W styczniu ubyło optymizmu: PENGAB = 15.4, spadł o 6.4 pkt.

W styczniu ubyło optymizmu: PENGAB = 15.4, spadł o 6.4 pkt.
Fot. stock.adobe.com / denisismagilov
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wskaźnik koniunktury bankowej: w styczniu 2023 roku odnotowano powrót do spadkowego trendu obserwowanego od szesnastu miesięcy w odczytach sześciomiesięcznych prognoz makroekonomicznych sytuacji ekonomicznej kraju, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, czytamy w najnowszym Monitorze Bankowym, styczeń 2023.

– Styczniowy pomiar indeksu Pengab odnotował spadek do wartości 15.4 pkt. W przypadku odczytów sześciomiesięcznych prognoz makroekonomicznej sytuacji kraju, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych zaobserwowano kontynuację szesnastomiesięcznego trendu spadkowego.

Prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw wynosi minus 60 pkt., m/m jest niższa o 6 pkt.

Z kolei prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wynosi minus 58 pkt. i w porównaniu do grudnia jest niższa o 4 pkt.

Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju odnotowała spadek o 7 pkt. i wynosi minus 58 pkt.

W 2023 roku bankowcy przewidują znaczącą poprawę dotyczącą wzrostu liczby lokat terminowych, ale pesymistycznie widzą perspektywę odnośnie liczby udzielanych kredytów dla osób indywidualnych – podkreślił Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP.

Pengab styczeń 2023
Źródło: ZBP

– W styczniu Index Pengab odnotował wartość 15.4 pkt, m/m jest niższy o 6.4 pkt. Indeks prognostyczny m/m spadł o 5.5 pkt. do poziomu 19.6 pkt., a indeks ocen jest niższy m/m o 6.2 pkt. uzyskując wartość 11.3 pkt.

W styczniu zaobserwowano zróżnicowane zmiany aktywności klientów na rynku. Bardzo znacząco spadł indeks aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych, a także kredytów mieszkaniowych. Obniżyła się także aktywność klientów na rynku depozytowym. Nadal wartości indeksów oscylują na pograniczu historycznych minimów.

Słabnie dynamika zainteresowania klientów produktami depozytowymi. W styczniu kontynuowany jest spadkowy trend notowań sześciomiesięcznych prognoz sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarki kraju oraz gospodarstw domowych, których odczyty pozostają na rekordowo niskim poziomie – komentuje Marcin Idzik, Minds & Roses.

Pengab styczeń 2023
Źródło: ZBP

Kredyty gospodarstw domowych

Ogólny wskaźnik oceny aktywności klientów na rynku kredytów gospodarstw domowych m/m jest niższy o 27 pkt. i w styczniu wynosi minus 48 pkt.

Saldo ocen aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych m/m jest niższe o 47 pkt., a r/r spadło o 45 pkt.

Saldo ocen dla rynku kredytów mieszkaniowych m/m spadło o 15 pkt, a r/r jest niższe o 66 pkt.

Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku kredytów gospodarstw domowych wzrósł m/m o 6 pkt. i wynosi minus 4 pkt.

Źródło: ZBP

Depozyty gospodarstw domowych

Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów indywidualnych na rynku depozytów gospodarstw domowych m/m spadł o 4 pkt. i wynosi obecnie 21 pkt.

W przypadku salda ocen zmian aktywności klientów na rynku depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano m/m spadek o 6 pkt., a r/r spadek o 24 pkt.

Saldo ocen dla depozytów terminowych m/m wzrosło o 9 pkt., a r/r jest wyższe o 47 pkt.

Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytowego gospodarstw domowych m/m spadł o 8 pkt. i wynosi 23 pkt.

Źródło: ZBP

Kredyty podmiotów gospodarczych

Wskaźnik ogólny oceny aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów dla podmiotów gospodarczych m/m wzrósł o 8 pkt i wynosi minus 2 pkt.

W przypadku aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów inwestycyjnych indeks ocen m/m wzrósł o 1 pkt., a r/r jest niższy o 16 pkt.

Indeks ocen dla rynku kredytów obrotowych m/m wzrósł o 11 pkt., a r/r jest wyższy o 3 pkt.

