Wsparcie dla miast w budżecie unijnym 2014-2020

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

euro.flaga.01.250x- W polityce spójności na lata 2014-2020 bardziej widoczny będzie jej wymiar miejski. Jednym z najważniejszych narzędzi wsparcia miast będą Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.  Proponujemy, by wdrożyć je w Polsce na obszarach funkcjonalnych 18 miast wojewódzkich oraz, zależnie od decyzji władz regionów i zapisów kontraktów terytorialnych, w miastach o mniejszej wielkości - zapowiedziała minister Elżbieta Bieńkowska podczas spotkania z przedstawicielami województw i miast na prawach powiatu. 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to instrument zaproponowany przez Komisję Europejską w pakiecie legislacyjnym dla polityki spójności. Pakiet ten, po negocjacjach w Radzie UE i Parlamencie Europejskim, określi podstawowe zasady inwestowania funduszy polityki spójności w Unii Europejskiej. Dzięki ZIT miasta i ich obszary funkcjonalne (czyli np. okoliczne gminy, których mieszkańcy studiują pracują lub korzystają ze znajdujących się w mieście instytucji kultury czy zdrowia) zostaną włączone w zarządzanie programami operacyjnymi i będą mogły realizować kompleksowe projekty (np. łączące wsparcie typowo inwestycyjne z „miękkim”, tzn. szkoleniami, pomocą osobom wykluczonym itp.), precyzyjnie odpowiadające na ich potrzeby.

– Proponujemy, by w ramach ZIT możliwe było dofinansowanie inwestycji m.in. w zakresie transportu publicznego, rewitalizacji, poprawy stanu środowiska przyrodniczego czy efektywności energetycznej – poinformowała minister Bieńkowska. ZIT wdrażane byłyby na obszarach funkcjonalnych 18 miast wojewódzkich (16 ZIT) oraz w miastach o znaczeniu regionalnym i subregionalnym, jeśli taką decyzję podjąłby zarząd danego województwa, zgodnie z zapisami kontraktu.

– Możliwość skorzystania z tego instrumentu zależeć będzie od spełnienia kilku warunków. Umawiające się samorządy powinny zawiązać zinstytucjonalizowaną formę partnerstwa i przygotować program działań ZIT, który będzie podstawą dla udzielenia wsparcia. Muszą także mieć odpowiednią zdolność instytucjonalną, np. kadry, oraz podpisać porozumienie z zarządem województwa, który dysponuje środkami programów regionalnych – powiedział Piotr Żuber, dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej.

Kwestie dotyczące ZIT są obecnie przedmiotem dyskusji na forum unijnym oraz w Polsce. Ostatecznie decyzje zapadną z uwzględnieniem wyników negocjacji budżetu UE oraz rozporządzeń dla polityki spójności.

Druga część spotkania została poświęcona tematyce wyznaczania obszarów funkcjonalnych miast, nad którą pracuje nowoutworzona komórka organizacyjna w MRR, Departament Polityki Przestrzennej. Powstał on w związku z przejęciem przez resort od 1 stycznia 2013 r. zadań z zakresu polityki miejskiej oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego na poziomie krajowym i regionalnym. – Przygotowujemy nowelizację ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw. Znajdą się w niej definicje obszarów funkcjonalnych, w tym definicja miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego – zapowiedział Rajmund Ryś, kierujący pracą nowego departamentu.

Spotkanie odbyło się 24 stycznia 2013 r. w Warszawie.

źródło: www.mrr.gov.pl