Najwyższa Izba Kontroli / NIK

Farma wiatrowa na morzu
ESG

NIK: działania administracji rządowej w celu rozwoju morskiej energetyki wiatrowej niewystarczające

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli określone zostały bariery rozwoju takie jak m.in. brak głównego terminalu instalacyjnego, niedostosowanie prawa i braki w sieci przesyłowej w północnej części Polski. Rozpoczęto prace nad umożliwieniem uruchomienia pierwszej morskiej elektrowni wiatrowej ok. 2024/2025 r. Jednak władze nie przygotowały regulacji, które uprościłyby i zintegrowały obowiązujące procedury związane z wydawaniem pozwoleń, co bez wątpienia przyspieszyłoby rozwój tego rodzaju odnawialnych źródeł energii. Upłynęło już ok. 10 lat od kiedy wydano pierwsze pozwolenia lokalizacyjne dla morskich farm wiatrowych (MFW), jednak żadna z takich farm dotąd nie powstała, napisano w komunikacie prasowym NIK

CZYTAJ WIĘCEJ
Logo NIK
Gospodarka

NIK ocenia: RPP niezasadnie bagatelizowała inflację, co negatywnie wpłynęło na stabilność cen

Do września 2021 roku Rada Polityki Pieniężnej, w procesie decyzyjnym i komunikacji z otoczeniem, niezasadnie bagatelizowała zagrożenia inflacyjne, co sprzyjało wzrostowi oczekiwań inflacyjnych i nakręcaniu się spirali cenowo-płacowej, a w konsekwencji negatywnie wpłynęło na stabilność cen, napisała Najwyższa Izba Kontroli w analizie wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2021 r.

CZYTAJ WIĘCEJ
Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich
Firma | Gospodarka

Gospodarka potrzebuje ładu w stanowieniu prawa

„Właściwe i odpowiedzialne podejście do procesu stanowienia prawa ma szczególne znaczenie zwłaszcza obecnie, kiedy cała gospodarka stoi w obliczu bezprecedensowych wyzwań” – mówił Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich podczas prezentacji raportu „Legislacyjny Polski Ład”, który Rada Przedsiębiorczości przygotowała we współpracy z Grant Thornton. Spotkaniu przysłuchiwał się Karol Mórawski.

CZYTAJ WIĘCEJ
Logo NIK
ESG

NIK: działania MKiŚ w latach 2017-2020 nie wyeliminowały utrudnień w funkcjonowaniu OZE

Działania ministra odpowiedzialnego za sprawy energii, a później ministra odpowiedzialnego za sprawy klimatu nie pozwoliły na wyeliminowanie wszystkich utrudnień w funkcjonowaniu odnawialnych źródeł energii (OZE), wynika z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK). W okresie objętym kontrolą brakowało całościowej analizy rozpoznania oraz niwelowania problemów i barier rozwoju OZE.

CZYTAJ WIĘCEJ
prof. Witold Orłowski, ekonomista z Akademii Finansów i Biznesu Vistula oraz Politechniki Warszawskiej
Gospodarka | Multimedia

Prof. Witold Orłowski: gdzieś zostało ukryte sto kilkadziesiąt miliardów złotych długu

Faktyczne polskie zadłużenie wzrosło w 2020 roku do poziomu niemal czterokrotnie wyższego, niż wskazują na to oficjalne dane wykonania budżetu państwa. To efekt m.in. emisji obligacji przez PFR czy BGK, nieujmowanych w rachunkach budżetowych. I choć w porównaniu z innymi krajami Europy polskie zadłużenie jest wciąż umiarkowane, a nikt nie neguje faktu, że interwencja w obliczu pandemii była potrzebna, to kontynuowanie tego kursu może grozić Polsce kryzysem w perspektywie trzech–czterech lat.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wtyczka do prądu i pieniądze
ESG

NIK: minister energii nie zapobiegł skokowemu wzrostowi cen energii elektrycznej

Wbrew złożonym wcześniej deklaracjom, minister odpowiedzialny za sprawy energii nie zapobiegł skokowemu wzrostowi cen energii elektrycznej, mimo konsekwentnej polityki Unii Europejskiej ograniczania emisji CO2 i świadomości jej skutków dla polskiej energetyki, oceniła Najwyższa Izba Kontroli (NIK) po kontroli obejmującej okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2020 r.

