W Szczecinie mają własny Zegar Koniunktury – odmierzający lokalne trendy w gospodarce

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

wykres.slupki.01.250x166Dzięki wsparciu unijnemu, region Pomorza Zachodniego, jako pierwszy w kraju, posiada własny Zegar Koniunktury - nowe narzędzie internetowe, które mierzy i dynamicznie obrazuje trendy regionalnej gospodarki, a także potrafi przewidywać z trzymiesięcznym wyprzedzeniem, pokazując oczekiwane zmiany koniunktury.

Dzięki udostępnieniu Zegara na portalu ZegarBiznesu.pl, teraz każdy może sam sprawdzić stan gospodarki, czy oczekiwaną koniunkturę na najbliższy kwartał, w interesujących go sektorach usług, przemysłu, okresach czy podregionach. Zachodniopomorski Zegar Koniunktury udostępniła Zachodniopomorska Szkoła Biznesu wraz z firmą BTC.  Jest to element wspólnego projektu uczelni i firmy – nowego portalu ZegarBiznesu.pl.

Pomiar koniunktury  w Zachodniopomorskiem w pięciu kwartałach (cały 2012 – I kw. 2013) wykazał bardzo dynamiczną zmienność warunków gospodarczych. Od ożywienia w I kw. 2012 i dobrego wyniku jeszcze w II kw., po spadek na pozycję recesji w III kw. Końcówka roku nie tylko nie naprawiła sytuacji, ale zanotowano wręcz znamiona kryzysu w gospodarce realnej w województwie, które utrwaliły się w I kw. 2013 roku. – wyjaśnia w komentarzu współtwórca Zegara, prof. Aneta Zelek, Prorektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie. – Jednak, mimo negatywnych trendów bieżących, wyniki wskaźnika oczekiwanego pozwalają już na pewien optymizm. Za chwilę zweryfikujemy te wskazania oczekiwane wynikami z pomiaru bieżącego II kwartału 2013 r. Co jeszcze ciekawe, najlepiej z całego regionu radzi sobie podregion koszaliński, który pokazał istotną poprawę koniunktury w początku roku 2013. – dodaje prof. Zelek.

Portal ZegarBiznesu.pl został uroczyście otwarty w ubiegłym tygodniu – debatę inauguracyjną „Wiedza i biznes, czyli tango naukowca z przedsiębiorcą” z udziałem ponad 200 osób z zainteresowanych środowisk regionu, poprowadził w Szczecinie dziennikarz Jarosław Kuźniar.

Idea Zachodniopomorskiego Zegara Koniunktury wyrasta z metodyki, na której bazuje Eurostat Business Cycle Clock, jednak zastosowanie go w skali regionu jest pionierskie zarówno w Polsce, jak i w Europie. Zegar dostępny na portalu wskazuje fazy cyklu koniunkturalnego – ćwiartki jego tarczy obrazują fazy: rozkwitu, spowolnienia, kryzysu, ożywienia. Proces zmian w koniunkturze przebiega odwrotnie do ruchu wskazówek tradycyjnego zegara, czyli „obraca się w lewo”. Określenie obszaru, gdzie znajduje się wskaźnik  pozwala na odczytanie nastrojów panujących w regionalnej gospodarce.

Obok cyklicznych pomiarów Zegara i raportów jego wskazań, gospodarka w regionie będzie także na bieżąco komentowana przez ekspertów na portalu – naukowców, praktyków biznesu i publicystów – w formie krótkich felietonów w tematach z najważniejszych sektorów gospodarki i bieżących wydarzeń ekonomicznych. Komentarze te są w dziale „Region okiem eksperta” na ZegarBiznesu.pl.
130706.zachodniopomorski.zegar.koniunktury.01.564x562130706.zkk.za2012.iq2013.01.1024x762

Agata Mikołajczak
PR Manager
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu

Jak działa Zachodniopomorski Zegar Koniunktury?

Co pokazuje Zachodniopomorski Zegar Koniunktury

Zegar koniunktury dostępny na portalu wskazuje fazy cyklu koniunkturalnego. Lewa strona tarczy zegara to fazy recesji (spowolnienie i kryzys), natomiast prawa to rozwój gospodarki (ożywienie i rozkwit). Proces zmian w koniunkturze przebiega odwrotnie do ruchu wskazówek tradycyjnego  zegara, czyli „obraca się w lewo”. Określenie obszaru, w którym znajduje się wskaźnik  pozwala na odczytanie nastrojów panujących w regionalnej gospodarce. Legenda, zamieszczona obok Zegara, pozwala na prostą selekcję interesujących nas kryteriów oraz na odczytanie informacji przedstawionych na tarczy Zachodniopomorskiego Zegara Koniunktury.

