Szefowa EBC zapowiada kolejne podwyżki stóp procentowych: ryzyko wzrostu inflacji podwyższone

Szefowa EBC zapowiada kolejne podwyżki stóp procentowych: ryzyko wzrostu inflacji podwyższone
European Parliament from EU, CC BY 2.0 , via Wikimedia Commons
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Możemy spodziewać się podwyżek stóp proc. o 50 pb. na nadchodzących posiedzeniach - powiedziała prezes EBC Christine Lagarde na konferencji po posiedzeniu EBC. Jak dodała, ryzyko związane ze wzrostem inflacji jest nadal podwyższone.

„W tym momencie oceniamy, że będziemy musieli znacząco podnieść stopy procentowe. Jest oczywiste, że na podstawie obecnych danych znaczący wzrost w umiarkowanym tempie oznacza, że będziemy podnosić stopy proc. o 50 pb. przez jakiś czas” – powiedziała Lagarde.

Czytaj także: EBC walczy z inflacją, stopy procentowe w górę, do poziomu najwyższego od blisko 14 lat >>>

„Nasze projekcje, które uwzględniały rynkowe wyceny dla stóp proc. nie wykazują możliwości powrotu inflacji do 2 proc. w średnim okresie. Musimy jednak zrobić więcej” – dodała. 

To nie jest moment na zatrzymanie się w podwyżkach stóp procentowych

Lagarde powiedziała również, że to nie jest moment na zatrzymanie się w podwyżkach stóp proc.

„Utrzymujemy nasz kurs, nie wystarczy wykonać uderzenia i wycofać się. Utrzymujemy nasze nastawienie, ponieważ chcemy, aby te poziomy spadku dynamiki inflacji utrzymywały się na tych restrykcyjnych poziomach wystarczająco długo, abyśmy mogli być pewni, że inflacja wróci do celu. (…) Każdy kto uważa, że EBC dokonuje zwrotu w nastawieniu w polityce monetarnej, jest w błędzie. Nie wahamy się, wykazujemy odporność i determinację w działaniu” – powiedziała przewodnicząca Rady Prezesów.

„Zacieśnianie ilościowe (QT) działa jakby w tle, aby dostosować się do naszego kluczowego narzędzia polityki pieniężnej, jakim są stopy procentowe. (…) Od początku marca 2023 r. portfel aktywów programu APP będzie się zmniejszał w wyważonym i przewidywalnym tempie, ponieważ Eurosystem nie będzie reinwestował wszystkich spłat kapitału z zapadających papierów wartościowych” – dodała.

Zagrożenie ze strony inflacji

Ryzyko związane ze wzrostem inflacji jest nadal podwyższone – powiedziała prezes EBC Christine Lagarde na konferencji po posiedzeniu EBC.

Zagrożenie ze strony inflacji jest przede wszystkim związane z jej dalszym wzrostem.

„W najbliższym czasie istniejące presje na gazociągi mogą doprowadzić do silniejszych niż oczekiwano podwyżek cen detalicznych energii i żywności. W średnim okresie ryzyka wynikają przede wszystkim z czynników krajowych, takich jak utrzymujący się wzrost oczekiwań inflacyjnych powyżej naszego celu lub wyższe od przewidywanych podwyżki płac. Z kolei spadek kosztów energii lub dalsze osłabienie popytu zmniejszyłoby presję cenową” – powiedziała Lagarde.

„Bilans ryzyk dla perspektyw wzrostu gospodarczego pogorszył się, zwłaszcza w krótkim okresie. Inwazja Rosji na Ukrainę pozostaje poważnym zagrożeniem dla gospodarki. Koszty energii i żywności mogą również pozostawać wyższe przez dłuższy czas niż oczekiwano. Mogłoby dojść do dodatkowego zahamowania wzrostu PKB w strefie euro, gdyby światowa gospodarka osłabiła się bardziej niż się spodziewamy” – dodała.

Gospodarka strefy ograniczana przez wysoką inflację

Według przewodniczącej Rady Prezesów gospodarka strefy jest ograniczana przez wysoką inflację.

„Wysoka inflacja i zaostrzone warunki finansowania ograniczają wydatki i produkcję, zmniejszając realne dochody gospodarstw domowych i podnosząc koszty przedsiębiorstw. (…) Gospodarka światowa również zwalnia w kontekście utrzymującej się niepewności geopolitycznej, zwłaszcza z powodu nielegalnej inwazji Rosji na Ukrainę oraz zaostrzonych warunków finansowania na całym świecie. Pogorszenie warunków wymiany handlowej w przeszłości, odzwierciedlające szybszy wzrost cen importu niż cen eksportu, nadal odbija się na sile nabywczej w strefie euro” – powiedziała.

