Stanowisko ZBP: Związek Banków Polskich w sprawie głównych kierunków wspierających rozwój gospodarczy kraju

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

ZBP.kwadrat.01.200xWybory do Parlamentu budzą nadzieję na podjęcie kluczowych spraw dla kraju i społeczeństwa. Wiele z nich odnosi się do sfery gospodarki, bowiem w tym obszarze decyduje się długookresowe powodzenie większości programów.

Praktyka ostatnich lat, a szczególnie trudne doświadczenia płynące z głębokiego kryzysu pokazują, że nawet najtrudniejsze problemy są łatwiej pokonywane, gdy fundamenty i struktury gospodarcze zbudowane są stabilnie i solidnie. W działaniach gospodarczych nie można liczyć na przypadek lub szczęśliwy los. Dobrą kondycję ekonomiczną państwa i przedsiębiorstw, a w konsekwencji obywateli osiąga się w wyniku mądrej i racjonalnej polityki gospodarczej. O takie myślenie apelujemy do ludzi, którzy ubiegają się o społeczny mandat do zarządzania naszym krajem na kolejne ważne 4 lata.” ]

Szczególnej uwadze polityków polecamy kwestie, które w naszej opinii były zbyt często zaniedbywane. Wymaga to nadania priorytetu wszelkim działaniom wspierającym rozwój gospodarczy, w szczególności poprzez:

 1. Budowę wizerunku Polski jako kraju wiarygodnego, praworządnego i stabilnego o wysokiej zdolności inwestycyjnej. To oznacza przyjęcie konsekwentnego programu redukcji długu publicznego i deficytu budżetowego oraz uzgodnienie kilku kluczowych programów rozwojowych Polski.
 2. Likwidację barier w obrocie gospodarczym, stworzenie zachęt dla inwestycji i zakładania nowego biznesu dla Polaków i inwestorów zagranicznych.
 3. Stworzenie mechanizmów zachęcających do umacniania potencjału polskich instytucji finansowych, które m.in. poprzez budowę własnych kapitałów i rozwój długoterminowego oszczędzania – na cele mieszkaniowe, edukacyjne, emerytalne i zdrowotne będą zdolne do finansowania rozwoju w większym stopniu o zasoby krajowe.
 4. Zbudowanie spójnych i długookresowych programów rozwoju budownictwa mieszkaniowego, indywidualnego, czynszowego i socjalnego. Ten segment polskiej gospodarki ma szczególne gospodarcze i społeczne znaczenie. To m.in. kwestia setek tysięcy miejsc pracy i poprawa jakości życia obywateli.
 5. Wypracowanie i wdrożenie efektywnego mechanizmu poręczeń i gwarancji, które poprzez podział ryzyka między uczestników rynku wspomagałyby rozwój finansowania przedsiębiorstw w szczególności tych, które podejmują projekty innowacyjne i rozwojowe.
 6. Zbudowanie systemu promocji polskiej przedsiębiorczości poza granicami naszego kraju.
 7. Upowszechnienie realizacji projektów gospodarczych i społecznych w drodze wspólnych przedsięwzięć osób prywatnych oraz władz publicznych – Partnerstwo Publiczno Prywatne.
 8. Rozwój obrotu bezgotówkowego i zwiększenie jego skali, co przyczyni się do znaczących oszczędności w sektorze finansów publicznych i budżetach domowych milionów Polaków.
 9. Zwiększenie zaangażowania państwa na rzecz edukacji ekonomicznej i finansowej społeczeństwa, kluczowego czynnika decydującego o zdolności rozpoznawania szans, wyzwań i zagrożeń stojących przed każdym obywatelem i przedsiębiorcą.
 10. Ważnym problemem stało się utworzenie krajowego ośrodka studiów strategicznych, służącego kompetentną ekspertyzą na potrzeby organów państwa i przedsiębiorców w sprawach o kluczowym znaczeniu dla rozwoju Polski, ale też Europy.

Ad. 1. Budowa wizerunku Polski jako kraju wiarygodnego, praworządnego i stabilnego o wysokiej zdolności inwestycyjnej. Konsekwentny program redukcji długu publicznego i deficytu budżetowego oraz uzgodnienie kilku kluczowych programów rozwojowych Polski.

 1. Opracowanie i wdrożenie kompleksowego programu naprawy finansów publicznych, ukierunkowanego na zmianę struktury dochodów i wydatków z budżetu państwa oraz oszczędne zarządzania finansami publicznymi. Zwiększenie transparentności wydatków, zwiększenie wydatków prorozwojowych, w szczególności z wykorzystaniem formuły partnerstwa publiczno-prywatnego przy jednoczesnym ograniczaniu wydatków socjalnych. Zmiany w zasadach ubezpieczeń rolników. Przebudowa systemu funkcjonowania służby zdrowia. Podwyższanie wielu emerytalnego dla kobiet i mężczyzn. Eliminacja lub ograniczenie przywilejów emerytalnych dla służb mundurowych i dla wybranych zawodów. Przywrócenie racjonalnych zasad w zakresie nakładania składki rentowej.
 2. Redukcja deficytu budżetowego i stopniowe obniżanie relacji długu publicznego do PKB. Finansowanie potrzeb pożyczkowych państwa głównie przez emisję obligacji na rynku lokalnym. Opracowywanie budżetów wieloletnich. Racjonalna polityka w kluczowych dla rozwoju kraju sektorach – wzrost nakładów na nowoczesną infrastrukturę, w tym na gospodarkę opartą na wiedzy, szerokopasmowy Internet, dostosowanie szkolnictwa do potrzeb gospodarki, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, przebudowa przemysłu zbrojeniowego w celu dostosowania go do potrzeb nowoczesnej armii.
 3. Poprawa warunków i bezpieczeństwa prowadzenia biznesu – wprowadzenie zmian podatkowych zachęcających do inwestowania oraz do podnoszenia aktywności zawodowej obywateli. Usuwanie barier administracyjnych prowadzenia działalności gospodarczej. Wspieranie współpracy między biznesem, nauką i samorządem lokalnym. Aktywne działanie państwa w zakresie systemu poręczeń i gwarancji kredytowych dla biznesu. Usprawnienie postępowań prokuratorskich i sądowych, zwłaszcza w zakresie spraw cywilnych, przymusowego dochodzenia roszczeń.
 4. Opracowanie stopniowej, wiarygodnej drogi dochodzenia do strefy euro.

Ad. 2. Likwidacja barier w obrocie gospodarczym, stworzenie zachęt dla inwestycji i zakładania nowego biznesu dla Polaków i inwestorów zagranicznych.

 1. Podniesienie poziomu transparentności w obrocie gospodarczym poprzez wprowadzenie możliwości udostępniania informacji gospodarczych o wierzytelnościach publicznoprawnych (podatki i opłaty lokalne, wszelkie opłaty administracyjne, opłaty sądowe, a także grzywny, mandaty i kary pieniężne, niezapłacone składki ZUS) w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.
 2. Zmiany w przepisach podatkowych (podatek PIT i CIT) umożliwiające faktyczną restrukturyzację zobowiązań dłużnika, usprawnienie procesu egzekucji z nieruchomości, poprawa efektywności pracy komornikó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI