Stabilna sytuacja sektora bankowego

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

110731.kom.nadz.fin.100xW I kwartale 2011 r. sytuacja sektora bankowego pozostała stabilna. Aktywność większości banków, mierzona tempem wzrostu sumy bilansowej, zatrudnienia i sieci sprzedaży pozostała ograniczona, co należy łączyć z utrzymującą się niepewnością, co do rozwoju koniunktury oraz procesami dostosowawczymi zmierzającymi do wzmocnienia zarządzania ryzykiem i poprawy efektywności działania.

Oceniając poszczególne obszary można stwierdzić:

  • Bieżąca sytuacja w zakresie bazy kapitałowej jest dobra.
  • Bieżąca sytuacja w zakresie płynności jest dobra, choć istotnym źródłem utrudnień w zarządzaniu płynnością pozostaje brak pełnej efektywności funkcjonowania rynku międzybankowego.
  • Tempo wzrostu akcji kredytowej pozostało relatywnie niskie. Głównymi obszarami rozwoju akcji kredytowej były kredyty dla przedsiębiorstw, kredyty mieszkaniowe oraz kredyty dla przedsiębiorców indywidualnych. W szczególności uwagę zwraca ożywienie akcji kredytowej dla przedsiębiorstw, które zdaje się świadczyć o tym, że utrzymujący się wzrost aktywności gospodarczej zaczyna przekładać się na wzrost popytu na kredyt ze strony przedsiębiorstw, a stabilizacja jakości portfela kredytowego na zwiększenie jego podaży ze strony banków. Z drugiej strony odnotowano zmniejszenie zadłużenia z tytułu kredytów konsumpcyjnych, co należy łączyć z zaostrzeniem polityki kredytowej banków, okresem adaptacji do zaleceń Rekomendacji T oraz zmianą zasad księgowania portfela kredytów konsumpcyjnych w jednym z banków.
  • Utrzymuje się ograniczone tempo wzrostu bazy depozytowej, przy czym podobnie jak w latach
  • ubiegłych odnotowano sezonowy spadek depozytów sektora przedsiębiorstw.

Pełny raport tutaj