Silne obniżenie dynamiki inwestycji w II kw. 2018 roku

Silne obniżenie dynamiki inwestycji w II kw. 2018 roku
Fot. Materiały prasowe Credit Agricole
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zgodnie z dzisiejszą publikacją GUS, tempo wzrostu PKB w II kw. wyniosło 5,1% r/r wobec 5,2% w I kw., a tym samym było ono zgodnie z opublikowanym wcześniej wstępnym szacunkiem. Oczyszczony z wpływu czynników sezonowych PKB wzrósł w II kw. o 1,0% kw/kw wobec wzrostu o 1,6% w I kw.

#JakubBorowski, #CreditAgricole: dużą niespodzianką są dane o dynamice inwestycji, która obniżyła się w II kw. do 4,5% r/r wobec 8,1% r/r w I kw. #inwestycje #PKB #GUS

W II kw. odnotowano lekkie przyspieszenie wzrostu konsumpcji (do 4,9% r/r wobec 4,8% w I kw.), wspierane przez utrzymującą się poprawę sytuacji na rynku pracy, w tym w szczególności szybszy wzrost realnego funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnej płacy) w sektorze przedsiębiorstw. Ze względu na zmniejszenie wagi spożycia prywatnego w PKB pomiędzy I i II kw., wkład konsumpcji do wzrostu PKB zmniejszył się jednak do 2,9 pkt. proc. w II kw. wobec 3,0 pkt. proc. w I kw. Niemniej jednak wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych pozostały głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami wkład przyrostu zapasów do dynamiki PKB uległ silnemu obniżeniu z 1,9 pkt. proc. w I kw. do 0,2 pkt. proc., do czego w znacznym stopniu przyczynił się efekt wysokiej ubiegłorocznej bazy. Znacząco wzrósł natomiast wkład eksportu netto do dynamiki PKB (z -1,2 pkt. proc. do 0,5 pkt. proc.), co wynikało z silniejszego zwiększenia dynamiki eksportu niż importu i również było zgodne z naszym scenariuszem.

Czytaj także: Gospodarka pracuje na najwyższych obrotach. GUS: PKB w II kwartale 2018 r. wzrósł o 5,1 proc. rdr >>>

Dużą niespodzianką są dane o dynamice inwestycji, która obniżyła się w II kw. do 4,5% r/r wobec 8,1% r/r w I kw. Obniżenie tempa wzrostu nakładów brutto na środki trwałe w II kw. jest zaskoczeniem w świetle odnotowanego w tym okresie silnego przyspieszenia nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 50 osób (ich udział w ogóle inwestycji wynosi 37%) oraz lekkiego przyspieszenia wzrostu inwestycji jednostek samorządu terytorialnego. Z informacji przekazanych przez GUS wynika, że przyczyną silnego wyhamowania inwestycji ogółem w II kw. był sposób uwzględniania inwestycji militarnych w kwartalnych rachunkach narodowych (różnice pomiędzy tzw. memoriałową i kasową zasadą ich księgowania), który przyczynił się do podbicia dynamiki inwestycji publicznych w I kw. i jej obniżenia w II kw. Na podstawie dostępnych danych dotyczących kształtowania się nakładów inwestycyjnych w sektorze przedsiębiorstw, inwestycji mieszkaniowych gospodarstw domowych i inwestycji samorządów szacujemy, że w II kw. inwestycje publiczne poza samorządami spadły o ponad 20% w ujęciu rocznym.

Czytaj także: Gospodarka pędzi, ale inwestycje kuleją >>>

Lekkie ryzyko w górę dla dynamiki PKB w 2018 r.

Mimo zaskakującego spadku dynamiki inwestycji w II kw. oczekujemy, że w II poł. br. ich wzrost przyspieszy, wspierany przez szybszy wzrost inwestycji publicznych poza samorządami oraz zwiększenie dynamiki nakładów inwestycyjnych realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Szybszemu wzrostowi inwestycji towarzyszyć będzie lekkie wyhamowanie wzrostu konsumpcji, związane głównie ze spowolnieniem wzrostu zatrudnienia. Dane o konsumpcji w II kw. sygnalizują jednak, że jej wzrost w II poł. będzie najprawdopodobniej szybszy niż oczekiwaliśmy. W konsekwencji, istnieje lekkie ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego zarówno w II poł., jak i w całym 2018 r. (5,0%). Nasz zrewidowany średnioterminowy scenariusz makroekonomiczny przedstawimy 10 września.

Dzisiejsze dane o PKB są neutralne dla złotego i rentowności polskich obligacji.