Indeks prognoz dla rynku kredytów podmiotów gospodarczych m/m jest wyższy o 3 pkt. i wynosi obecnie minus 15 pkt.

Źródło: ZBP

Depozyty podmiotów gospodarczych

Wskaźnik ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów m/m wzrósł o 2 pkt. i wynosi 10 pkt.

Indeks ocen dla rynku depozytów bieżących m/m jest wyższy o 1 pkt, a r/r spadł o 31 pkt.

Indeks ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów terminowych m/m wzrósł o 8 pkt, a r/r jest wyższy o 15 pkt.

Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytów podmiotów gospodarczych m/m jest niższy o 6 pkt. i wynosi obecnie 9 pkt.

Źródło: ZBP

Prognoza sześciomiesięczna rynku bankowego

W styczniu odnotowano m/m poprawę odczytów prognoz sześciomiesięcznych dla większości monitorowanych wskaźników.

Wyjątek stanowi projekcja dla rynku kredytów obrotowych dla przedsiębiorstw.

Źródło: ZBP

Prognoza sześciomiesięczna sytuacji ekonomicznej

W styczniu odnotowano powrót do spadkowego trendu obserwowanego od szesnastu miesięcy w odczytach sześciomiesięcznych prognoz makroekonomicznych sytuacji ekonomicznej kraju, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

Prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw wynosi minus 60 pkt, m/m jest niższa o 6 pkt, a r/r jest niższa o 6 pkt.

Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wynosi minus 58 pkt, m/m jest niższa o 4 pkt, a r/r spadła o 8 pkt.

Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju wynosi minus 58 pkt, m/m jest niższa o 7 pkt., a r/r spadła o 12 pkt.

Źródło: ZBP

Oczekiwania związane z 2023 r.

Perspektywa 2023 roku w środowisku bankowym w różnym stopniu jest charakteryzowana obawami, co nadzieją i optymizmem. 50 proc. patrzy na obecny rok z lekiem i obawą, to o 13 p.p. mniej niż przed rokiem. Pozostałe 50 proc. patrzy na 2023 rok nadzieją i optymizmem i jest to o 13 p.p. więcej niż przed rokiem.

W prognozie na 2023 rok przeważają jednak opinie negatywne. Mniej niż połowa badanych (43 proc.) uważa, że 2023 rok będzie dla bankowości gorszy niż poprzedni. 27 proc. badanych spodziewa się, że 2023 rok będzie lepszy, natomiast według 30 proc., 2023 rok będzie porównywalny z poprzednim.

Przewidywane źródła przychodów banków w roku 2023

45 proc. badanych przewiduje, że najważniejszym źródłem przychodów banków w roku 2023 będzie wzrost sprzedaży produktów dotychczasowym klientom (r/r wzrost o 17 p.p.).

43 proc. jest zdania, że przychody osiągane będą głównie dzięki wzrostowi cen usług bankowych.

13 proc. badanych upatruje źródeł przychodu we wzroście liczby nowo pozyskanych klientów.

Przewidywane źródła zysku sektora bankowego w 2023 roku

38 proc. przedstawicieli sektora bankowego przewiduje, że zysk banków generowany będzie w głównej mierze dzięki redukcji kosztów.

Pięciu na dziesięciu badanych (53 proc.) wskazuje na wzrost przychodów odsetkowych, a kolejne 10 proc. na wzrost przychodów z opłat i prowizji.

Prognozy na 2023

W 2023 r. największa dynamika wzrostu przewidywana jest w liczbie klientów korzystających z bankowości mobilnej – 98 proc. opinii bardzo wzrośnie + nieco wzrośnie. Podobne – dynamiczne zmiany są oczekiwane we wzroście liczby klientów korzystających z bankowości internetowej. W pozostałych obszarach także przeważają opinie pozytywne nad negatywnymi.

Znacząco poprawiły się przewidywania dotyczące wzrostu liczby lokat terminowych. Znacząco wzrosły negatywne przewidywania odnoście liczby udzielanych kredytów dla osób indywidualnych.

Więcej informacji: Monitor Bankowy, styczeń 2023

Źródło: BANK.pl