SKOK-i 4,3 mln zł na minusie w 2020 r.

SKOK-i 4,3 mln zł na minusie w 2020 r.
Logo SKOK
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wynik finansowy netto spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) wyniósł -4,3 mln zł w 2020 r., co oznacza spadek o 13,2 mln zł r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wartość depozytów członkowskich wynosiła 8,86 mld zł, zaś wartość kredytów/pożyczek sięgnęła 6,53 mld zł na koniec 2020 r.

Badaniem objęte zostały 23 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, które prowadziły działalność operacyjną w końcu 2020 r. Liczba kas objętych badaniem zmniejszyła się w porównaniu do 2019 r. o dwie kasy przejęte przez inne spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, podano.

Wynik finansowy netto wyniósł -4,3 mln zł 2020 r. wobec 8,9 mln zł w 2019 roku. 

18 kas z zyskiem, 5 ze stratą

Na wynik finansowy netto SKOK-ów złożyły się zyski netto 18 kas w wysokości 4,5 mln zł oraz straty netto o wartości 8,8 mln zł poniesione przez 5 kas, podano także. 

Wynik działalności kas ukształtował się w 2020 r. na niższym o 3,5% poziomie i wyniósł 335,4 mln zł. Głównym czynnikiem wpływającym na tę wartość był niższy o 21,6% wynik z tytułu odsetek.

„Pozostałe elementy tworzące wynik działalności kas miały pozytywny wpływ na jego
wartość. Wynik z tytułu prowizji zwiększył się o 12,9%, przychody z tytułu dywidend wzrosły 32-krotnie, a ujemny wynik z tytułu wyceny oraz wyłączeń z bilansów kas aktywów i zobowiązań finansowych był niższy o 35,9%. Koszty działania kas obniżyły się w 2020 r. o 5,6% do 323,3 mln zł. Najwyższy udział w tych kosztach zanotowano w pozycji kosztów pracowniczych 33,9% (109,5 mln zł) oraz kosztów z tytułu usług obcych 36% (116,4 mln zł)” – czytamy w komunikacie. 

Wartość depozytów

Wartość depozytów posiadanych przez kasy według stanu w końcu 2020 r. osiągnęła poziom 8 863,9 mln zł, tj. zwiększyła się o 152 mln zł w stosunku do roku poprzedniego. Kwota zgromadzonych w końcu grudnia depozytów członków wyniosła przeciętnie 385,4 mln zł na jedną
kasę, wobec 348,5 mln zł na koniec 2019 r. Średnia wartość depozytu, przypadająca na jedną czynną w końcu 2020 r. umowę depozytową (liczba umów 2 379,3 tys.), wynosiła 3,7 tys. zł. Depozyty w kasach osiągających w 2020 r. dodatni wynik finansowy netto, stanowiły 23,6%
wartości depozytów SKOK-ów ogółem, wskazano również.

„Wartość kredytów/pożyczek w końcu 2020 r. wyniosła 6 531,9 mln zł i zwiększyła się o 494,8 mln zł w porównaniu z końcem 2019 r. Kwota zaciągniętych przez członków kredytów/pożyczek wyniosła przeciętnie w końcu grudnia 284 mln zł na jedną kasę, wobec 241,5 mln zł na koniec 2019 r. Średnia wartość zadłużenia, przypadającego na jedną czynną w końcu 2020 r. umowę kredytu/pożyczki (liczba umów 371,2 tys.), wynosiła 17,6 tys. zł. Kredyty/pożyczki udzielone przez kasy, które uzyskały w 2020 r. dodatni wynik finansowy netto, stanowiły 18,3% kredytów/pożyczek SKOK-ów ogółem” – czytamy dalej.

Aktywa i pasywa

Aktywa SKOK-ów w końcu grudnia 2020 r. osiągnęły wartość 9 549,3 mln zł, co oznaczało wzrost o 118,5 mln zł wobec stanu sprzed roku. Wartość aktywów finansowych zwiększyła się o 2%, przy wzroście wartości kredytów i pożyczek o 8,2%. Rzeczowe aktywa trwałe zmniejszyły się w analizowanym okresie o 8,3%. Aktywa kas, które wykazały w 2020 r. zysk netto, stanowiły 23,7% wartości aktywów wszystkich
badanych SKOK-ów.

W pasywach SKOK-ów główną pozycją były zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, które zwiększyły się o 2,2% w stosunku do roku poprzedniego. Fundusze własne SKOK-ów zmniejszyły się o 81,5 mln zł, na co główny wpływ miało zmniejszenie funduszu z aktualizacji wyceny o 66,7 mln zł, wskazano również.

Czytaj także: KNF: wynik finansowy netto SKOK-ów spadł rdr do 2,91 mln zł w 2020 roku >>>

„Sieć dystrybucji SKOK-ów w porównaniu z końcem 2019 r. zmniejszyła się o 42 oddziały i punkty obsługi klienta do 737 placówek. W 2020 r. przeciętnie na jedną kasę przypadały 32 placówki obsługi klienta. Zatrudnienie w kasach zmniejszyło się o 13,1%, tj. o 241 etatów. Liczba członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych zmniejszyła się o 26,4 tys., za to wzrosła do 59,8 tys. (56,1 tys. w 2019 r.) średnia liczba członków zrzeszonych w jednej kasie” – czytamytakże. 

Współczynnik wypłacalności badanych SKOK-ów ogółem w końcu 2020 r. osiągnął wartość 5,2%, tj. zmniejszył się w porównaniu z końcem 2019 r. o 1,1 pkt proc. Oznacza to poziom zbliżony do ustawowego minimum wynoszącego 5%.

Źródło: ISBnews