„Wąskie gardła w łańcuchach dostaw stopniowo się zmniejszają, chociaż ich skutki wąskich gardeł nadal przyczyniają się jednak do wysokiej inflacji, podnosząc w szczególności ceny towarów. To samo dotyczy znoszenia ograniczeń związanych z pandemią: efekt stłumionego popytu, choć słabnie, nadal powoduje wzrost cen, zwłaszcza w sektorze usług. Deprecjacja euro w tym roku nadal odbija się na cenach konsumpcyjnych” – dodała.

Rynek pracy pozostaje silny

W ocenie prezes EBC, rynek pracy pozostaje silny, a wzrost płac podniesie inflację w horyzoncie projekcji.

„Wzrost płac umacnia się, wspierany przez solidne warunki na rynku pracy i pewne wyrównanie płac, aby zrekompensować pracownikom wysoką inflację. Ponieważ czynniki te mają się utrzymać, zgodnie z projekcjami ekspertów Eurosystemu, płace będą rosły w tempie znacznie przekraczającym historyczne średnie i podbijają inflację w całym okresie projekcji. Większość miar długoterminowych oczekiwań inflacyjnych wynosi obecnie około 2 proc., chociaż dalsze korekty niektórych wskaźników powyżej wartości docelowych uzasadniają dalsze monitorowani” – wskazywała Lagarde.

„Rosnące płace mają przywrócić część utraconej siły nabywczej, wspierając konsumpcję. Jednak w miarę osłabienia gospodarki tempo tworzenia nowych miejsc pracy prawdopodobnie spadnie, a bezrobocie może wzrosnąć w nadchodzących kwartałach” – dodała.

Warunki finansowe w strefie euro pogorszyły się

Według Lagarde warunki finansowe w strefie euro pogorszyły się.

„Otoczenie stabilności finansowej pogorszyło się od naszego ostatniego przeglądu w czerwcu 2022 r. ze względu na słabszą gospodarkę i rosnące ryzyko kredytowe. Ponadto w związku ze słabszymi perspektywami gospodarczymi i słabszą sytuacją fiskalną zwiększyła się podatność państw na zagrożenia. Bardziej rygorystyczne warunki finansowania ograniczyłyby narastanie niestabilności finansowej i zmniejszyłyby ryzyko inflacji w średnim okresie, kosztem wyższego ryzyka napięć systemowych i większego ryzyka pogorszenia wzrostu w perspektywie krótkoterminowej” – powiedziała Lagarde.

Prezes EBC powiedziała, że wsparcie fiskalne wobec kryzysu energetycznego powinno być tymczasowe i ukierunkowane.

„Fiskalne środki wsparcia mające chronić gospodarkę przed wpływem wysokich cen energii powinny być tymczasowe, ukierunkowane i dostosowane do zachowania zachęt do mniejszego zużycia energii. Środki fiskalne niespełniające tych zasad prawdopodobnie zaostrzą presję inflacyjną, co wymagałoby silniejszej reakcji polityki pieniężnej” – powiedziała.

„Środki fiskalne mające na celu zrekompensowanie gospodarstwom domowym wysokich cen energii i inflacji mają osłabić inflację w przyszłym roku, ale zwiększą ją, gdy zostaną wycofane” – dodała.

EBC zrewidował w górę prognozę inflacji w eurolandzie na lata 2022-2024

EBC zrewidował w górę prognozy dynamiki PKB w strefie euro na 2022 r. do 3,4 proc., na 2023 r. w dół do 0,5 proc., a na 2024 r. pozostawił bez zmian na poziomie 1,9 proc. EBC zrewidował w górę prognozy inflacji na 2022 r. do 8,4 proc., w 2023 r. w górę do 6,3 proc., a w 2024 w górę do 3,4 proc.

W tabeli poniżej prognozy EBC dla scenariusza bazowego (w proc. rdr). EBC podał po raz pierwszy prognozy na 2025 r.

prognozy z:grudzień ’22   |wrzesień’22  
prognozy na:2022202320242025|202220232024
Realny PKB3,40,51,91,8|3,10,91,9
Inflacja HICP8,46,33,42,3|8,15,52,3

W tabeli poniżej założenia techniczne dla projekcji.

prognozy z:grudzień’22   
prognozy na:2022202320242025
Cena baryłki ropy w USD104,686,479,776
Cena gazu EUR/Mwh122,5123,69869
Kurs USD/EUR1,051,031,031,03

Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 10,0 proc. w listopadzie w ujęciu rdr, po wzroście o 10,7 proc. miesiąc wcześniej – podano w I wyliczeniu. Na rynku szacowano wzrost o 10,4 proc.

CPI bazowy rdr wzrósł w XI o 5,0 proc., po wzroście miesiąc wcześniej o 5,0 proc. Tu szacowano +5,0 proc. 

Źródło: PAP BIZNES