W drugim półroczu prognozowane ożywienie gospodarcze

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

budzet.kalkulacje.250x166.gif

  • Płynność na globalnych rynkach sprzyja inwestycjom;
  • Hossa na rynku akcji trwa;
  • Rekomendacje1 inwestycyjne: akcje (Europa, Stany Zjednoczone, Chiny, Indie), obligacje skarbowe (Hiszpania, Irlandia) i korporacyjne (wysokorentowne spoza sektora finansowego);
  • Wzrost gospodarczy w Europie Środkowo-Wschodniej2 w drugim półroczu;
  • Prognozowana wartość indeksu ATX na koniec roku: 2650 punktów;
  • Szczególnie polecane akcje w Austrii i Europie Środkowo-Wschodniej: CA-Immobilien, RHI, Flughafen Wien, MOL, LUKoil, Azoty Tarnów, PKO BP.

Analitycy Raiffeisen Bank International AG (RBI) przewidują ożywienie gospodarcze w drugiej połowie bieżącego roku. „Aktywność gospodarcza w Europie i w Stanach Zjednoczonych jest wciąż niska. Wprawdzie najważniejsze indeksy (takie jak ISM i Ifo) wskazują na poprawę nastrojów wśród menedżerów firm, lecz wciąż nie ma dowodów — na przykład w postaci nowych zamówień — świadczących o tym, że sytuacja jest rzeczywiście lepsza,” twierdzi Peter Brezinschek, główny ekonomista Raiffeisen Research. Mimo to, ekspert jest przekonany, że wkrótce się to zmieni. Jeszcze w pierwszym półroczu powinien zwiększyć się eksport, zapowiadając wzrost gospodarczy i stymulując inwestycje.

Korzystna sytuacja na rynku pracy i wzrost wynagrodzeń w krajach należących do centrum strefy euro sąsiadujących z Niemcami również pozwalają oczekiwać zwiększenia się konsumpcji. „Spadek inflacji w 2013 roku umożliwi wzrost realnych dochodów. Niemniej jednak wpływ wyższych dochodów zaznaczy się dopiero w 2014 roku,” stwierdził Brezinschek. Prognozy wzrostu gospodarczego w strefie euro mogą się w pierwszej chwili wydać mało zachęcające: należy bowiem oczekiwać 0,1-procentowego spadku PKB. W sumie jednak w ciągu najbliższych 12-18 miesięcy powinny wrócić wzrosty. Różnice między poszczególnymi krajami strefy euro pod względem aktywności gospodarczej prawdopodobnie utrzymają się jeszcze trochę dłużej. Cięcia budżetowe, które w marcu weszły w życie w Stanach Zjednoczonych, nie wpłynęły na zmianę prognozy wzrostu PKB na 2013 rok, który – zdaniem analityków Raiffeisen Research – wyniesie 1,5 procent.

Płynność na globalnych rynkach stwarza korzystny klimat dla inwestycji

Niezwykle dynamiczny wzrost cen akcji w ciągu pierwszych miesięcy 2013 roku spowodował, że zostały osiągnięte, a niekiedy nawet przekroczone rekordowe wartości indeksów. Płynność finansowa w globalnej gospodarce, a także spodziewane ożywienie gospodarcze w drugiej połowie roku stwarzają korzystny klimat dla inwestycji. Jeśli tylko najważniejsze wskaźniki nie ulegną znów pogorszeniu (tak jak to miało miejsce w 2012 roku), to ceny będą nadal rosnąć. Rentowności obligacji korporacyjnych powinny utrzymać się na rekordowo niskim poziomie. Czynnikami ryzyka pozostaje sytuacja polityczna we Włoszech, przyszłość gospodarcza Cypru oraz opór, na jaki napotykają reformy we Francji.

Wahania kursu EUR/USD

Od początku bieżącego roku zmiany kursu EUR/USD były warunkowane przede wszystkim kryzysem zadłużenia w państwach strefy euro. „Gdy tylko powstanie stabilny rząd we Włoszech, apetyt inwestorów na ryzyko znów się zwiększy. W takim wypadku kurs EUR/USD znów szybko zbliży się do pułapu 1,35. Pozostaje jednak niewielkie ryzyko, że porozumienie w sprawie utworzenia stabilnego rządu we Włoszech nie zostanie osiągnięte,” czytamy w raporcie Raiffeisen Research na drugi kwartał 2013 roku.

