zrzeszających w tworzeniu systemu wsparcia technologicznego, produktowego dla banków lokalnych #ZBP #BPS #SGB

Wielkim wyzwaniem jest potrzeba zmiany nastawienia polityków wobec sektora bankowego i zrozumienia szczególnej roli banków w społecznej gospodarce rynkowej. Osłabianie zdolności banków do finansowania rozwoju gospodarczego, ich modernizacji następuje w ostatnich latach w szczególności poprzez;

-nakładanie wysokich obciążeń podatkowych,

-przerzucenie na banki wielomiliardowych kosztów restrukturyzacji SKOK,

-szybkie tempo kapitalizacji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przy formule, że wpłaty na BFG, dodatkowy podatek bankowy i inne koszty nie są kosztem uzyskania przychodu,

-włączenie banków do uszczelniania systemu podatkowego oznacza dodatkowe nierekompensowane koszty i częściową dezaktywizację modernizacyjną mniejszych banków,

Innym ważnym wyzwaniem jest szybki postęp technologiczny i intensywne zmiany regulacyjne, w tym uprzywilejowujące podmioty świadczące podobne do bankowych usługi, ale bez konieczności spełniania wielu wymogów regulacyjnych.

Koniecznie musimy też uwzględnić zmiany oczekiwań i preferencji naszych najaktywniejszych klientów oraz oparty często na populistycznych przesłankach kierunek regulacyjny osłabiający pozycję wierzycieli w obrocie gospodarczym.

W takich też warunkach działają polskie banki spółdzielcze, które uzyskały pewne wsparcie w postaci zwolnienia z płacenia dodatkowego podatku bankowego, ale inne obciążenia dotykają je w takim samym, a czasami większym stopniu.

Aby sprostać wyzwaniom biznesowym i regulacyjnym banki spółdzielcze i zrzeszające podejmują wysiłki zmierzające do zwiększenia zdolności rozwojowych, możliwości ekspansji i jednoczesnego ograniczania kosztów działalności. Wielkim sukcesem okazało się utworzenie w ostatnich latach IPS – systemów ochrony instytucjonalnej.

Z dużym uznaniem patrzę na solidną współpracę banków zrzeszających w tworzeniu systemu wsparcia technologicznego, produktowego dla banków lokalnych. Stąd wychodząc naprzeciw oczekiwaniom banków zrzeszających na Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej został podpisany List Intencyjny, który dał mandat do współpracy zrzeszeń w ramach Zespołu Międzyzrzeszeniowego ds. BS – API oraz współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Dlatego na tych działaniach koncentrujemy się w Związku Banków Polskich, aby wspomóc realizowane przez zrzeszenia działania i zapewnić stabilność, i bezpieczeństwo całego sektora bankowego w obszarze cyber, w tym bankowości elektronicznej, mobilnej. Efekty wyraźne tych prac dostrzeżemy jeszcze w tym roku.

Takim intensywnym pracom patronuje Rada Konsultacyjna Sektora Bankowości Spółdzielczej oraz Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej.

W pracach tych obu gremiów określiliśmy dokładnie bogaty zestaw problemów wymagających rozwiązania.Wśród nich nie ma tematu konsolidacji banków zrzeszających, jest zaś wiele wymagających ich współpracy, i to się dzieje.

Niemała grupa banków spółdzielczych, ze względu na zachodzące zmiany w otoczeniu gospodarczym, działania konkurencji, postęp technologiczny oraz wymagania klientów osiąga wyniki ekonomiczne charakteryzujące się niską efektywnością, które powinny motywować do wypracowania nowych dróg rozwoju i zaspokajania potrzeb klientów.

W toku tych prac połączenie z innymi bankami może być rozwiązaniem zapewniającym utrzymanie i stabilne funkcjonowanie lokalnej instytucji finansowej powiązanej silnie z udziałowcami, i instytucjami regionu z zachowaniem spółdzielczego charakteru.

Jednak czasami wystarczy kilka innych działań organizacyjnych i kadrowych, aby wejść na ścieżkę rozwojową, aby zapewnić stabilność i osiągać wyniki, które pozwolą na budowę funduszy własnych.

Trzeba się liczyć z ewentualnym wzrostem wymogów regulacyjnych i ostrożnościowych, dlatego współpraca z bankami zrzeszającymi i izbami gospodarczymi winna zmierzać do wskazywania umiaru w tych działaniach i stosowania zasady proporcjonalności. Przynależność banków do silnego i sprawnego IPS bardzo w realizacji takich programów będzie pomagać.

Krzysztof Pietraszkiewicz

Prezes Zarządu  Związku Banków Polskich

Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP