Wątpliwości interpretacyjne w zapisach nowelizacji prawa bankowego

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

lewiatan.02.400Proponowane zmiany w ustawie - Prawo bankowe oraz ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych zmierzają do zwiększenia bezpieczeństwa sektora bankowego i SKOK. Nie wszystkie jednak są do końca precyzyjne i mogą budzić wątpliwości co do sposobu ich interpretacji - uważa Konfederacja Lewiatan.

– Wątpliwości budzi dodawany do Prawa bankowego art. 133aa, w którym projektodawcy powołują się na konieczność uniknięcia sytuacji nieprawidłowej wyceny zabezpieczeń kredytowych i wprowadzenia w tym celu dodatkowego instrumentu w postaci możliwości zobowiązania KNF do zlecenia ponownej wyceny zabezpieczeń. Ponadto, projektowany przepis mówi o zobowiązaniu banku do zlecenia ponownej wyceny zabezpieczeń „wskazanemu biegłemu lub rzeczoznawcy”. Z uwagi na to, że Prawo bankowe odwołuje się jedynie do pojęcia biegłego rewidenta, powyższe brzmienie przepisu może budzić wątpliwości w zakresie określenia grupy zawodowej oraz uprawnień osób, którym miałaby być powierzana ponowna wycena – mówi Adrian Karkoszka ekspert  z departamentu prawnego Konfederacji Lewiatan.

Nie jest jasna również interpretacja dodawanego do ustawy – Prawo bankowe art. 145 ust. 1, w którym zaproponowana nowa przesłanka wprowadzenia w banku zarządu komisarycznego, którą miałoby być „powstanie groźby zaprzestania spłacania zobowiązań przez bank”. – Przesłanka może budzić wątpliwości interpretacyjne, gdyż art. 142 ustawy posługuje się innymi przesłankami np. „powstania straty bilansowej bądź groźby jej nastąpienia” i nie wiadomo, czy miałyby być one tożsame, czy nie z „groźbą zaprzestania spłacania zobowiązań” – dodaje Adrian Karkoszka. – Ponadto, powstaje wątpliwość,  czy nie dochodziłoby do sytuacji, w której KNF byłaby uprawniona do wprowadzenia zarządu komisarycznego przed otrzymaniem/weryfikacją programu postępowania naprawczego.

Z kolei dodawany art. 145 ust.3a przewiduje, że do decyzji KNF o wprowadzeniu zarządu komisarycznego nie będą miały zastosowania określone przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego, określające podstawowe uprawnienia strony w postępowaniu administracyjnym jak dostęp do akt sprawy (art. 10 kpa) czy zawiadomienie jej o wszczęciu postępowania (art. 61 par. 4 kpa). W uzasadnieniu projektu podkreślono, że „uproszczenie sposobu procedowania nie uniemożliwia kontroli zasadności i poprawności merytorycznej oraz formalno-prawnej rozstrzygnięć organu nadzoru”.

– W naszej ocenie możliwość skutecznego wniesienia skargi do sądu administracyjnego może zostać tu ograniczona, ponieważ  w ustawie przewidziano krótki 7-dniowy termin na jej wniesienie, a strona nie będzie miała wcześniejszej dostępu do akt sprawy – mówi Adrian Karkoszka. Dodatkowo, należy wskazać, że projektowany przepis nie przewiduje (odmiennie niż przepis art. 145 ust. 4 ustawy) kontroli sądowo-administracyjnej decyzji wydanej na podstawie art. 145a. Bez wyraźnego odwołania do odpowiedniego stosowania w tym zakresie przepisu art. 145 ust. 4 ustawy Prawo bankowe mogą powstać uzasadnione wątpliwości, czy w chwili obecnej projektowany przepis przewiduje możliwość poddania decyzji kontroli sądu.

Źródło: Konfederacja Lewiatan