Świetne wyniki finansowe firm, przyspieszyły inwestycje; najlepsze półrocze od początku XXI wieku

Świetne wyniki finansowe firm, przyspieszyły inwestycje; najlepsze półrocze od początku XXI wieku
Fot. stock.adobe.com/AgataK
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych wyniósł 120,2 mld zł w I poł. 2021 r. i był wyższy o 92,9% w skali roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując dane dotyczące firm zatrudniających 10+ osób.

Wynik finansowy brutto wyniósł 142,4 mld zł wobec 76,2 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 22,2 mld zł (wobec 13,8 mld zł).

„Wynik finansowy netto wyniósł 120,2 mld zł i był wyższy o 92,9% niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 140,6 mld zł i był wyższy o 47,6% od uzyskanego w I półroczu 2020 roku, a strata netto wyniosła 20,4 mld zł i zmniejszyła się o 38,0% w stosunku do I półrocza 2020 roku. Zysk netto wykazało 74,0% ogółu przedsiębiorstw, a uzyskane przez nie przychody stanowiły 87,1% przychodów ogółem badanych przedsiębiorstw (wobec 76,4% przed rokiem)” – czytamy w komunikacie.

Wskaźnik poziomu kosztów

Wskaźnik poziomu kosztów dla ogółu przedsiębiorstw wyniósł 93% (wobec 95,6% przed rokiem), a wskaźnik rentowności sprzedaży brutto zwiększył się z 4,5% do 5,8%. Zwiększył się wskaźnik rentowności obrotu brutto z 4,4% do 7% oraz wskaźnik rentowności obrotu netto z 3,6% do 5,9%.

„Wartość przychodów ogółem uzyskanych przez badane przedsiębiorstwa wyniosła 2 033,3 mld zł. W stosunku do I połowy 2020 roku dla całej badanej zbiorowości wartość przychodów wzrosła o 18,6%, w tym dla jednostek małych – o 11,5%, dla średnich – o 17,8% natomiast dla jednostek dużych – o 20,4%. Z przychodów ogółem 12,3% wypracowały przedsiębiorstwa małe, 24,4% jednostki średnie, a 63,3% – jednostki duże” – czytamy dalej.

W jakich sekcjach największy wzrost przychodów?

Największy wzrost przychodów ogółem w stosunku do osiągniętych w I połowie 2020 roku odnotowano m.in. w sekcjach: przetwórstwo przemysłowe (o 22,8%), pozostała działalność usługowa (o 21,5%), dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją (o 18,5%), informacja i komunikacja (o 18,3%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 18,1%), górnictwo i wydobywanie (o 17,9%), transport i gospodarka magazynowa (o 17,2%). Spadek przychodów ogółem zanotowano jedynie w sekcji zakwaterowanie i gastronomia (o 2,2%), wymieniono w materiale.

„Z grupy przedsiębiorstw objętych badaniem 37,8% wykazało w okresie I-VI 2021 roku przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na eksport (wobec 37,2% rok wcześniej). Poziom przychodów ze sprzedaży na eksport był o 28,4% wyższy niż w I półroczu roku ubiegłego. Udział tych przychodów w przychodach netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ogółu badanych przedsiębiorstw wzrósł z 22,5% do 24,5%. Spośród jednostek eksportujących, zysk netto wykazało 80,8% przedsiębiorstw wobec 76,6% przed rokiem. Podstawowe relacje ekonomiczno-finansowe tej grupy przedsiębiorstw uległy poprawie i były wyższe od uzyskanych dla ogółu badanych przedsiębiorstw” – czytamy dalej.

Czytaj także: Poprawa nastrojów wśród polskich przedsiębiorców w październiku, szczególnie w dużych i średnich firmach >>>

W publikacji przedstawiono dane o przychodach, kosztach i wynikach finansowych oraz aktywach obrotowych, zobowiązaniach i nakładach inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej osób. Źródłem informacji jest kwartalne badanie przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz nakładów inwestycyjnych, realizowane w oparciu o zestaw danych F-01/I-01 przez przedsiębiorstwa niefinansowe o liczbie pracujących 10 osób i więcej, prowadzące księgi rachunkowe w okresie I-VI 2021 r.

Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw niefinansowych wzrosły o 8,3 proc. rdr

Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw niefinansowych wzrosły (w cenach stałych) o 8,3% r/r i wyniosły 72,2 mld zł w I poł. 2021 r., podał także GUS, prezentując dane dotyczące firm zatrudniających 10+ osób.

W I półroczu 2021 roku nakłady inwestycyjne ogółem badanych przedsiębiorstw wyniosły 72,2 mld zł.

„Wartość nakładów była (w cenach stałych) o 8,3% wyższa niż przed rokiem (w I połowie 2020 roku odnotowano spadek o 6,6%). Zmniejszyły się nakłady (w cenach stałych) na budynki i budowle – o 4,3%, natomiast wzrosły na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia – o 9,8% oraz na środki transportu – o 44,2%. Udział zakupów w nakładach ogółem wyniósł 63,4% (w I półroczu 2020 roku – 58,6%)” – czytamy w komunikacie.

