Santander drugim największym bankiem w Polsce. 767,11 mln zł zysku netto w IV kw. 2018 r.

Santander drugim największym bankiem w Polsce. 767,11 mln zł zysku netto w IV kw. 2018 r.
Źródło: Santander Bank Polska
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Santander Bank Polska odnotował 767,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 548,99 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

#SantanderBankPolska odnotował 767,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. #Santander @SantanderBankPL

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1534,15 mln zł wobec 1379,45 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 497,28 mln zł wobec 515,39 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 205,85 mld zł na koniec IV kw. 2018 r. wobec 152,67 mld zł na koniec IV kw. 2017.

W I-IV kw. 2018 r. bank miał 2365,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2213,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Czyta także: Ile Santander Bank Polska zarobił na sprzedaży wydzielonej części Deutsche Bank Polska?

Dochody ogółem Grupy Santander Bank Polska wyniosły 8 736,4 mln zł w 2018 r. i były wyższe o 12,5% r/r. Po wyłączeniu z dochodów ogółem zysku z nabycia wydzielonej części Deutsche Bank Polska (387,7 mln zł), porównywalne dochody ogółem wzrosły o 7,5% r/r.

Lepszy wynik z tytułu odsetek…

Wynik z tytułu odsetek zwiększył się o 8,8% r/r do 5 742,4 mln zł przy zawężającej się marży odsetkowej netto w otoczeniu stabilnie niskich stóp procentowych, odzwierciedlając: dynamiczny wzrost bazy oprocentowanych aktywów netto Grupy pod wpływem akcji kredytowej i przejęcia aktywów Deutsche Bank Polska S.A. (18,8 mld zł należności kredytowych z dniem 9 listopada 2018 r.); zwiększenie bazy finansującej rosnące aktywa (depozyty, kredyty z międzynarodowych instytucji finansowych, emisje własne); korzystną strukturę bilansu Grupy (z wysokim udziałem kredytów detalicznych oraz niskokosztowych środków bieżących); elastyczne zarządzanie parametrami oferty cenowej i produktowej” – czytamy w raporcie.

… i z tytułu prowizji

Wynik z tytułu prowizji wzrósł o 2,2% do 2 057,8 mln zł w efekcie następujących zmian: wzrost dochodów prowizyjnych z rosnących portfeli kredytowych, operacji walutowych (przy wsparciu tendencji wzrostowej kursów walut obcych) i powiększającej się bazy kart debetowych o wysokiej transakcyjności; spadek/stabilizacja dochodów prowizyjnych z działalności maklerskiej, ubezpieczeniowej i dystrybucji funduszy inwestycyjnych pod wpływem uwarunkowań zewnętrznych (niekorzystna koniunktura giełdowa i regulacje modyfikujące modele biznesowe w zakresie bancassurance i firm inwestycyjnych); stabilizacja dochodów prowizyjnych z kart kredytowych m.in. w wyniku spadku transakcji gotówkowych i przelewów realizowanych kartą oraz zmiany preferencji klientów w kierunku kredytu gotówkowego; spadek dochodów prowizyjnych z obsługi rachunków pod wpływem działań promocyjnych Banku oraz korzystnych z punktu widzenia klienta zmian w taryfie prowizji i opłat, czytamy także.

Pozostałe dochody osiągnęły poziom 936,2 mln zł, a w ujęciu porównywalnym (bez 387,7 mln zł zysku z nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Deutsche Bank Polska) wyniosły 548,5 mln zł i zwiększyły się o 15,8% r/r na skutek rozpoznania 44,3 mln zł zysku ze sprzedaży nieruchomości we Wrocławiu oraz wyższych dochodów z tytułu dywidend (głównie ze spółek z Grupy Aviva).

Wyższe koszty

Koszty ogółem wyniosły 3 769,0 mln zł i zwiększyły się o 11,8% r/r przy wzroście kosztów pracowniczych i działania o 10,3% r/r, głównie za sprawą wzrostu skali działania i strategicznych projektów rozwojowych. Wyłączając dwa sztandarowe projekty, tj. rebranding (66,4 mln zł) oraz przejęcie i integracja zorganizowanej części przedsiębiorstwa Deutsche Bank Polska (108,9 mln zł), porównywalne koszty ogółem Grupy wzrosły o 7,0% r/r (o 5,1% bez rezerw na zobowiązania sporne i inne aktywa), a koszty pracownicze i działania o 4,9% r/r.

Odpisy netto z tytułu oczekiwanych strat kredytowych wyniosły 1 137,7 mln zł wobec 690,5 mln zł w 2017 r.

Pomijając wpływ zysku na sprzedaży wierzytelności kredytowych (21,6 mln zł w 2018 r. i 224,2 mln zł w 2017 r.) oraz odpisów utworzonych na należności przejęte w wyniku nabycia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. (130,5 mln zł), porównywalne odpisy netto z tytułu utraty wartości należności kredytowych wyniosły 1 028,8 mln zł i zwiększyły się o 12,5% r/r wraz z rosnącymi wolumenami biznesowymi i w wyniku implementacji MSSF 9” – czytamy w raporcie.