Akcje firm europejskich oferują wyższy potencjał zysku w dłuższej perspektywie

Biorąc pod uwagę notowania indeksu S&P 500, fazy wzrostowe, które prowadziły do ustanowienia nowych rekordów, trwały przeciętnie nieco krócej niż pięć lat, przy czym średni wzrost sięgał aż 155 procent. Trwający obecnie okres hossy zaczął się prawie dokładnie cztery lata temu i doprowadził już do wzrostu o około 130 procent. Fakty te świadczą o tym, że cykl koniunktury na rynku akcji w Stanach Zjednoczonych osiągnął początek fazy dojrzałości. Zmiany cen akcji przedsiębiorstw europejskich były spowodowane głównie pogorszeniem się wyników firm w krajach peryferyjnych oraz wysokim udziałem sektora finansowego w indeksach. „Z uwagi na utrzymujące się korzystne warunki finansowania oraz słabość rynku pracy nie należy oczekiwać zakończenia wzrostu zysków firm w najbliższej przyszłości,” stwierdziła Helge Rechberger, dyrektor działu Equity Market Research. „Dość wysokie marże w Stanach Zjednoczonych wskazują, że w dłuższej perspektywie należy spodziewać się wzrostu zysków firm znacząco poniżej średniej. Pod tym względem perspektywy w Europie są lepsze za sprawą niższego poziomu wyjściowego i spodziewanego ożywienia gospodarczego.”

Wzrost gospodarczy w Europie Środkowo-Wschodniej dopiero w drugiej połowie roku

Szeroko zakrojone programy konsolidacji budżetowej oraz umiarkowany wzrost płac realnych już od dłuższego czasu hamują wzrost popytu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Obecnie, poza kilkoma wyjątkami, obserwuje się również spadek PKB w tym regionie. O ile w większości krajów Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej nastąpiło spodziewane pogorszenie wyników gospodarczych, o tyle PKB w krajach WNP nadal rośnie. Recesja w znacznej części strefy euro powoduje, że eksport bardzo się zmniejszył. „Ożywienie w całej Europie Środkowo-Wschodniej rozpocznie się dopiero w drugiej połowie roku. Również w Austrii umiarkowane zwiększenie tempa wzrostu prawdopodobnie nastąpi dopiero latem,” stwierdził Peter Brezinschek.

Przewidywane tempo wzrostu PKB w Europie Środkowo-Wschodniej w 2013 roku wynosi 2,0 procent (2,0 procent w roku poprzednim). W poszczególnych regionach wartości te wynoszą: 0,5 procent w Europie Środkowej (0,6 procent w poprzednim roku), 0,9 procent w Europie Południowo-Wschodniej (-0,3 procent w poprzednim roku) i 2,8 procent w WNP (3,1 procent w poprzednim roku). Dla porównania, przewiduje się, że w strefie euro PKB w 2013 roku spadnie o 0,1 procent (-0,5 procent w poprzednim roku). W Austrii tempo wzrostu PKB utrzyma się na poziomie 0,5 procent. Czynnikami, które zapoczątkują wzrost w bieżącym roku będzie eksport (+1,9 procent) i inwestycje (+0,9 procent).

Wysoki popyt na obligacje skarbowe państw Europy Środkowo-Wschodniej

Ze względu na bardzo niskie stopy procentowe w strefie euro, znacząco wzrosło zainteresowanie obligacjami skarbowymi państw Europy Środkowo-Wschodniej. Duży zagraniczny popyt sprzyjał spadkowi ich rentowności. Eksperci Raiffeisen Research spodziewają się, że do końca pierwszego półrocza rentowności obligacji skarbowych w całym regionie generalnie się nie zmienią. Tę prognozę wspierają trwające obniżki stóp procentowych wynikające ze spadającej inflacji.

Analitycy dostrzegają potencjał wzrostu cen akcji na giełdach państw Europy Środkowo-Wschodniej i przewidują, że do końca drugiego kwartału indeksy zwiększą się o 4 do 9 procent. Najlepsze wyniki spodziewane są na giełdzie w Stambule; na kolejnych miejscach plasują się giełdy w Bukareszcie i Wiedniu.

