Warunki mieszkaniowe w Poznaniu

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

klucze.plany.01.400x266Poznań i sąsiadujący gminy powiatu poznańskiego zamieszkuje ok. 1 mln osób. Powiat poznański jest największym pod względem powierzchni powiatem w województwie wielkopolskim, stanowi zaplecze gospodarcze i mieszkalne Poznania. Zdecydowaną większość aglomeracji poznańskiej stanowią mieszkańcy miasta (ok. 54 proc.). Od 2007 r. w Poznaniu utrzymuje się dodatni przyrost naturalny, przy jednocześnie rejestrowanym ujemnym saldzie migracji. Obserwowany jest stopniowy odpływ ludności z miasta w kierunkach podmiejskich. Potwierdzają to dane informujące o stałym wzroście liczby ludności w powiecie poznańskim.

Kierunki migracji mieszkańców

Czynnikami wpływającymi na migrację mieszkańców są m.in.: podniesienie jakości życia (zamiana mieszkania na dom), niższe ceny nieruchomości, dobra infrastruktura komunikacyjna, usługowa i handlowa oraz wysoki stopień uprzemysłowienia terenów podmiejskich. Zmieniający się charakter gmin na bardziej miejski powoli i naturalnie zaciera granice administracyjne w aglomeracji. Procesy urbanizacyjne miasta, oprócz uzupełniania istniejącej zabudowy, zakładają również rozbudowę miasta w kierunku zachodnim i północnym.

Liczba mieszkańców w Poznaniu wynosi ok. 550 tys. osób. Prognoza demograficzna dla miasta jest spójna z ogólnokrajową tendencją starzenia się społeczeństwa. W perspektywie najbliższych 30 lat liczba ludności w mieście ulegnie zmniejszeniu o ok. 8,5 proc. Aktualnie najliczniejszą grupą są osoby w wieku produkcyjnym (w miarę upływu lat liczba ta będzie spadać, a grupą, w której liczba osób będzie rosła, stanowić będą osoby w wieku poprodukcyjnym).

Cały artykuł „Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Poznaniu” znajdą Państwo w najnowszym numerze „Finansowania Nieruchomości – 2014/02”