Jakie przedsiębiorstwa głównie inwestowały?

Przedsiębiorstwa duże, tj. o liczbie pracujących 250 osób i więcej, zrealizowały 75,4% ogółu nakładów inwestycyjnych poniesionych przez badane przedsiębiorstwa o liczbie pracujących 10 osób i więcej. Jednostki średnie (liczbie pracujących od 50 do 249 osób) – 18,3%, a jednostki małe (o liczbie pracujących 10-49 osób) – 6,3%.

„Inwestowały głównie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie: przemysłu – 39,5% ogółu inwestujących przedsiębiorstw, handlu; naprawy pojazdów samochodowych – 25,3%, budownictwa – 7,6%, transportu i gospodarki magazynowej – 5%, informacji i komunikacji – 4,6%, obsługi rynku nieruchomości – 4,4% oraz administrowania i działalności wspierającej – 2,9%. Łącznie przedsiębiorstwa te zainwestowały 70,3 mld zł, tj. 97,3% ogółu nakładów badanych przedsiębiorstw” – czytamy dalej.

Wśród jednostek przetwórstwa przemysłowego najwyższy udział poniesionych nakładów przypadał na jednostki produkujące artykuły spożywcze – 15,4%, pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy – 12,9%, chemikalia i wyroby chemiczne – 9,6%, urządzenia elektryczne – 8,7%, wyroby z gumy i tworzyw sztucznych – 8,4%, koks i produkty rafinacji ropy naftowej – 7,7%, wyroby z metali – 6,7% oraz wyroby z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – 4,9% i produkcja papieru i wyrobów z papieru – 4,8%.

„Wartość kosztorysowa inwestycji nowo rozpoczętych ogółem wyniosła 25,7 mld zł. Z ogółem wartości kosztorysowej inwestycji nowo rozpoczętych 5,8% przypadło na przedsiębiorstwa małe, 17,0% na jednostki średnie, a 77,2% na jednostki duże” – napisano także.

Największy udział w zrealizowanych nakładach w I półroczu 2021 roku miały przedsiębiorstwa z siedzibą na terenie czterech województw: mazowieckiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego i śląskiego – łącznie 66,9%. W kolejnych siedmiu województwach: małopolskim, pomorskim, łódzkim, lubelskim, kujawsko-pomorskim, zachodnio-pomorskim i podkarpackim, zrealizowano 27,4% nakładów. Na pozostałe pięć województw przypadało 5,7% poniesionych nakładów inwestycyjnych, podano także.

W publikacji przedstawiono dane o przychodach, kosztach i wynikach finansowych oraz aktywach obrotowych, zobowiązaniach i nakładach inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej osób. Źródłem informacji jest kwartalne badanie przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz nakładów inwestycyjnych, realizowane w oparciu o zestaw danych F-01/I-01 przez przedsiębiorstwa niefinansowe o liczbie pracujących 10 osób i więcej, prowadzące księgi rachunkowe w okresie I-VI 2021 r.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan:

Na ponad 2 biliony złotych przychodów największy udział przypadł dużym przedsiębiorstwom. Ta grupa charakteryzowała się również największym wzrostem w skali roku – przekraczającym 20%.

Pierwsze półrocze firmy kończą z wynikiem finansowym netto blisko dwukrotnie wyższym niż w analogicznym okresie 2020 r. i o ponad 50% lepszym niż w I półroczu 2019 r.

Zysk netto wykazało ponad trzy czwarte przedsiębiorstw. W przetwórstwie przemysłowym na plusie było ponad 80% jednostek.

Bardzo dobre wyniki zapowiadał już GUS w opublikowanym pod koniec sierpnia wstępnym szacunku. Sygnał, że gospodarka poważnie się odradza dało się również odnaleźć we wstępnym odczycie PKB za II kwartał (wzrost o 11,1% r/r).

Teraz dostajemy potwierdzenie, że motory napędowe polskiej gospodarki czyli przemysł i eksport są niezmiennie w bardzo dobrej kondycji.

To na co zwrócić należy uwagę to odbicie inwestycji. W pierwszej połowie br. nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw były wyższe o ponad 8% niż przed rokiem. Jednocześnie nadal, niestety nie udało nam się odzyskać tempa wzrostu inwestycji sprzed okresu pandemii. 

Analizując poszczególne sektory nie jest zaskoczeniem, że największe wzrosty nadal odnotowujemy w przemyśle, który w czasach pandemii okazał się najbardziej odporny na obostrzenia i zamrożenie gospodarki. Z kolei realizacja odłożonego popytu przy stopniowym luzowaniu obostrzeń niewątpliwie przyczyniła się do wzrostu przychodów w sektorze usługowym.  Branża, która nadal odczuwa skutki walki z pandemią jest gastronomia i zakwaterowanie. Jest to jedyna gałąź gospodarki, która odnotowała spadek przychodów ogółem, w skali roku, o 8,7%.

Źródło: ISBnews, Konfederacja Lewiatan