Prawo: Warunki emitowania

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2011.11.foto.055.a.250Nowe przepisy emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa przewidują, że obrót obligacjami może być dokonywany pomiędzy osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej. Dotychczas było to możliwe wyłącznie pomiędzy wierzycielami Skarbu Państwa. Pozostałe zmiany mają jedynie charakter porządkujący i doprecyzowujący.

Katarzyna Czajkowska-Matosiuk

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z 3 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 237, poz. 1574). Utraciło wówczas moc obowiązujące dotychczas rozporządzenie z 26 czerwca 2006 r.

Nowe rozporządzenie wydane zostało na podstawie delegacji ustawowej wynikającej z art. 97 ust. 1 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.). Stanowi ono jeden z pięciu aktów wykonawczych do ww. artykułu, których celem jest określenie warunków emitowania skarbowych papierów wartościowych.

Przepisy rozporządzenia określają zasady emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa, a w szczególności:

 • jednostkową wartość nominalną obligacji
 • walutę, w której może następować emisja, lub sposób określenia waluty emisji
 • zasady i tryb sprzedaży obligacji, w tym termin lub sposób ustalenia ceny sprzedaży emitowanych obligacji na rynku pierwotnym
 • podmioty, którym obligacje danej emisji są oferowane do nabycia na rynku pierwotnym
 • ograniczenia co do obrotu obligacjami na rynku pierwotnym i wtórnym
 • sposób realizacji świadczeń z tytułu obligacji.

Rodzaj obligacji

Tak jak w poprzednim stanie prawnym, obligacje mogą być emitowane w szczególności jako obligacje:

 • o zmiennej stopie procentowej
 • o stałej stopie procentowej
 • indeksowane
 • zerokuponowe.

Mogą to być obligacje imienne lub na okaziciela.

Waluta

Nie zmieniła się także waluta, w jakiej nominowane są obligacje. Może to być zatem złoty polski lub waluta krajów należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Nominał obligacji skarbowych wynosi 100 jednostek waluty określonej powyżej lub wielokrotność tej kwoty.

Elektroniczna forma obligacji

Obligacje, mimo że są papierami wartościowymi, nie mają formy dokumentu. Ich zakupu można dokonać w jednym z blisko tysiąca punktów sprzedaży prowadzonych na zlecenie Ministerstwa Finansów przez PKO Bank Polski i Dom Maklerski PKO BP. Nabywca nie otrzymuje jednak obligacji w formie fizycznej, a jedynie zaświadczenie o dokonaniu zakupu lub – na życzenie – specjalne świadectwo potwierdzające fakt posiadania obligacji. Najważniejsze jest jednak zapisanie operacji w Rejestrze Nabywców Obligacji.

Udokumentowanie transakcji kupna obligacji w formie elektronicznej obniża koszty tej operacji. Emitent obligacji nie musi ponosić kosztów ich druku i dbać o bezpieczeństwo w trakcie transportu. Dzięki temu może zaoferować nabywcom obligacji wyższe oprocentowanie. Jednocześnie elektroniczna obsługa obrotu obligacjami zwiększa ich bezpieczeństwo. Papiery wartościowe w takiej formie są zabezpieczone przed kradzieżą czy przypadkowym zniszczeniem. Ponadto nabywca obligacji ma do nich dostęp w dowolnym punkcie sprzedaży niezależnie od tego, gdzie została przeprowadzona transakcja zakupu.

Obligacje rejestrowane są, tak jak dotychczas, w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW).

Podmioty uprawnione do nabywania

Istotną zmianę w stosunku do poprzednio obowiązującego rozporządzenia wprowadza § 7. Przepis ten określa ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI