Unijne pieniądze na szkolenia, to też inwestycja

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pracownicy.04.250x- Z Programu Kapitał Ludzki przeszkoliliśmy blisko 3,7 mln osób. Ten rodzaj aktywizacji zawodowej przynosi wymierne rezultaty - poinformował wiceminister Paweł Orłowski 15 listopada 2012 r. na konferencji prasowej w siedzibie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie.

Z Programu Kapitał Ludzki skorzystało już łącznie ponad 5,3 mln osób, a więc prawie 14 proc. wszystkich mieszkańców Polski. Większość otrzymała unijne wsparcie właśnie w postaci szkoleń oraz kursów dokształcających.

Środków z Europejskiego Funduszu Społecznego nie można wydać na budowę dróg czy gazociągów, przedsiębiorcy nie kupią za nie urządzeń do produkcji. Zgodnie z przepisami unijnymi, środki EFS mają służyć niwelowaniu różnic w rozwoju społecznym. Współfinansują edukację na każdym jej poziomie – od przedszkolaka, po doktoranta. Mało znany jest fakt, że to właśnie z Programu Kapitał Ludzki (a więc z EFS) finansowane są stypendia dla studentów na tzw. kierunkach zamawianych.

– Zaletą szkoleń finansowanych z Funduszy Europejskich jest możliwość ich dostosowania do aktualnych potrzeb rynkowych. A także to, że często łączą się ze stażami, praktykami, doradztwem oraz dotacjami na uruchomienie działalności gospodarczej – dodał wiceminister Orłowski. Podkreślił również konieczność uczenia się przez całe życie. Ułatwiają to unijne środki.

Wsparciem z zakresu aktywizacji zawodowej (w tym głównie szkoleniami) z Programu Kapitał objęto blisko 854 tys. osób bezrobotnych. Połowa z nich znalazła zatrudnienie w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie. Co czwarty spośród przeszkolonych pracowników przedsiębiorstw, dzięki wiedzy i umiejętnościom zdobytym w projekcie, odczuł poprawę swojej sytuacji, mierzoną wzrostem dochodów z zatrudnienia.

– Warto walczyć o miejsce Europejskiego Funduszu Społecznego w przyszłym budżecie unijnym 2014-2020. Bowiem dzięki środkom unijnym podnoszona jest konkurencyjność polskich pracowników – zaznaczył wiceminister Orłowski.

Szkolenia przynoszą efekty:

 • Blisko 854 tys. osób bezrobotnych zostało objętych wsparciem z zakresu aktywizacji zawodowej (w tym głównie szkoleniami), z czego ponad połowa – jak wskazują wyniki badań – znajduje zatrudnienie w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie.
 • Dzięki środkom z EFS powstało łącznie ponad 130 tys. firm. Osoby, które otrzymują dotacje na założenie własnej działalności również uczestniczą w szkoleniach np. z zakresu przygotowywania biznes planu, zdobywania nowych rynków zbytu, prowadzenia księgowości, rozliczania projektów, promowania własnej działalności, itp.
 • Co czwarty spośród przeszkolonych pracowników przedsiębiorstw, dzięki wiedzy i umiejętnościom zdobytym w projekcie, odczuł poprawę swojej sytuacji, mierzoną wzrostem dochodów z zatrudnienia.
 • Ocenia się, że od 1,8 tys. do 3,5 tys. osób bezpośrednio dzięki udziałowi w projekcie zmieniło swoje stanowisko pracy na wyższe lub lepsze równorzędne.
 • Ponad 82 proc. uczestników szkoleń wskazało, że dzięki szkoleniu zdobyli nową wiedzę lub umiejętności, a 93 proc. poleciłoby takie szkolenie innym osobom na podobnym stanowisku pracy.
 • Blisko 90 proc. uczestników szkoleń finansowanych z EFS, oceniło je jako pomocne.
 • Z Programu Kapitał Ludzki skorzystało już ok. 16 tys. pielęgniarek i położnych, uzupełniając kwalifikacje do poziomu uznawanego w całej Unii Europejskiej.
 • Wzrosła liczba lekarzy deficytowych specjalizacji. Wsparciem z funduszy europejskich objęto m.in. 29 onkologów, 191 kardiologów oraz 96 lekarzy medycyny pracy.
 • Kwalifikacje podniosło ponad 2 tys. przedstawicieli kadry zarządzającej w jednostkach służby
 • zdrowia.
 • Ponad 60 tys. nauczycieli uczestniczyło w szkoleniach z doskonalenia zawodowego, w tym 24 tys. to nauczyciele pochodzący z obszarów wiejskich, a 5 tys. to nauczyciele kształcenia zawodowego. Najwięcej nauczycieli skorzystało ze wsparcia w województwie małopolskim (7,4 tys.) i kujawsko- pomorskim (5,9 tys.). Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje zarówno w przedmiotach, w których się specjalizują (np. matematyka, fizyka, przyroda), jak i z metod pracy (np. metody pracy z uczniem szczególnie zdolnym, nowoczesne techniki przekazywania treści programowych).

Ponadto:

 • 56 uczelni wprowadziło nowe formy kształcenia nauczycieli, 14 uczelni rozpoczęło praktyki dla studentów przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela.
 • Blisko 2 tys. nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego uczestniczyło w stażach i praktykach w przedsiębiorstwach.

Źródło: www.mrr.gov.pl