Na jakiej podstawie Zachodniopomorski Zegar Koniunktury ocenia kondycję gospodarki

Narzędzie to dokonuje pomiaru gospodarki za pomocą analizy ekonomicznych wskaźników. Ich składowymi są następujące parametry: popyt na dobra i usługi, poziom zatrudnienia, poziom produkcji, poziom zysków, przeciętny poziom cen zbytu oraz poziom zamówień na dobra inwestycyjne w ujęciu kwartalnym. Informacje do parametrów pozyskiwane są od kadry menedżerskiej z województwa zachodniopomorskiego za pomocą specjalnie przygotowanych kwestionariuszy i przeprowadzanych cyklicznie ankiet.

Jak porównać wyniki Zegara Koniunktury z innymi miernikami gospodarczymi

Dodatkowe funkcjonalności Zegara pozwalają na szerszą weryfikację i analizy porównawcze wyników. Rezultaty prezentowane przez Zachodniopomorski Zegar Koniunktury można zestawić z syntetycznymi wskaźnikami koniunktury w skali regionu, kraju, strefy euro i UE (Wskaźniki referencyjne), z danymi dotyczącymi regionu publikowanymi przez GUS (Region w liczbach), a także ze statystykami GUS, ukazującymi kondycję gospodarczą regionu na tle całego kraju (Archiwum porównań).

Komentarz do wskazań Zachodniopomorskiego Zegara Koniunktury (ZZK) za okres: I kw. 2012 – I kw. 2013
Prof. dr hab. Aneta Zelek, Prorektor i Dyrektor Centrum Rozwoju Biznesu Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu

130706.aneta.zelek.01.150x186Pomiar koniunktury w województwie zachodniopomorskim w czterech kwartałach 2012 roku wykazał bardzo dynamiczną zmienność warunków gospodarczych. O ile w I kw. 2012, wskaźnik syntetyczny ZZK wskazywał swoim położeniem na fazę ożywienia gospodarczego, a w II kw. nawet zwiastował dobrą koniunkturę, o tyle, już w III kw. przemieścił się na pozycję recesji. W praktyce oznacza to, że w połowie 2012 roku nastąpiło bardzo istotne odwrócenie trendu gospodarczego i przedsiębiorstwa regionu doznały poważnych problemów w zakresie sprzedaży, zyskowności, a co za tym idzie obniżyły zapotrzebowanie na inwestycje i zatrudnienie. Ostatni kwartał roku 2012 nie naprawił sytuacji, wręcz odwrotnie, zanotowano dalsze pogorszenie wyników sprzedażowych przedsiębiorstw i pogłębienie się negatywnych objawów wtórnych. Położenie wskaźnika ZZK w IV kw. 2012 wyraźnie sugeruje znamiona kryzysu w gospodarce realnej w województwie, które utrwaliły się w I kwartale 2013. Odczyt poziomu oczekiwań koniunktury w II kwartale 2013r. wprowadza pewien optymizm – w ocenie respondowanych firm wskaźnik ZZK rośnie, co zwiastuje poprawę ich kondycji ekonomicznej.

W całym roku 2012 i w I kw. 2013 zanotowano dość znaczące różnice w kondycji sektorów przemysłowego i usługowego. O ile branże usługowe wskazują na dość łagodny przebieg cyklu koniunkturalnego w badanym okresie (co oznacza stosunkowo niewielką wrażliwość tego sektora na zmiany w koniunkturze), o tyle w przypadku przemysłu, zmiany są turbulentne i wykazują bardzo silne wahania głównych wielkości ekonomicznych (popyt, zatrudnienie, inwestycje, zyski, ceny), skutkując zwiększoną podatnością branż przemysłowych na dekoniunkturę. Najpoważniejsze i najszybciej odczuwalne negatywne zmiany dotyczyły w drugiej połowie 2012 roku sektora budownictwa, a nasilenie zjawisk recesyjnych, objawiających się zasadniczo spadkiem sprzedaży i zatrudnienia w budownictwie były największe spośród badanych branż przemysłowych.

Pomiar koniunktury w rozkładzie podregionów w woj. zachodniopomorskim nie wykazuje bardzo istotnych dysproporcji w kondycji gospodarki w podregionie szczecińskim, stargardzkim, koszalińskim i m. Szczecin. Mimo to zauważane są łagodne różnice w dynamikach zmian. Najszybciej symptomy pogarszania się koniunktury pojawiały się w 2012 roku w podregionie stargardzkim (już w drugim kwartale), a najpóźniej w podregionie koszalińskim (pod koniec III kwartału). Najdotkliwsze zmiany koniunktury w połowie roku dotknęły z kolei gospodarkę Szczecina, jednak w III i IV kwartale zmiany te nieznacznie wyhamowały.

W I kw. 2013 r, zanotowano z kolei istotną poprawę koniunktury w podregionie koszalińskim.
130706.opisowe.zzk.za.2012.iq.2013.1024x762

Szczecin, 26.06.2013 r.

Zachodniopomorski Zegar Koniunktury wskazania za okres: I kw. 2012 – I kw. 2013 – pobierz.

Raport – badanie koniunktury województwa wg metodyki ZZK – I kwartał 2013 – pobierz.

Jak działa Zachodniopomorski Zegar Koniunktury? – pobierz.