Przewidywana wartość indeksu giełdowego ATX na koniec roku: 2650 pkt

Jeśli chodzi o prognozy na cały rok 2013, to można oczekiwać dalszego wzrostu cen akcji na giełdzie w Austrii i osiągnięcia pułapu 2 650 punktów. „Stąd też zdecydowana rekomendacja „kupuj” dla austriackiego rynku. Należy też podkreślić wyższą atrakcyjność akcji względem obligacji: średnie oczekiwane dywidendy na poziomie 3,2 procent w 2013 roku są wyższe niż oprocentowanie 10-letnich obligacji skarbowych, wynoszące 1,65 procent,” wyjaśnia Stefan Maxian, dyrektor działu Company Research Raiffeisen Centrobank AG (RCB). Analitycy RCB Company Research spodziewają się, że do końca czerwca indeks ATX — najważniejszy indeks na wiedeńskiej giełdzie — osiągnie wartość 2560 punktów. Oznaczałoby to wzrost o około 8 procent.

Rekomendowane firmy austriackie: CA-Immobilien, RHI i Flughafen Wien

Spośród firm austriackich, analitycy RCB szczególnie polecają akcje spółek CA-Immobilien, RHI i Flughafen Wien. O ile akcje CA-Immobilien i RHI należały do grupy rekomendowanych również w ubiegłym kwartale, o tyle rekomendacja dla akcji Flughafen Wien została podwyższona z „trzymaj” do „kupuj” dopiero w ubiegłym tygodniu.

Eksperci RCB zwracają uwagę na realizowaną przez firmę CA-Immobilien strategię wzmocnienia bilansu i poprawy rentowności. Planowana w 2013 roku sprzedaż dużego portfela nieruchomości powinna spowodować powiększenie kapitału własnego o kilka procent, a więc w konsekwencji także wzrost ceny akcji. Jeśli natomiast chodzi o akcje firmy RHI, to Stefan Maxian uważa, że ich cena jest nadal atrakcyjna: „Dzięki obniżeniu kosztów, dalsza integracja grupy powinna powodować wzrost zysków. W ciągu bieżącego roku spodziewamy się także pozytywnych informacji o przedsięwzięciach gospodarczych w krajach BRIC„. Wyniki osiągnięte przez Flughafen Wien w czwartym kwartale 2012 roku znów zaskoczyły analityków; były one przede wszystkim wynikiem wyższej niż oczekiwano skuteczności programu redukcji kosztów. Niewielki spadek liczby pasażerów w ciągu pierwszych dwóch miesięcy powinien ulec odwróceniu w najbliższych miesiącach z powodu wygasania negatywnych skutków redukcji mocy przewozowych linii lotniczych.   

Rekomendowane akcje w Europie Środkowo-Wschodniej: MOL, LUKoil, Azoty Tarnów i PKO BP

Spośród firm notowanych na giełdach krajów Europy Środkowo-Wschodniej główny analityk RCB szczególnie poleca akcje przedsiębiorstw naftowych: węgierskiej firmy MOL i rosyjskiej LUKoil, a także polskich spółek Azoty Tarnów i PKO BP. Zdaniem Stefana Maxiana, ostatni spadek ceny akcji MOL jest nieuzasadniony. „Naszym zdaniem, akcje tej firmy to dobra inwestycja, między innymi z powodu spodziewanego wzrostu cen ropy naftowej,” wyjaśnia Stefan Maxian. Akcje LUKoil, drugiej największej na świecie pod względem rezerw ropy, zintegrowanej pionowo spółki naftowo-gazowej, są obecnie zdecydowanie tańsze od akcji konkurencyjnej spółki Rosnieft. Jeśli chodzi o polski sektor bankowy, to najbardziej atrakcyjne pod względem ceny są akcje banku PKO BP; ponadto, w ostatnim czasie akcje te zapewniły inwestorom wyższe zyski niż akcje innych banków w tym regionie. Produkująca nawozy sztuczne spółka Azoty Tarnów skorzystała na konsolidacji polskiego przemysłu chemicznego. W najbliższych latach należy spodziewać się wzrostu obrotów, głównie dzięki rosnącym dotacjom UE dla polskich rolników. Linia do produkcji amoniaku należy do najbardziej wydajnych na świecie. 

Niniejszy komunikat prasowy zawiera rekomendacje w sensie § 48f ustawy o austriackiej giełdzie papierów wartościowych (BörseG). Klauzulę zrzeczenia się odpowiedzialności i deklarację braku konfliktu interesów można znaleźć na stronie https://www.rcb.at/en/news-info/securities-prospectus/

Źródło: Raiffeisen Bank International AG (RBI)

(1) Horyzont czasowy: koniec II kwartału 2013 r.
(2) Region Europy Środkowo-Wschodniej obejmuje regiony Europy Środkowej (Czechy, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry), Europy Południowo-Wschodniej (Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Rumunia i Serbia) oraz Wspólnotę Niepodległych Państw (Rosja, Ukraina i Białoruś).