CZYTAJ WIĘCEJ
Logo GetBack
Z rynku finansowego

NIK o działaniach organów i instytucji państwowych wobec GetBack: nieadekwatne do skali zagrożeń

Instytucje państwowe nie zapewniły skutecznej ochrony konsumentów przed niezgodną z prawem działalnością GetBack oraz podmiotów oferujących i dystrybuujących jej papiery wartościowe. Ich działania były nieadekwatne do istoty i skali zagrożeń oraz nie w pełni rzetelne. W szczególności Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) przez pierwsze pięć lat działalności spółki nie przeprowadził w niej ani jednej kontroli. Nie zidentyfikował także sygnałów wskazujących na nieprawidłowości na podstawie informacji udostępnianych przez spółkę, jej audytorów i inne podmioty z nią współpracujące, podała Najwyższa Izba Kontroli.

CZYTAJ WIĘCEJ
Elektrownia elektryczna
ESG

NIK ostrzega przed ryzykiem braku pokrycia zapotrzebowania gospodarki na energię

Brak stosownej strategii działań administracji rządowej, zaostrzające się kryteria ekologiczne Unii Europejskiej, zmienność regulacji prawnych wpływających na decyzje inwestycyjne oraz trudności i znaczne opóźnienia przy realizacji niektórych inwestycji rodzą ryzyko braku pokrycia pełnych potrzeb gospodarki na energię elektryczną, oceniła Najwyższa Izba Kontroli (NIK) w raporcie o inwestycjach w moce wytwórcze energii elektrycznej w latach 2012-2018.

CZYTAJ WIĘCEJ
Meżczyzna zrywający pomidory
Gospodarka

Jak państwo wspiera ekorolników? Zdaniem NIK niespójnie i nieskutecznie

Polska, zdaniem Najwyższej Izby Kontroli (NIK), ma potencjał, by stać się znaczącym producentem żywności ekologicznej w Europie, ale by tak się stało, sektor ten potrzebuje istotnego wsparcia państwa. Tymczasem, jak wykazała kontrola Izby, działania podejmowane od lat na rzecz rozwoju ekorolnictwa i wprowadzania do sprzedaży jego produktów były niespójne i nieskuteczne.

CZYTAJ WIĘCEJ
Napis VAT na tle pieniędzy
Gospodarka

Jak minister finansów czuwał nad VAT-em? Wyniki kontroli NIK

Nadzór ministra finansów w latach 2007 – 2015 był systematyczny, ale za mało skuteczny i nie zdołał zapobiec gwałtownemu wzrostowi luki VAT, wynika z ustaleń Najwyższej Izby Kontroli (NIK). Dopiero rozwiązania przyjęte w latach 2016–2018 uszczelniły system podatkowy. Prace w zakresie przygotowania oraz wykorzystania nowoczesnych narządzi muszą być kontynuowane, by jeszcze usprawnić oraz przyśpieszyć reakcję na rozpoznane zagrożenia.

CZYTAJ WIĘCEJ
Meżczyzna zrywający pomidory
Gospodarka

Kontrola NIK: producenci rolni uzależnieni od sieci handlowych, brak koncepcji wsparcia

Wciąż brakuje koncepcji funkcjonowania spółek rolno-spożywczych, mającej na celu wsparcie polskich producentów rolnych, którzy dzisiaj w znacznym stopniu uzależnieni są od dużych sieci handlowych, wynika z ustaleń Najwyższej Izby Kontroli (NIK). Nadzór właścicielski Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nad spółkami prawa handlowego z branży rolno-spożywczej w większości prowadzony był prawidłowo, nie wpłynął jednak w znaczącym stopniu na polepszenie ich sytuacji. Przeciwnie – kondycja niektórych pogorszyła się.

CZYTAJ WIĘCEJ
Rodzina i pieniądze
Gospodarka

500+ pod lupą NIK. Do końca lutego 2019 r. do rodzin trafiło 67 mld zł

Gminy zgodnie z przeznaczeniem wykorzystywały środki przyznane na realizację programu „Rodzina 500 plus”. Weryfikowały wnioski i wydawały decyzje oraz realizowały wypłaty terminowo, wynika z ustaleń Najwyższej Izby Kontroli (NIK). Problemem była obsługa wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego, jeżeli osoba składająca wniosek lub członek rodziny w nim wskazany przebywa poza granicami kraju. W sumie od początku trwania programu do końca lutego 2019 r. do rodzin w całej Polsce trafiło 67 mld zł.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 5