Obciążenie z tytułu podatku od instytucji finansowych wyniosło 466,3 mln zł i wzrosło o 10% r/r wraz ze wzrostem bazy aktywów podlegających opodatkowaniu.

Wskaźnik efektywności operacyjnej (C/I) wyniósł 43,1% wobec 43,4% za 2017 r. W ujęciu porównywalnym wyniósł 43%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11,9% (12,2% na 31 grudnia 2017 r.).

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-IV kw. 2018 r. wyniósł 2 167 mln zł wobec 1 916 mln zł zysku rok wcześniej.

Całkowity współczynnik kapitałowy grupy osiągnął poziom 16,7% (16,69% na 31 grudnia 2017 r.), zapewniający bezpieczeństwo prowadzonej działalności i stabilny wzrost.

Akcja kredytowa Santander BP wzrosła

Należności brutto od klientów Santander Bank Polska zwiększyły się o 25,9% r/r do 141 845,4 mln zł w 2018 r. Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) osiągnął wartość 4,5% wobec 5,8% rok wcześniej, podał także bank.

Należności brutto od klientów wzrosły do 141,85 mld zł w ub. roku w wyniku wzrostu kredytów dla klientów indywidualnych o 29,2% r/r do 74 696,4 mln zł oraz należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego o 22,8% r/r do 58 929,5 mln zł.

Wysoka dynamika wzrostu należności kredytowych to połączony efekt dynamicznej akcji kredytowej Grupy oraz przejęcia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. z dniem 9 listopada 2018 r. wraz portfelem należności kredytowych o wartości 18,8 mld zł” – czytamy w raporcie.

Zobowiązania wobec klientów zwiększyły się o 34,2% r/r do 149 616,7 mln zł na skutek wzrostu zobowiązań wobec klientów indywidualnych o 35,7% r/r do 88 211,4 mln zł oraz zobowiązań wobec podmiotów gospodarczych i sektora publicznego o 32,1% r/r do 61 405,3 mln zł.

Bank podał, że „przyspieszony wzrost zobowiązań wobec klientów odzwierciedla skuteczną akwizycję środków depozytowych przez Santander Bank Polska  oraz przejęcie wydzielonej części depozytów klientowskich Deutsche Bank Polska o wartości 13 mld zł”.

Łączna wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych i portfeli aktywów zarządzanych przez Santander TFI wyniosła 15,4 mld zł i zmniejszyła się w skali roku o 6,1%.

W wyniku nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Deutsche Bank S.A., portfel funduszy inwestycyjnych utrzymywanych przez klientów Grupy zwiększył się o 2,1 mld zł, a portfel ubezpieczeń o 1,2 mld zł wg stanu na 31.12.2018 r.” – czytamy również.

Wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł 4,5% na 31 grudnia 2018 r. wobec 5,8% na 31 grudnia 2017 r. przy relacji odpisów z tytułu utraty wartości do średniego stanu należności kredytowych brutto na poziomie 0,90% wobec 0,63% rok wcześniej.

Stosunek klientowskich kredytów netto do depozytów był na poziomie 91,9% w 2018 r wobec 96,7% w 2017 r.

Baza klientów bankowych grupy liczyła blisko 7 mln

Baza klientów bankowych grupy liczyła blisko 7 mln, z czego 4,9 mln to klienci Santander Bank Polska.

Liczba klientów z dostępem do serwisu bankowości elektronicznej Santander24 wyniosła 4 mln na koniec 2018 r. (+18,6% r/r). Liczba klientów 'Digital’  (logujących się do systemu Santander24 przynajmniej raz w miesiącu) wyniosła ponad 2,4 mln (+13,2% r/r), w tym dostęp do usług mobilnych miało ponad 1,3 mln klientów (+22,1% r/r).

Baza kart płatniczych grupy kapitałowej Santander Bank Polska (bez kart przedpłaconych) obejmowała blisko 4 mln instrumentów debetowych (+9,9% r/r) oraz ponad 1,3 mln kart kredytowych Santander Bank Polska i Santander Consumer Bank (+4,3% r/r).

25% zysku za 2018 r. na dywidendę

Santander Bank Polska ocenia, że spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie 25% zysku za 2018 r., ale ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta, poinformował prezes Michał Gajewski. Ambicją banku jest poprawa r/r wyniku za 2019 rok.

Zawsze mówiłem, że chcemy płacić dywidendę. Chcemy zmaksymalizować wypłatę dywidendy z zatrzymanych zysków z lat ubiegłych. Aby wypłacić 25% z zysku za 2018 r. jesteśmy w dyskusji z naszym regulatorem i nie ma jeszcze ostatecznej decyzji” – powiedział Gajewski podczas konferencji prasowej.

Prezes zwrócił uwagę, że bank spełnia wymogi, gdyż jedno z kryteriów dotyczące kredytów frankowych przestało obowiązywać.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

Źródło: ISBnews